“The world is a puzzle; no need to make sense out of it." - Socrates

19, డిసెంబర్ 2016, సోమవారం

నోట్ల కష్టాలు - నోటి పద్యాలు

అందరినీ అల్లాడిస్తున్న నోట్ల కష్టాల మీద ఆశుపద్యాలను వినండి మరి.

ఆ|| రెండువేల నోటు రంగులీనుచు నుండు
మార్చబోయినంత మూర్ఛ వచ్చు
చిల్లరంచు వెదుక చీకాకు గలిగించు
మోడి మాయ పెద్ద మోళి మాయ

ఆ|| మందు షాపు లందు మనుషులే కరవైరి
విందు హోటలేమొ వెలిసి పోయె
అందమెల్ల దిద్దు అందాల పార్లర్లు
బోసిపోయి మిగుల బోర్డు దిప్పె

ఆ|| రెండువేల నోట్లు నిండు జేబున బెట్టి
పాని పూరి దినగ పరువు బోయె
చిన్న నోట్లు లేక చింతాయె బ్రతుకంత
వంద నోటులున్న వాడె రాజు

ఆ|| రెండు వేలు దెచ్చి నిండుగా పెట్రోలు
వెయ్యి రూప్యములకు పొయ్యమన్న
చిల్లరడిగినంత ఛీకొట్టి పొమ్మంచు
భాష మార్చివేసె బంకు వాడు

ఆ|| రెండు టీలు దెచ్చి రంజుగా ఇమ్మంచు
ఆర్డరేసి నంత అట్లె నిలిచి
చిల్లరివ్వ మంచు చేజాచి బెదిరించె
వెయిటరొక్కరుండు వింతగాను

ఆ|| మిరపకాయ బజ్జి మింగబోయిన యంత
చిల్లరడిగె బండి శీనుగాడు
ఛాటు బండివాడు నోటీసు అతికించె
పిల్ల నోట్ల వారె ప్రిన్సులనుచు

ఆ|| మంచి హోటలనుచు లంచి జేయగబోయి
పట్టి పట్టి యచటి ఫుడ్డు మెక్కి
కార్డు ఇచ్చినంత క్యాషివ్వమనె వాడు
క్లీను జెయ్యమనుచు కిచెను జూపె

ఆ|| బారు షాపులెల్ల భోరుభోరున యేడ్చె
కూర గాయలేమొ కొక్కిరించె
పెట్టురోలు బంకు పెనుశాపమాయెరా
మోడి మాయ పెద్ద మోళి మాయ

కం|| అతి ఖర్చుల్ ఆవిరులై
మితిమీరిన ఎచ్చులెల్ల మిస్టున గలసెన్
ప్రతివాడున్ నేలకు దిగి
గతి ఏమని ఏడ్వసాగె గొల్లున సత్యా

కం|| సరదా లన్నియు మానిరి
జరభద్రం బనిరి; జనుల జావలు గారెన్
పొరపాటున యన్వాంటెడు
కొరఖర్చుల బెట్టకుండ గుమిలిరి ప్రజలే !!

కం|| సినిమా హాళ్ళకు ఈగలు
మినిమంలో బ్రతుకునట్లు మెయింటెనెన్సుల్
పనిపాటలు కరువాయెను
తినికూర్చొను వారి లైఫు తుక్కై పోయెన్

కం|| పొదుపే మరచిరి లోకులు
మదుపున్ జేయంగబోవ మని కనపడదే !
అదుపున బెట్టక ఖర్చుల
విదిలించగ డబ్బులన్ని వీధిన బడుగా !!

కం|| లేజీ లైఫుకు అలవడి
పోజులు కొట్టుట మరిగిన పోరంబోకుల్
ఈజీ మని కన్పించక
క్రేజీగా యనిరి మోడి క్రూరుండంచున్

ఆ|| క్రైము రేటు తగ్గె క్రీముపూతలు తగ్గె
నల్ల వర్తకములు డొల్ల బారె
కట్న కాన్క లిచ్చు కల్యాణములు తగ్గె
మోడి మాయ పెద్ద మోళి మాయ

ఆ|| అన్ని కార్డు లిచట యాక్సెప్టు లౌనంచు
బార్ల ముందు పెద్ద బోర్డు లొచ్చె
మందుబాబు లెల్ల మంచిగా స్వైపింగు
చేయసాగిరంత చేష్ట లుడిగి

కం|| బ్యాలెట్టుల వెర్డిక్టున
వ్యాలెట్టుకు బొక్క బడగ వ్యాల్యూ తగ్గెన్
టూలెట్టుల బోర్డులవే
రోలెట్టుల యాక్టులౌచు రోడ్డుల వెలసెన్ 

కం|| ఐటీ దాడుల భయమున
పోటీ పడి మూసివేసి బిజినెసు హౌసుల్
కోటీశ్వర నల్ల దొరలు
నోటీసుల కందకుండ నక్కిరి ఎటనో ??

ఆ|| చిల్లరున్న వాడు చిట్వేలు యువరాజు
పెద్ద నోట్ల వాడు పేడివాడు
చిన్న పెద్దలందు చిక్కొచ్చి పడెనయా
మోడి మాయ పెద్ద మోళి మాయ

కం|| మోదీ వేసిన మందుకు
దీదీకే భేదులొచ్చి దిక్కులు మరచెన్
ఏదీ మునుపటి ధైర్యము?
మాదీఫల లేహ్యమింక మ్రింగక యున్నన్

కం|| యూపీ ఎన్నికలందున
పాపాలే బ్రద్దలౌను పంటలు బండున్
కోపపు పెద్దల యుద్ధము
పాపము ! పౌరుల బ్రతుకుల శాపంబయ్యెన్

కం|| ఏటీ ఎమ్ముల ముంగిట
మాటేసిన రాత్రి యంత మంచున బడుచున్
నోటే దక్కక పాయెను
వోటేసిన నమ్మకంబు వేస్టై పోయెన్

కం|| మోడీ కొట్టిన దెబ్బకు
కేడీలై కూలబడిరి కోటీశ్వరులే
ఏడీ మేనేజరుడని
లేడీలై పరుగులిడిరి లక్షల కొరకై

ఆ|| పెద్ద నోటులున్న పోతురాజౌ గాని
నూరు నోట్ల వాడు నూకరాజు
చిన్నచిన్న నోట్లు శ్రీమహాలక్ష్మిరా
మోడి మాయ పెద్ద మోళి మాయ

ఆ|| తెల్ల డబ్బులన్ని నల్లడబ్బై పోయె
బ్యాంకు కొచ్చు నోట్లు మాయమాయె
కొత్త కొత్త నోట్లు కోట్లాదిగా మార్చి
పెద్ద పెద్ద వారి ఫేసు వెల్గె

ఆ|| లూపు హోలు బట్టి లూటింగు మాస్టరై 
బ్యాంకు బాబు జేసె బ్యాకు స్టాబు
మోడి ప్లాను జూడ ముక్కలై పోయెరా
దేశమెట్లు వెలుగు దొంగలున్న?

