'Live wisely.Live artistically.Live beautifully.Live blissfully.Live meditatively.Live meaningfully.'

11, ఫిబ్రవరి 2016, గురువారం

అవతార్ మెహర్ బాబా జీవితం - జాతకం - 3

తల్లిదండ్రులు ఈయనకు పెట్టిన పేరు 'మేర్వాన్ షరియార్ ఇరానీ'.ఆయన సంతకాన్ని కూడా M.S.Irani అనే చేసేవాడు.షరియార్ అనేది ఈయన తండ్రిగారి పేరు గనుక ఈయన పేరు మేర్వాన్ అని భావించవచ్చు.ఇది అరబిక్ నామం.దీనికి అనేక అర్ధాలున్నాయి.అగ్నిని సృష్టించే చెకుముకి రాయి అనీ, ధైర్యం,సాహసం,ఆత్మాభిమానం అనీ ఈ పేరుకు అర్ధాలున్నాయి.షరియార్ జొరాష్ట్రియన్ మతానికి చెందిన ఇరానీ గనుక తాము ఆరాధించే అగ్నికి సంబంధించిన పేరుగా దీనిని తన కుమారునికి పెట్టి ఉండవచ్చు.

ఈయన జాతకాన్ని గమనిస్తే - మహాపురుష లక్షణాలు స్ఫుటంగా కన్పిస్తాయి.

లగ్నం నుంచి పంచమంలో గురువు,నవమంలో కేతువులు ఉండటాన్ని చూడవచ్చు.లగ్నం నుంచి రెండు త్రికోణాలూ ఈ విధంగా ఉత్తమమైన ఆధ్యాత్మిక లక్షణాలను కలిగి ఉన్నాయి. కేతువు ఉచ్చస్థితిలో ఉన్న బుధుడిని సూచిస్తున్నాడు. గురుద్రుష్టి కేతువు మీద ఉన్నది, తిరిగి లగ్నం మీదా ఉన్నది. కేతువు దృష్టి గురువు మీదా మళ్ళీ లగ్నం మీదా ఉన్నది. కనుక లగ్నమూ, గురువూ, కేతువూ(ఉచ్ఛ బుధుడిని సూచిస్తూ) ఒక త్రికోణబంధంలో ఇమిడిపోయి ఉన్నాయి.

ఈయన చింతన ఎప్పుడూ ఉన్నతమైన ఆధ్యాత్మికభావాలతో నిండి ఉండేదని,దానికి తోడుగా మంచి బుద్ధి కుశలత కూడా తోడైనదని ఈ యోగం సూచిస్తున్నది.ఎన్నో జన్మల నుంచీ ఈయన లోతైన ఆధ్యాత్మికచింతనా పరుడన్న వాస్తవాన్ని కూడా ఈ యోగం చెబుతున్నది.అంతేగాక ఈయన చాలా ఉత్తముడైన గురువనీ,సత్యమైన దైవమార్గాన్ని లోకానికి బోధించగల ప్రజ్ఞ కలిగినవాడనీ కూడా ఈ యోగంవల్ల మనకు తెలుస్తున్నది.

లగ్నాధిపతి అయిన శనీశ్వరుడు దశమంలో ఉచ్చస్థితుడై ఉండటం చూడవచ్చు.లోకప్రసిద్ధిని కలిగించే కర్మను ఈయన గావిస్తాడని ఈ యోగం యొక్క అర్ధం.అంతేకాదు, లోకంతో ఈయనకు చాలా కర్మానుబంధం ఉన్నదనీ, ఎంతోమంది కర్మను తాను స్వీకరించి అనుభవించడం ద్వారా ఈయన క్షాళనం గావిస్తాడనీ ఈ యోగం చెబుతున్నది.

మహనీయుల జాతకాలలో చూడగానే కనిపించే శని చంద్రుల సంబంధం ఈయన జాతకంలో కొట్టొచ్చినట్లుగా కన్పిస్తున్నది. దశమంలో ఉన్న ఉచ్చశనితో కలసి చంద్రుడు ఉంటూ - ఈయన మనస్సు ఎల్లప్పుడూ ఆత్మానుసంధానమై ఉంటుందనీ, ఎందరిలో ఉన్నా ఈయన ఏకాంతంగా ఉండగలడనీ,లోక వ్యామోహాలకు ఈయన ఏమాత్రం చలించడనీ సూచిస్తున్నది. అంతేగాక లోకం యొక్క బాధలను తనవిగా భావించి, స్పందించడమే గాక తనదైన మార్మిక విధానం ద్వారా వాటిని పరిష్కరిస్తాడని ఈ యోగం సూచిస్తున్నది.

