"నిజమైన గురువనేవాడు ఎక్కడైనా ఉంటే, ముందుగా తననుంచి నిన్ను విముక్తుణ్ణి చేస్తాడు" - యూజీ

29, జూన్ 2017, గురువారం

రెండవ అమెరికా యాత్ర -76 (Barnes & Noble Book store)