ఆ|| రెండువేల నోట్లు రద్దౌను ముందంచు
భయము మాని వినుడు బెస్టు ట్రూతు
ట్వెల్వు మంత్సు లోన తెల్ల పేపర్లుగా
మారునంట తిక్క దీరునంట !!
read more " నోట్ల కష్టాలు - నోటి పద్యాలు "

18, డిసెంబర్ 2016, ఆదివారం

ఎంతో బాగుంటుంది ... కానీ ఏమీ ఉపయోగం ఉండదు

అధికారంలో ఉంటూ పదేళ్ళ పాటు నల్లధనం సంపాదిస్తే
ఎంతో .....బాగుంటుంది
కానీ
ఒక్క రాత్రిలో ఆ మొత్తం చిత్తు కాగితాలుగా మారిపోతే
ఏమీ .....ఉపయోగం ఉండదు.

దేశాన్ని బాగు చెయ్యాలని కంకణం కట్టుకుంటే
ఎంతో .....బాగుంటుంది
కానీ
బ్యాంకర్ల రూపంలో పిశాచాలుంటే
ఏమీ .....ఉపయోగం ఉండదు.

ఉన్న డబ్బులన్నీ పోగొట్టుకుని పార్లమెంట్లో రచ్చ చేస్తే
ఎంతో .....బాగుంటుంది
కానీ
పీఎం నుంచి ఉలుకూ పలుకూ లేకపోతే
ఏమీ .....ఉపయోగం ఉండదు.

చనిపోయిన ప్రతివారినీ ఏటీఎం క్యూలో పోయారని పేపర్లో చూపిస్తే
ఎంతో .....బాగుంటుంది
కానీ
స్మశానాలలో కూడా "ఈ - పోస్" మిషన్లు వచ్చేస్తే
ఏమీ .....ఉపయోగం ఉండదు.

బిచ్చగాడి ఎకౌంట్లో కూడా రాత్రికి రాత్రి కోట్లు వచ్చి పడితే
ఎంతో .....బాగుంటుంది
కానీ
మూడ్రోజులలో మళ్ళీ నిల్ బేలెన్స్ అయిపోతే
ఏమీ .....ఉపయోగం ఉండదు.

శ్రీవారి సొమ్ముతో బంగారం గోడల ఇల్లు కట్టుకుంటే
ఎంతో .....బాగుంటుంది
కానీ
ఐటీ వాళ్లోచ్చి అదంతా పట్టుకుపోతే
ఏమీ .....ఉపయోగం ఉండదు.

చనిపోయి ఇరవైరోజులైనా ఆమె ఆరోగ్యం భేషని టీవీలో న్యూసొస్తుంటే
ఎంతో .....బాగుంటుంది
కానీ
బాడీకి కాళ్ళు లేవన్న విషయం జనానికి తెలిసిపోతే
ఏమీ .....ఉపయోగం ఉండదు

ఇరవై ఏళ్ళు అధికారంలో ఉండి అన్నీ అనుభవిస్తే
ఎంతో .....బాగుంటుంది
కానీ
ప్రాణం పోయి ఇరవై రోజులైన శవానికి ఇంకా ఇంజక్షన్లు చేస్తుంటే
ఏమీ .....ఉపయోగం ఉండదు

దేశం చాలా ముందుకెల్తోందని మన చంకలు మనమే చరుచుకుంటే
ఎంతో .....బాగుంటుంది
కానీ
రాజధానిలో ప్రతిరోజూ రేపులమీద రేపులు జరుగుతూనే ఉంటే
ఏమీ .....ఉపయోగం ఉండదు

ఆకాశంలోకి ఉపగ్రహాలను పంపామని పండగ చేసుకుంటే
ఎంతో .....బాగుంటుంది
కానీ
దేశం నిండా అవినీతి శనిగ్రహాలే అయితే
ఏమీ .....ఉపయోగం ఉండదు

ప్రెసిడెంట్ గా గెలిచానని సంబరపడి గంతులేస్తే
ఎంతో .....బాగుంటుంది
కానీ
ప్రతివాడూ "ఛీ" నువ్వు మా ప్రెసిడెంట్ వి కావు అంటుంటే
ఏమీ .....ఉపయోగం ఉండదు

అధ్యక్ష ఎన్నికలు ఎంతో పకడ్బందీగా చేసామని ఎగురుతుంటే
ఎంతో .....బాగుంటుంది
కానీ
ఎలక్షన్ ప్రక్రియను రష్యా హైజాక్ చేసిందని తెల్సిన రోజున 
ఏమీ .....ఉపయోగం ఉండదు

సెక్రెటరీ అయ్యానని సంబర పడితే
ఎంతో .....బాగుంటుంది
కానీ
మెంబర్స్ మీద అలిగి తనే బయటకు వెళ్ళిపోతే
ఏమీ .....ఉపయోగం ఉండదు

ఏళ్ళకేళ్ళు కష్టపడి జ్యోతిష్య శాస్త్రం నేర్చుకుంటే
ఎంతో .....బాగుంటుంది
కానీ
అన్నీ అయిపోయాక తీరిగ్గా విశ్లేషణ చేస్తుంటే
ఏమీ .....ఉపయోగం ఉండదు

నలభై రోజులు నల్ల డ్రస్సు వేసుకుని డబ్బా ఫోజులు కొడితే
ఎంతో .....బాగుంటుంది
కానీ
కొండ దిగీ దిగకముందే మందు బాటిలు ఓపన్ చేస్తుంటే
ఏమీ .....ఉపయోగం ఉండదు

ఫేస్ బుక్ ఫోటో చూసి లవ్వులో మునిగిపోతే
ఎంతో .....బాగుంటుంది
కానీ
అది ముప్పై ఏళ్ళ క్రితం ఫోటో అని తీరిగ్గా తెలిస్తే
ఏమీ .....ఉపయోగం ఉండదు

