“మతం గుంపు; ఆధ్యాత్మికత వ్యక్తిగతం"

25, జూన్ 2017, ఆదివారం

రెండవ అమెరికా యాత్ర -69 (Clinton River Park)