ఆధ్యాత్మికత అనేది చేతలలో కూడా కనిపించాలి. ఉత్త మాటలలో మాత్రమే కాదు

25, జూన్ 2017, ఆదివారం

రెండవ అమెరికా యాత్ర -69 (Clinton River Park)