“జ్ఞానాన్ని పొందటం కాదు. తానే అదిగా అయిపోతాడు"- రమణ మహర్షి

25, జూన్ 2017, ఆదివారం

రెండవ అమెరికా యాత్ర -69 (Clinton River Park)