“జ్ఞానాన్ని పొందటం కాదు. తానే అదిగా అయిపోతాడు"- రమణ మహర్షి

29, జూన్ 2017, గురువారం

రెండవ అమెరికా యాత్ర -76 (Barnes & Noble Book store)