ఆధ్యాత్మికత అనేది చేతలలో కూడా కనిపించాలి. ఉత్త మాటలలో మాత్రమే కాదు

7, జూన్ 2017, బుధవారం

Amazon లో Secret Of Sri Vidya Book

నిన్నటి నుంచి మా Secret of Sri Vidya పుస్తకం Amazon.com లో కూడా లభిస్తున్నది. కావలసినవారు ఈ క్రింది లింక్ లో ప్రయత్నం చెయ్యవచ్చు.

https://www.amazon.com/secret-Sri-Vidya-Originally-Rahasyam-ebook/dp/B072MG8PNW/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1496846986&sr=8-2&keywords=secret+of+sri+vidya