జుట్టుకి రంగేసుకుని కుర్ర వేషాలేస్తుంటే
ఎంతో .....బాగుంటుంది
కానీ
ఆ కెమికల్స్ బాడీలోకి ఇంకి కిడ్నీలు పాడయ్యాయని తెలిసిన రోజున 
ఏమీ .....ఉపయోగం ఉండదు

అందరికీ అల్లోపతీ ఇచ్చే డబల్ ఎండీకి సంఘంలో
ఎంతో .....బాగుంటుంది
కానీ
తనింట్లో మాత్రం హోమియోపతీ వాడుతుంటే
ఏమీ .....ఉపయోగం ఉండదు

ఆఫీసు యూ ట్యూబులో సెక్స్ సినిమాలు చూస్తుంటే
ఎంతో .....బాగుంటుంది
కానీ
బాసు పిలిచి స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చిన రోజున
ఏమీ .....ఉపయోగం ఉండదు

అమెరికా సంబంధం అని ఎగురుకుంటూ పెళ్లి చేసి పంపిస్తే
ఎంతో .....బాగుంటుంది
కానీ
నెల తిరక్కుండానే 'నీ అల్లుడు సంసారానికి పనికిరాడని' పిల్ల వెనక్కొచ్చేస్తే
ఏమీ .....ఉపయోగం ఉండదు

"గో క్యాష్ లెస్" అన్న నినాదాన్ని విన్న రోజున
ఎంతో .....బాగుంటుంది
కానీ
హోటల్లో బాగా తిని కార్డిస్తే - 'ఓన్లీ క్యాష్ యాక్సెప్టెడ్' అంటూ వాళ్ళు పిండి రుబ్బిస్తే
ఏమీ .....ఉపయోగం ఉండదు

నల్ల డబ్బు నిర్మూలనం ఐపోయిందని సంబరపడితే
ఎంతో .....బాగుంటుంది
కానీ
మర్నాడే పాకిస్తాన్ తీవ్రవాదుల దగ్గర మన కొత్త కరెన్సీ ప్రత్యక్షమైతే
ఏమీ .....ఉపయోగం ఉండదు

రెండువేల నోట్లు జేబు నిండా ఉన్నాయని గంతులేస్తుంటే
ఎంతో .....బాగుంటుంది
కానీ
ఎక్కడికి పోయినా 'నో చేంజ్' అని వినిపిస్తుంటే
ఏమీ .....ఉపయోగం ఉండదు
read more " ఎంతో బాగుంటుంది ... కానీ ఏమీ ఉపయోగం ఉండదు "

Abhi Na Jao Chodkar Ke Dil Abhi Bhara Nahi - Asha, Rafi


Abhi na jao chod kar Ke dil abhi bhara nahi --

అంటూ ఆశా భోంస్లే, మహమ్మద్ రఫీలు మధురంగా ఆలపించిన ఈ గీతం 1961 లో వచ్చిన Hum Dono అనే చిత్రం లోనిది. ఇది చాలా మధురమైన నిత్యనూతన రొమాంటిక్ గీతం.సంగీత దర్శకుడు జయదేవ్ ఈ గీతానికి ఇచ్చిన రాగం చాలా మధురమైనది.యధావిధిగా రఫీ ఆశాలు ఈ పాటలో తమ విశ్వరూపం చూపించారు.ఇక దేవానంద్, సాధనా శివదాసని ఈ పాటలో చాలా బాగా నటించి మెప్పించారు.

నా స్వరంలో కూడా ఈ పాటను వినండి మరి.

Movie:--Hum Dono (1961)
Lyrics:--Sahir Ludhianvi
Music:--Jaidev
Singers:--Asha Bhonsle, Mohammad Rafi
Karaoke Singer:--Satya Narayana Sarma
Enjoy
-----------------------------------------
Abhi na jao chodkar
Abhi na jao chodkar E dil abhi bhara nahee

Abhi abhi tho aayi ho

Abhi abhi tho aayi ho - Bahar banke chaayi ho
Hawa Zara mehek tho le - Nazar zara behek tho le
Ye shaam dhal tho le Zara - Ye dil sambhal tho le zara
Mai thodi der jeetho lu - Nashe ke ghoont peetho lu
Abhi tho kuch kaha nahi - Abhi tho kuch sunaa nahi 
Abhi na jao chodkar E dil abhi bhara nahee

Sitare Jhilmila uthe
Sitare jhilmila uthe - charag jagmaga uthe
Bas ab na mujhko tokna - na badke raah rokna
Agar main ruk gayee abhi - tho jaana paavongee kabhi
Yahi kahonge tum sadaa - Ke dil abhi nahi bhara
Jo khatm ho kisee jagaah - Ye aisa silsilaa nahi
Abhi nahi abhi nahiNahi nahi nahi nahi
Abhi na jao chodkar E dil abhi bhara nahee

Adhuri aas...
Adhuri aas chodke - adhuri pyaas chodke
Jo roj yoohi jaavogi - Tho kis tarah nibhavogi
Ke zindagi ki raah me - Java dilon ki chaah me
Kayee maqaam aayenge - Jo hamko aazmayenge
Bura na maano baath ka - Ye pyaar hai gilaa nahi
Haa.. yahi kahonge tum sadaa - Ke dil abhi bhara nahi
Ye dil abhi bhara nahee - nahi nahi nahi nahi....

Meaning

Please dont go, leaving me here alone
My heart is not satisfied yet

You have come just now
like the spring season
Let the air imbibe your fragrance a little
Let my looks go mad
Let this evening become night
Let me stabilize my heart and live for a few more moments
Let me take a few sips of your beauty and become intoxicated
I haven't said anything yet and haven't heard anything yet

Please dont go, leaving me here alone
My heart is not satisfied yet

Stars are shining and lamps are lit
Dont stop me now
dont come into my way, I have to leave now
If I stay back now, I will never be able to leave you
You will always say that your heart is not satisfied yet
This affair will not end at any point of time
Not yet, not yet
No no please no

Unquenched earning and unquenched thirst
If you leave these daily and go away like this
How can you live upto love's expectations
Because in the path of life, many obstacles will come
that will test our love to the core
Never think that I am complaining
I am speaking out of love

You will always say that your heart is not satisfied yet
Yes my heart is not satisfied yet
No ...no.. please let me go...

