“మతం గుంపు; ఆధ్యాత్మికత వ్యక్తిగతం"

25, జూన్ 2017, ఆదివారం

రెండవ అమెరికా యాత్ర -67 (మొక్కలు నాటిన సాయంత్రం)