ఈయన జాతకంలో రెండు గ్రహాలు వక్రించి ఉన్నాయి.అవి శుక్ర శనులు. వీరిద్దరూ ఈ జాతకానికి యోగకారకులే.ఇందులో శుక్రుని వక్రత్వం వల్ల అవివాహితునిగా ఉండిపోవడమూ,లైంగిక వాంచలు అంతరించి పోవడమూ సూచింపబడితే, శనీశ్వరుని వక్రత్వం వల్ల తనకంటూ ఏమీ సంపాదన ఉండదన్న సూచన కనిపిస్తున్నది.జాతకంలో శుభగ్రహాలుగా ఉన్న వీరు తమతమ ప్రభావాల సమయంలో మహారాజును కూడా బిచ్చగాడిగా చేస్తారని ప్రామాణిక గ్రంధాలు చెబుతున్నాయి.మెహర్ బాబా కూడా అన్నీ ఉండి ఒక రాజులాగా బ్రతకగల స్థాయి ఉన్నప్పటికీ తనంతట తాను - ఉపవాసాలతో మౌనంతో ఆర్తుల సేవతో - కూడిన జీవితాన్నే ఎక్కువగా గడిపాడు.అన్నీ ఉండి అలా బ్రతకడం శుక్ర శనుల ప్రభావమే.

అంతేగాకుండా, ద్వితీయంలో వక్రించి ఉన్న యోగకారకుడైన శుక్రుడు - ఈ జాతకుడు తనంతట తాను మౌనాన్ని ఆశ్రయిస్తాడని - ఇంకొక విషయాన్ని కూడా సూచిస్తున్నాడు. మెహర్ బాబా తన జీవితమంతా దాదాపు 44 ఏళ్ళు మౌనంగానే ఉన్నాడు.ద్వితీయాదిపతి అయిన శనీశ్వరుడు వక్రించి ఉండటం కూడా దీనినే సూచిస్తున్నది.

వక్రత్వం ద్వారా శుక్రుడు లగ్నంలోకీ శనీశ్వరుడు నవమం లోకీ వస్తారు. శుక్రునివల్ల ప్రపంచ ప్రసిద్ధీ, దేనికీ లోటు లేని జీవితమూ కనిపిస్తుంటే, శనీశ్వరుడు కేతువుతో సంయోగం వల్ల అద్భుతమైన ఆధ్యాత్మిక శక్తీ, దైవబలమూ కనిపిస్తున్నాయి.

ఒక్క గురువు తప్ప మిగతా గ్రహాలన్నీ కాలసర్పయోగంలో బంధింపబడి ఉండటం చూస్తే, ఒక సద్గురువుగా తప్ప ఇంక ఈయన జీవితంలో  ఏ విధమైన లౌకిక ఎదుగుదలా ఉండదన్న విషయం స్పష్టంగా కన్పీస్తున్నది.

ఇక్కడ ఇంకొక రహస్యాన్ని పరిచయం చేస్తాను.

ఈయన ఆత్మకారకుడు కుజుడు.కుజుడు శక్తి స్వరూపుడు. కుజుడు ఆత్మకారకుడుగా ఉన్నవాళ్ళకు చాలా గట్టి ఆత్మవిశ్వాసం ఉంటుంది.వాళ్ళలో అంతరిక శక్తి కూడా బాగా ఎక్కువగానే ఉంటుంది. అటువంటి కుజుడు ఈయన వింశాంశ చక్రంలో మిథునంలో ఉన్నాడు గనుక ఆధ్యాత్మిక కారకాంశ మిథునం అవుతుంది.కనుక ఈయనయొక్క ఆధ్యాత్మికశక్తిని అంచనా వెయ్యాలంటే మిధునలగ్నం నుంచి గమనించాలి.

మిథునం నుంచి పంచమంలో ఉచ్చశని చంద్రులున్నారు. శనీశ్వరుడు నవమాధిపతి.ఇది ఒక గొప్ప ఆధ్యాత్మికయోగం. చందుడు వాక్కు స్థానానికి అధిపతిగా శనితో కలసి ఉంటూ - ఈయనకు మాటలతో పని లేదనీ,అంతా మౌనంగానే చేస్తూ శక్తిప్రసారం గావించగల సమర్ధుడనీ చూపిస్తున్నాడు. పంచమాధిపతి అయిన శుక్రుడు నవమంలో రవికి దూరంగా ఉంటూ ఈయన ఉత్త బోధకుడు కాదనీ నిజమైన శక్తి కలిగిన సద్గురువనీ సూచిస్తున్నాడు.

షష్టాదిపతి అయిన కుజుడు సప్తమంలోనూ, సప్తమాధిపతి అయిన గురువు ద్వాదశంలోనూ ఉంటూ - ఈయనకు వివాహం లేదన్న విషయాన్ని తేటతెల్లం గావిస్తున్నారు.దీనికి రుజువుగా కళత్రకారకుడైన శుక్రుడు సున్నా డిగ్రీలలో ఉన్నాడు.

ఈ విధంగా - ఎలా చూచినప్పటికీ ఈయన జాతకం ఒక గొప్ప ఆధ్యాత్మిక సిద్ధిని సూచిస్తున్నది.