తెలుగు స్వేచ్చానువాదం

అప్పుడే నన్ను వదలి వెళ్ళకు
నా హృదయానికి తృప్తి కలగడం లేదు

నువ్వు ఇప్పుడేగా వసంతంలా వచ్చావు
నీ సుగంధాన్ని ఈ గాలికి కొంచం సోకనీ
నా చూపులకు కొంచం పిచ్చి ఎక్కనీ
ఈ సాయంత్రం రాత్రిగా మారనీ
నా హృదయం కొంచం కుదుట పడనీ
నేను ఇంకొంచం సేపు ఈ క్షణాలను ఆస్వాదించనీ
నీ అందాన్ని ఇంకొంచం త్రాగి నాకు మత్తెక్కనీ
నేనేమీ మాట్లాడలేదు నువ్వేమీ మాట్లాడలేదు
అప్పుడే వెళ్లిపోతానంటే ఎలా?

చుక్కలు వచ్చేశాయి, దీపాలు వెలుగుతున్నాయి
నే వెళ్ళాలి - నా దారికి అడ్డు రాకు - నన్నాపకు
ఇప్పుడు ఉండిపోయానంటే ఇంకెన్నటికీ వెళ్ళలేను
నాకింకా తృప్తిగా లేదనే నువ్వెప్పుడూ అంటావు
ఇది అయ్యే పని కాదు
ప్లీజ్ ప్లీజ్
సారీ సారీ

తీరని దాహాన్నీ ఆరని ఆశలనూ ఇలా వదిలేసి
నువ్వు రోజూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటే నేనేం కావాలి?
ఇలా అయితే ముందు ముందు మనకెదురయ్యే
సమస్యలను నువ్వు ఎలా తట్టుకుంటావు?
నేను ఫిర్యాదు చెయ్యడం లేదు
నా ప్రేమే నన్నిలా వాగిస్తోంది

చాల్లే నీ గోల...ఎంతసేపున్నా నీ హృదయానికి తృప్తి ఉండదు
నిజం ...దానికింకా తృప్తి కలగలేదు
వద్దు వద్దు. నేను వెళ్ళాలి...
read more " Abhi Na Jao Chodkar Ke Dil Abhi Bhara Nahi - Asha, Rafi "

16, డిసెంబర్ 2016, శుక్రవారం

Raat Ne Kya Kya Khwaab Dikhaye - Talat Mehamood


Raat Ne Kya Kya Khwaab Dikhaye అంటూ Talat Mehamood మధురంగా ఆలపించిన ఈ గీతం 1957 లో వచ్చిన Ek Gaon Ki Kahani అనే సినిమాలోది.

ఇది చాలా మధురమైన గీతం. తలత్ మహమూద్ తన సాఫ్ట్ మేల్ వాయిస్ లో ఈ పాటను చాలా మధురంగా పాడాడు.నేను కూడా ఈ పాటకు చాలావరకు న్యాయం చేశాననే అనుకుంటున్నాను. పాతకాలంలో గుర్రబ్బండి మ్యూజిక్ తో వచ్చిన పాటలు చాలా ఉన్నాయి. మన తెలుగులో కూడా మాయాబజార్ లో "భళిభళి భళిభళి దేవా" అనే పాట గుర్రబ్బండి మ్యూజిక్ పాటే.

సలీల్ చౌదురీ చేసిన పాటలన్నీ సుమధుర గీతాలే. అలాగే శైలేంద్ర సాహిత్యం గురించి ఇక చెప్పనే అక్కర్లేదు.వీరిద్దరికీ తలత్ మెహమూద్ మధురస్వరం తోడై ఈ పాటను మరపురాని మధురగీతంగా మలచింది. అందుకే 60 ఏళ్ళ తర్వాత కూడా ఈ పాటను మనం వింటున్నాం.

నా స్వరంలో కూడా ఈ మధురగీతాన్ని వినండి మరి.

Movie:--Ek Gaon Ki Kahani (1957)
Lyrics:--Shailendra
Music:--Salil Choudhury
Singer:--Talat Mehamood
Karaoke Singer:--Satya Narayana Sarma
Enjoy
-----------------------------------
Raat ne kya kya khwaab dikhaye  - Rang bhare sou jaal bichaye
Aankhe khulee tho sapne toote - Reh gaye gam ke kaale saaye
Raat ne kya kya khwaab dikhaye

O..o..o Humne tho chaahaa bhool hi jaaye
Wo afsanana kyo dohraaye -2
Dil reh rehke yaad dilaaye
Raat ne kya kya khwaab dikhaaye

O..o..o Dill me dilkaa dard chupaaye
Chalo jahaa kismat le jaaye-2
Duniya parayi log paraye

Raat ne kya kya khwaab dikhaye  - Rang bhare sou jaal bichaye
Aankhe khulee tho sapne toote - Reh gaye gam ke kaale saaye
Raat ne kya kya khwaab dikhaye....

Meaning

How many dreams did the night show me up?
and has set and caught me in a hundred traps..
Alas, when I opened my eyes,all those dreams are shattered
And only dark shadows remained
How many dreams did the night show me up?

I wanted to forget the past
But why the old story is repeating again?
The heart cannot forget it easily
and reminding it again and again

How many dreams did the night show up to me?

Hide your heart's sorrow in your heart alone
And just go where your fate takes you
After all,the world is but a strange place
and the people are not your own

How many dreams did the night show me up?
and has set and caught me in a hundred traps..
Alas, when I opened my eyes,all those dreams are shattered
And only dark shadows remained


How many dreams did the night show me up?

తెలుగు స్వేచ్చానువాదం

రాత్రి ఎన్నెన్ని స్వప్నాలను చూపించింది?
ఎన్ని వందల రంగురంగుల ఉచ్చులతో నన్ను బంధించింది?
కళ్ళు తెరవగానే ఆ స్వప్నాలన్నీ ఆవిరయ్యాయి
నల్లని పాత చీకటి మేఘాలే మిగిలాయి
రాత్రి ఎన్నెన్ని స్వప్నాలను చూపించింది?

నేను గతాన్ని మరచిపోదామని అనుకున్నాను
కానీ అది మళ్ళీ మళ్ళీ ఎందుకు గుర్తొస్తోంది?
ఈ హృదయం దాన్ని మర్చిపోలేక 
మళ్ళీ మళ్ళీ ఎందుకు గుర్తు చేస్తోంది?
రాత్రి ఎన్నెన్ని స్వప్నాలను చూపించింది?

