"నిజమైన గురువనేవాడు ఎక్కడైనా ఉంటే, ముందుగా తననుంచి నిన్ను విముక్తుణ్ణి చేస్తాడు" - యూజీ

25, జూన్ 2017, ఆదివారం

రెండవ అమెరికా యాత్ర -69 (Clinton River Park)