నీ వేదనను నీ గుండెలోనే దాచుకో
నీ అదృష్టం ఎక్కడకు తీసుకెళితే అక్కడకు వెళ్ళు
ఈ ప్రపంచం ఒక పరాయి ప్రదేశం
ఈ మనుషులు నీవాళ్ళు కారు

రాత్రి ఎన్నెన్ని స్వప్నాలను చూపించింది?
ఎన్ని వందల రంగురంగుల ఉచ్చులతో నన్ను బంధించింది?
కళ్ళు తెరవగానే ఆ స్వప్నాలన్నీ ఆవిరయ్యాయి
నల్లని పాత చీకటి మేఘాలే మిగిలాయి
రాత్రి ఎన్నెన్ని స్వప్నాలను చూపించింది?
read more " Raat Ne Kya Kya Khwaab Dikhaye - Talat Mehamood "

12, డిసెంబర్ 2016, సోమవారం

Chod Do Achal Zamana Kya Kahega - Asha, Kishore


Chod Do Achal Zamana Kya Kahega...

అంటూ ఆశా, కిషోర్ లు మధురంగా ఆలపించిన ఈ గీతం 1957 లో వచ్చిన Paying Guest అనే సినిమాలోది. ఇది చాలా మధురమైన రొమాంటిక్ గీతాలలో ఒకటి. ఇలాంటి పాటలు పాడాలంటే 'ఆశా' పెట్టింది పేరు.పదాలను విరవడం, హొయలు పోవడం ఆమె తర్వాతే ఎవరైనా.

నా స్వరంలో కూడా ఈ పాటను వినండి మరి.

Movie:--Paying Guest (1957)
Lyrics:--Majrooh Sultanpuri
Music:--Sachin Dev Burman
Singers:--Asha Bhonsle, Kishore Kumar
Karaoke Singer:--Satya Narayana Sarma
Enjoy
-----------------------------------------
Chod do achal Zamana kya kahega
Ahaha in Adavon ka Zamana bhi hai deewana Diwana kya kahega
Oho ho chod do achal Zamana kya kahega

Mai chali ab khub chedo Pyar ke afsaane
Kuch mousam hai deewane, kuch tum bhi ho diwane
Zara sun na Jane tamanna, O Zara sun na jane tamanna
Itna tho soch ye mousam suhana kya kahega
O o o chod do achal Zamana kya kahega

Yoona dekho jaag jaaye Pyar ki angdaayi
Ye rasta ye tanhayi Lo dil ne thokar khayi
Yahi din hai, masti ke din hai
Kisko ye hosh hai apna Begana kya kahega
O o o chod do achal Zamana kya kahega

Ye bahare Ye puvare Ye barasta saavan
Dhar dhar kapehai tan man Meri bayya jhar lo saajan
Aji aanaa dil me samana
Ek dil ek jaan hai hamtum Zamana kya kahega

O o o ...Chod do achal Zamana kya kahega
Ahaha in Adavon ka Zamana bhi hai deewana Diwana kya kahega
Oho ho chod do achal Zamana kya kahega

read more " Chod Do Achal Zamana Kya Kahega - Asha, Kishore "

11, డిసెంబర్ 2016, ఆదివారం

Chiru Navvu Loni Haayi - Ghantasala,Susheela


చిరునవ్వులోని హాయి చిలికించే నేటి రేయి...

అంటూ ఘంటసాల, సుశీల మధురంగా ఆలపించిన ఈ గీతం 1966 లో వచ్చిన 'అగ్గిబరాటా' అనే సినిమాలోది. ఈ పేర్లేంటో? 'అగ్గిబరాటా', 'ఉల్లిపరోటా' అంటూ కాకా హోటల్లో మెనూలా ఉండి ఇప్పుడు చదివితే చచ్చే నవ్వొస్తుంది.

తెలుగు పాటలు పాడి చాలా రోజులైంది. ఎన్టీ ఆర్ పాట ఒకటి పాడదామని ఇవాళ అనిపించింది. అందుకే ఈ పాట.

నా స్వరంలో కూడా ఈ పాటను వినండి మరి.

Movie:--Aggi Barata (1966)
Lyrics:--Dr.C.Narayana Reddy.
Music:--Vijaya Krishnamurty
Singers:--Ghantasala, Susheela
Karaoke Singer:--Satya Narayana Sarma
Enjoy
------------------------------------
చిరునవ్వులోని హాయి – చిలికించే నేటి రేయి
ఏనాడు లేని హాయీ – ఈనాడు కలిగెనోయి]-2

నెలరాజు సైగ చేసే వలరాజు తొంగి చూసే-2
సిగపూల లోన నగుమోము లోన వగలేవో చిందులేసే-2

చిరునవ్వులోని హాయి – చిలికించే నేటి రేయి
ఏనాడు లేని హాయీ – ఈనాడు కలిగెనోయి

నయనాల తార వీవే నా రాజహంస రావే -2
నను చేరదీసి మనసార చూసి పెనవేసినావు నీవే-2

చిరునవ్వులోని హాయిచిలికించే నేటి రేయి
ఏనాడు లేని హాయీ – ఈనాడు కలిగెనోయి

పవళించు మేనిలోనా రవలించె రాగవీణా-2
నీలాల నింగి లోలోన పొంగి కురిపించే పూలవానా
నీలాల నింగి లోలోన పొంగి కురిపించే పూలవానా
చిరునవ్వులోని హాయి – చిలికించే నేటి రేయి
ఏనాడు లేని హాయీ – ఈనాడు కలిగెనోయి
ఈనాడు కలిగెనోయి
read more " Chiru Navvu Loni Haayi - Ghantasala,Susheela "

Aaja Sanam Madhur Chandni Me Ham - Latha,Mannadey


Aaja Sanam Madhur Chandni Me Ham...


అంటూ లతా, మన్నాడేలు మధురంగా ఆలపించిన ఈ గీతం 1956 లో వచ్చిన Chori Chori అనే సినిమాలోది.పాత తరం గాయకులలో మన్నాడే స్వరం అంటే నాకు చాలా ఇష్టం.ఈయన స్వరం చాలా విలక్షణంగా ఉంటుంది.ఎలాంటి పాటైనా ఈయన స్వరంలో అలవోకగా ఒదిగిపోతుంది.మాధుర్యం చెడకుండా చాలా పై స్థాయిలో అవలీలగా పాడగల అతి కొద్దిమంది గాయకులలో మన్నాడే ఒకరు.ఈ పాటలో రాజ్ కపూర్, నర్గీస్ నటించారు.


నా స్వరంలో కూడా ఈ పాటను వినండి మరి.


Movie:--Chori Chori (1956)
Lyrics:--Hasrat Jaipuri
Music:--Shankar Jaikishan
Singers:--Latha Mangeshkar, Manna Dey
Karaoke Singer:--Satya Narayana Sarma
Enjoy
------------------------------------
Aja sanam madhur chandni me hum
tum mile tho virane me Biya jayegi bahar
Jhoomne lagega aasmaa -2

Kehta hai dil aur machalta hai dil
More sajan le chal mujhe taron ke paas
Lagtaa nahi hai dil yahaa-2

Bheegi bheegi raat me – Dil ka daman thaam le
Khoyee khoyee zindgee – Har dam tera naam le
[Chaand ki behki nazar - Keh rahi hai pyar kar
Zindgi hai ek safar – Kaun jane kal kidhar]-2

Dil ye chahe aaj tho – Baadal ban ud jaavu main
Dulhan jaisa aasmaa – Dharti par le aavu main
[Chand ka dola saje – Dhoom taron me mache
Jhoom ke duniya kahe – Pyar me do dil mile]-2

Aja sanam madhur chandni me hum
tum mile tho virane me biya jayegi bahar
Jhoomne lagega aasmaa -2

Kehta hai dil aur machalta hai dil
More sajan le chal mujhe taron ke paas
Lagtaa nahi hai dil yahaa-2

Meaning

Come darling, If we meet in this moonlight
Then spring will descend into this desert
Even the sky will reel under intoxication

My heart is very restless, it says
Oh my darling, take me into the stars
My heart dislikes this world

In this rainy night, hold your heart tight
The whole world is under love's intoxication
My every breath resounds with your name
The naughty moon rays are saying
Fall in love
The world is but a journey
Who knows if tomorrow exists or not?

If my heart wishes, I would become a cloud and rise high
I will make the sky a bride and bring it down onto Earth
The Moon would shine bright, the stars will sparkle with joy
Reeling under intoxication the world says 
'Look, two hearts meet in love'

Come darling, If we meet in this moonlight
Then spring will descend into this desert
Even the sky will reel under intoxication

My heart is very restless, it says
Oh my darling, take me into the stars
My heart dislikes this world

తెలుగు స్వేచ్చానువాదం

రా ప్రియతమా ! ఈ వెన్నెలలో మనం కలుసుకుంటే
ఎడారిలో కూడా వసంతం వెల్లివిరుస్తుంది
ఆకాశం కూడా మత్తుతో జోగుతుంది

నా హృదయం చాలా కల్లోలంగా ఉంది
అది చెబుతోంది - ఓ ప్రియా నన్ను తారాలోకానికి తీసుకెళ్ళు
ఈ ప్రపంచం నాకు ఇష్టంగా తోచడం లేదు

ఈ వర్షపు రాత్రిలో, నీ హృదయాన్ని చిక్కబట్టుకో
లోకం అంతా ప్రేమ మైకంలో జోగుతోంది
నా ప్రతి శ్వాసా నీ పేరే జపిస్తోంది
చల్లని వెన్నెల ఇలా అంటోంది - 'ఇక ప్రేమలో మునగండి'
ఈ లోకం ఒక దారి తెలియని ప్రయాణం  
రేపనేది ఉందో లేదో ఇక్కడ ఎవరికి తెలుసు?

నాకనిపిస్తే, నేనొక మేఘాన్నై సుదూర గగనంలో తేలిపోతాను
ఆకాశాన్నే ఒక వధువుగా మార్చి క్రిందకు తెస్తాను
జాబిలి వెలుగుతో ప్రకాశిస్తుంది, తారలు మిలమిలా మెరుస్తాయి
ప్రేమ మైకంలో మునిగి లోకం ఇలా అంటుంది
'చూడండి! రెండు హృదయాలు ప్రేమలో ఏకమయ్యాయి'


రా ప్రియతమా ! ఈ వెన్నెలలో మనం కలుసుకుంటే
ఎడారిలో కూడా వసంతం వెల్లివిరుస్తుంది
ఆకాశం కూడా మత్తుతో జోగుతుంది

నా హృదయం చాలా కల్లోలంగా ఉంది
అది చెబుతోంది - ఓ ప్రియా నన్ను తారాలోకానికి తీసుకెళ్ళు
ఈ ప్రపంచం నాకు ఇష్టంగా తోచడం లేదు...
read more " Aaja Sanam Madhur Chandni Me Ham - Latha,Mannadey "

7, డిసెంబర్ 2016, బుధవారం

సాయన సూర్య సంక్రమణం - ప్రముఖుల మరణాలు

ప్రస్తుతం వరుసగా ప్రముఖుల మరణాలు జరుగుతున్నాయి. వీటి వెనుక గల జ్యోతిష్య కారణం వృశ్చికరాశిలో ఉన్న శనిసూర్య సంయోగమే. దీనిగురించి కొంత చూద్దాం.

శనీశ్వరుడు వృశ్చికరాశిలో సంచరిస్తున్న ఈ రెండున్నర సంవత్సరాల కాలంలో చాలా ఘోరాలు జరుగుతాయని గతంలో ఎంతోముందే వ్రాశాను.దానికి కారణాలు కూడా వివరించాను.ఇప్పుడు గోచార సూర్యుడు శనీశ్వరునితో కలసిన ఈ నెల సమయంలో ముఖ్యంగా ప్రముఖుల మరణాలు, వాయుయాన ప్రమాదాలు, రసాయన పేలుళ్లు జరుగుతున్నాయి.

కాకపోతే ఈసారి సాయన సూర్య సంక్రమణం ప్రాధాన్యాన్ని సంతరించుకుంది. సాయన సిద్ధాంత రీత్యా ప్రస్తుతం సూర్య శనులిద్దరూ ధనూరాశిలో ఉన్నారు. ఎందుకంటే - సాాయన సిద్ధాంత రీత్యా నవంబర్ 22 న సూర్యుడు వృశ్చిక రాశినుంచి ధనూరాశిలోకి ప్రవేశించి అక్కడ ఇప్పటికే ఉన్న శనీశ్వరుని పరిధిలోకి వచ్చాడు.

సూర్యుడు అధికారులకు, ప్రముఖులకు సూచకుడని జ్యోతిశ్శాస్త్రం వచ్చినవారికి బాగా తెలిసిన విషయమే.మరణానికి కారకుడైన శనీశ్వరునితో ఈయన కలసినప్పుడు ఏం జరుగుతుందో మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా వివరించనక్కరలేదు.

>>బాల మురళీకృష్ణ మరణం
ప్రముఖ కర్నాటక సంగీత విద్వాంసుడు మంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణ సరిగా అదే 22-11-2016 న మరణించాడు.

>>జయలలిత మరణం
దీనికి సరిగ్గా రెండు నెలల ముందు (ఆ నెలలో సాయన సంక్రమణానికి ఒకరోజు ముందు) 22-9-2016 రోజున జయలలిత సింపుల్ అనారోగ్యం(fever and dehydration) తో ఆస్పత్రిలో చేరింది.కానీ క్రమేణా ఈ అనారోగ్యం ముదురుతూ పోయింది.విదేశాల నుంచి డాక్టర్ని రప్పించి మరీ చికిత్స మొదలు పెట్టారు.తులారాశిలోకి వఛ్చిన ఈ సంక్రమణం సూర్యునికి నీచత్వాన్ని ఆపాదిస్తుంది.కనుకనే సింపుల్ ఫీవర్ అండ్ డీ హైడ్రేషన్ తో ఆస్పత్రిలో చేరిన ఆమెను ట్రీట్ చెయ్యడానికి విదేశీ డాక్టర్లు అవసరం అయినారు.

22-10-2016 వృశ్చిక సంక్రమణానికి ఒకరోజు ముందు "కోలుకుంటున్నది" అని ప్రకటించబడిన ఆమె ఆరోగ్యం మళ్ళీ క్షీణించడం మొదలైంది.

నవంబర్ 19 న "ఆమె పూర్తిగా కోలుకుంది" అని చెప్పిన డాక్టర్లు ఆమెను క్రిటికల్ కేర్ నుంచి మామూలు రూముకు మార్చారు.

కానీ నవంబర్ 22 తర్వాత ఆమె ఆరోగ్యం మళ్ళీ వేగంగా క్షీణించింది.ఇదే రోజున బాలమురళీ కృష్ణ కన్ను మూశాడు. డిసెంబర్ ఐదున హార్ట్ ఎటాక్ తో ఆమె చనిపోయింది.

దీర్ఘరోగాలతో బాధపడేవారు చాలామంది, అమావాస్యకూ పౌర్ణమికీ, నెలనెలా సూర్యుడు రాశి మారే సమయంలోనూ, మళ్ళీమళ్ళీ ఆస్పత్రిలో చేరుతూ ఉంటారు.దీనిని చాలామంది జీవితాలలో గమనించవచ్చు.ఈ విధంగా వెంటవెంటనే జరుగుతూ ఉంటే - వారి ప్రాణశక్తి పని అయిపోయిందనీ అవి ఆఖరు రోజులనీ అర్ధం చేసుకోవచ్చు.ఎంతమంది డాక్టర్లు ట్రీట్ చేసినా "ప్రాణం" సహకరించనిదే వాళ్ళు ఏమీ చెయ్యలేరు. 

>>నేడు - అంటే - 7-12-2016 న - తమిళ ప్రముఖుడైన "చో రామస్వామి" (శ్రీనివాసయ్యర్ రామస్వామి) చెన్నైలో మరణించాడు.

ప్రముఖులే కాదు, మామూలు మనుషులలో కూడా, సామాన్యస్థితి నుంచి ఎదిగి ఉన్నతస్థితికి వచ్చిన వారిలో వృద్ధులు చాలామంది ఈ నెలలో పరలోక ప్రయాణం కట్టక తప్పదు. ఎందుకంటే వారివారి జీవితాలలో వారూ ప్రముఖులే కాబట్టి.

సాయన సూర్యుడు ధనూరాశిని వదలి మకరరాశిలోకి ఈ నెల 22 న ప్రవేశిస్తాడు. అంటే ఇంకా 15 రోజులుంది. చూద్దాం ఈలోపల ఇంకా ఎంతమంది లేచిపోతారో??

సాయనానికీ నిరయనానికీ అయనాంశ ఒక్కటే తేడా కాదు. సూక్ష్మమైన తేడాలు చాలా ఉన్నాయి.అయితే అవన్నీ వివరించి చెప్పడమూ, మనిషి జీవితాన్ని అవెలా ప్రభావితం చేస్తాయో భూతద్దంలో చూపిస్తూ చక్కగా వివరించడమూ నేను ఇక్కడ చెయ్యదలుచుకోలేదు.వాటిని తెలుసుకోవడానికి ఎవరికి అర్హత ఉన్నదో వారికి మాత్రమే నేర్పిస్తాను.

జ్యోతిశ్శాస్త్రం పైకి కనిపించేటంత సింపుల్ సైన్స్ కాదు. దీనిలో చాలా అర్ధంకాని లోతులున్నాయి.సాయన సూర్య సంక్రమణం కూడా ప్రముఖుల జీవితాలను ఎలా ప్రభావితం గావిస్తుందో చెప్పడం మాత్రమే ఇక్కడ నా ఉద్దేశ్యం.
read more " సాయన సూర్య సంక్రమణం - ప్రముఖుల మరణాలు "

5, డిసెంబర్ 2016, సోమవారం

Achcha Ji Me Haari Chalu - Asha, Rafi


Achchaji Main Haari Chalu Maan Jaavo Naa...
Dekhi Sabki Yaari Mera Dil Jalavo Naa...

అంటూ ఆశాభోంస్లే, మహమ్మద్ రఫీలు మధురాతి మధురంగా ఆలపించిన ఈ గీతం 1958 లో వచ్చిన Kala Pani అనే సినిమాలోది.తన నవకేతన్ ఫిలిమ్స్ ద్వారా దేవానంద్ ఈ సినిమాను నిర్మించాడు.ఆశా,రఫీ ఈ పాటను ఎంతో చిలిపిగా పాడారు.రఫీ స్వరం ఎంత వైవిధ్యపు భావాలను ఎంత సునాయాసంగా పలికించగలదో ఈ పాట నిరూపిస్తుంది.ఇది ఎప్పటికీ మరపురాని రొమాంటిక్ మధుర గీతం. స్వరాల రారాజు సచిన్ దేవ్ బర్మన్ ఈ గీతానికి ఫాస్ట్ బీట్ తో కూడిన మెలోడీ స్వరాన్ని ఎంతో అద్భుతంగా అందించాడు.

దేవానంద్, మధుబాల ఈ పాటలో ఎంతో మనోజ్ఞంగా నటించారు.

నా స్వరంలో కూడా ఈ పాటను వినండి మరి.

Movie:--Kala Pani (1958)
Lyrics:--Majrooh Sultanpuri
Music:--Sachin Dev Burman
Singers:--Asha, Rafi
Karaoke Singer:--Satya Narayana Sarma
Karaoke courtesy:--Unabatedlove youtube channel
Enjoy
-----------------------------------------------
Achcha Ji main haari chalu maan jaavo naa
Dekhi sabki yaari mera dil jalaavo naa

Chote se kusoor pe Aise ho khafaa
Roothe tho hujoor the - Meri kya khataa
[Dekho dil na todo
Chodo haath chodo]-2
Chod diya tho haath maloge samjhe
Haa samjhe

Jeevan ke ye raaste lambe hai sanam
Kaatenge ye zindagi thokar khake ham
[Zaalim saath lele 
Achche hum akele]-2
Char kadam bhi chalna sakoge samjhe
Haa samjhe

Jaavo reh sakoge naa tumbhi chain se
Tum tho khair lootna jeene ke maje
[Kya karnaa hai jeeke
Ho rehna kiseeke]-2
Ham na rahe tho yaad karoge samjhe
--samjhe

Achcha Ji main haari chalu maan jaavo naa
Dekhi sabki yaari mera dil jalaavo naa...

Meaning

Alright, I admit defeat, dont be mad at me
Enough is your friendship, don't tease me anymore...

For a small mistake, you are so angry?
But you are the one so morose, its not my fault
Look, dont break my heart
Leave my hand, leave my hand
If I leave your hand, then you will repent, got it?
Yes, got it...

Oh dear, the paths of life are so long
Dont worry, I will learn by stumbling
O cruel lover, take me with you
Thanks, I am fine all alone
You can't walk even four steps without me, you know??
ahh. I know..

Ok. go away. how can you be at peace without me??
Of course, you enjoy your life to the brim
Why should I live anymore?
Dont be silly, just belong to someone else
If I am not with you, you will miss me badly,got it??
Ya..got it

Alright, I admit defeat, dont be mad at me
Enough is your friendship, dont tease me anymore...

తెలుగు స్వేచ్చానువాదం

సరే నేను ఓడిపోయాను..నన్ను మన్నించు
చూశాన్లే నీ స్నేహాన్ని..నా గుండెను ఇంకా మండించకు

ఇంత చిన్న తప్పుకే ఇంత కోపమా?
నువ్వే ముభావంగా ఉన్నావు..తప్పు నాదా?
పోన్లే నా హృదయాన్ని ముక్కలు చెయ్యకు
నువ్వు నా చెయ్యి పట్టుకోకు
నీ చెయ్యి వదిలేశానంటే ఆ తర్వాత నువ్వే చింతిస్తావు
ఆ.. సరేలే

ప్రియా.. జీవితపు దారులు చాలా పొడుగైనవి
పడుతూ లేస్తూ వాటిని నేనే తెలుసుకుంటాలే
ఓరేయ్ దుర్మార్గుడా ! నన్ను కూడా నీతో నడవనీ
వద్దులే ! నాకు ఒంటరిగా ఉంటేనే బాగుంది
నేను లేకుండా నాలుగు అడుగులు కూడా వెయ్యలేవు తెలుసా?
ఆ.. తెలుసులే

సరే పో. నేను లేకుండా నువ్వు మాత్రం సుఖంగా ఎలా ఉంటావు?
అలాగే. నువ్వు మాత్రం హాయిగా జీవితాన్ని అనుభవించు
నేను ఇంకా బ్రతికి ఏం చెయ్యాలి?
ఏమైంది? ఇంకొకరి దానివి అయిపో
నేను నీతో లేకపోతే, నువ్వు చాలా కోల్పోతావు, తెలుసా?
అవునా... చూద్దాంలే

సరే నేను ఓడిపోయాను..నన్ను మన్నించు
చూశాన్లే నీ స్నేహాన్ని..నా గుండెను ఇంకా మండించకు
read more " Achcha Ji Me Haari Chalu - Asha, Rafi "

4, డిసెంబర్ 2016, ఆదివారం

Goronka Gootike Cheravu Chilaka - Ghantasala


గోరొంక గూటికే చేరావు చిలకా ...భయమెందుకే నీకు బంగారు మొలకా ...

అంటూ ఘంటసాల మధురంగా గానం చేసిన ఈ పాట 1964 లో వచ్చిన "దాగుడు మూతలు" అన్న సినిమా లోది.ఘంటసాల పాడిన మధుర సోలో గీతాలలో ఇది మరపురాని గీతం.ఈ పాటలో రామారావు, సరోజాదేవి నటించారు.

ఈ రోజు ఘంటసాల జన్మదినం. కనుక ఈ పాటను సమర్పిస్తున్నాను.


నా స్వరంలో కూడా ఈ పాటను  వినండి మరి.


Movie:--దాగుడు మూతలు (1964)

Lyrics:--దాశరధి
Music:--కే.వీ. మహాదేవన్
Singer:--ఘంటసాల
Karaoke Singer:--సత్య నారాయణ శర్మ
Enjoy
--------------------------------
గోరొంక గూటికే చేరావు చిలకా – 2
భయమెందుకే నీకు బంగారు మొలకా
గోరొంక గూటికే చేరావు చిలకా

[ఏ సీమ దానవో ఎగిరెగిరి వచ్చావు – అలసి ఉంటావు మనసు చెదరి ఉంటావు]-2
మా మల్లె పూలు నీకు మంచి కధలు చెప్పునే – 2
ఆదమరచి ఈ రేయి హాయిగా నిదురపో
గోరొంక గూటికే చేరావు చిలకా
భయమెందుకే నీకు బంగారు మొలకా
గోరొంక గూటికే చేరావు చిలకా

[నిలువలేని కళ్ళు నిదరపోమ్మన్నాయీ
దాగని చిరునవ్వులు వద్దన్నాయీ అబ్బా ఉండన్నాయీ]-2
పైటచెంగు రెపరెపలు పదపద లెమ్మన్నాయి-2
పలుకైనా పలుకవా బంగారు చిలకా

గోరొంక గూటికే చేరావు చిలకా
భయమెందుకే నీకు బంగారు మొలకా
గోరొంక గూటికే చేరావు చిలకా
read more " Goronka Gootike Cheravu Chilaka - Ghantasala "