(ఇంకా ఉంది)
read more " అవతార్ మెహర్ బాబా జీవితం - జాతకం - 3 "

8, ఫిబ్రవరి 2016, సోమవారం

అవతార్ మెహర్ బాబా జీవితం - జాతకం - 2 (బాబా తల్లిదండ్రులు)

షరియార్ ముండేగర్  ఇరానీ
ఈ సందర్భంగా ఒక్కసారి మెహర్ బాబా తండ్రిగారైన షరియార్ ముండేగర్ ఇరానీ జాతకాన్నీ అందులోని గ్రహస్థితులనూ గమనిద్దాం. ఎందుకంటే, శారీరక మానసిక లక్షణాలు ఎలాగైతే తల్లిదండ్రుల నుంచి పిల్లలకు సంక్రమిస్తాయో అలాగే జాతకంలోని గ్రహస్థితులూ యోగాలూ కూడా సంక్రమిస్తాయి.మూడు తరాల జాతకాలను గనుక పక్కపక్కన ఉంచుకుని గమనించే పనైతే, మూడు తరాల జాతకాలలోనూ యాస్ట్రో జెనెటిక్ లక్షణాలు ఒక ఆశ్చర్యకరమైన క్రమంలో ఒకరినుంచి ఇంకొకరికి బదిలీ అవుతూ తప్పకుండా మనకు దర్శనం ఇస్తాయి.ఇది చాలా ఆశ్చర్యం కలిగించే విషయం.జ్యోతిశ్శాస్త్ర పరిశోధనలో నేను బాగా ఇష్టపడే సబ్జెక్టు ఇదే.

ఈయన 21-3-1853 న ఇరాన్ లో యాజ్ద్ అనే నగరం దగ్గరలో జన్మించాడు. జనన సమయం తెలియదు.మెహర్ బాబా జాతకానికీ ఈయన జాతకానికీ గల స్థూలమైన పోలికలను గమనిద్దాం.


మెహర్ బాబా
ఇద్దరి జాతకాలలోనూ కొన్ని స్పష్టమైన పోలికలున్నాయి.

1.మెహర్ బాబా జాతకంలో లగ్నం నుంచి దశమంలో శనీశ్వరుడున్నాడు. షరియార్ జాతకంలో చంద్రుని నుంచి దశమంలో శనీశ్వరుడున్నాడు. దశమ శని అనేది వీరి జాతకాలలో గల కామన్ యోగం.లోకంతో వీరికి గల బలమైన కర్మానుబంధాన్ని ఈ యోగం సూచిస్తుంది.విద్యలో ఆలస్యాన్నీ ఆటంకాలనూ కూడా ఇదే యోగం సూచిస్తుంది. షరియార్ కు చదువు లేదు. మెహర్ బాబా మధ్యలోనే చదువు ఆపేశాడు.దేశాలు తిరగడాన్ని కూడా ఈ యోగం సూచిస్తుంది.ఇద్దరూ దేశాలు తిరిగారు.అయితే - షరియార్ బ్రతుకు తెరువు కోసం ఇరాన్ నుంచి ఇండియాకు వస్తే,మెహర్ బాబా ఒక గురువుగా దేశదేశాలు తిరిగాడు.ఇంకొక విచిత్రమేమంటే - ఇద్దరి జాతకాలలోనూ శనీశ్వరుడు చరరాశులలో ఉన్నప్పటికీ సమ సప్తకంలో ఉన్నాడు.షరియార్ జాతకంలో నీచలో ఉంటే, మెహర్ బాబా జాతకంలో ఉచ్చస్థితిలో ఉన్నాడు.కానీ తండ్రి జాతకంలోని నీచదోషాన్ని సూచిస్తూ వక్రించి ఉన్నాడు.షరియార్ జాతకంలో నీచశని వల్ల చాలాకాలం వరకూ ఆయనకు స్థిరమైన వృత్తి లేకుండా పోయింది.కానీ నవాంశలో శని ఉచ్చస్థితిలో ఉన్నాడు. కనుక వివాహం తర్వాత ఆయనకు జీవితంలో స్థిరత్వం కలిగింది.మెహర్ బాబా జాతకంలో రాశిచక్రంలోని ఉచ్ఛశని వల్ల ఆయనకు లోకప్రసిద్ధమైన జీవిక సరాసరి కలిగింది.

2.తండ్రీకొడుకుల జాతకాలలోని ఇంకొక కామన్ యోగం ఏమంటే - గురు కేతువుల సంబంధం.షరియార్ జాతకంలో గురువు కేతువు కలసి డిగ్రీ సంయోగంలో ధనుస్సులో ఉన్నారు.అందుకని ఆయనకు చిన్నతనంలోనే ఉన్నతమైన ఆశయాలూ,భగవంతుని కొరకు అన్వేషణా మొదలైన లక్షణాలు కలిగాయి.అంతేగాక మరణానికీ మరణానంతర జీవితానికీ శవాలూ శ్మశానాలూ తదితర కార్యక్రమాలకు కేతువే సూచకుడు.అందుకని షరియార్ చిన్నప్పుడు ఇరాన్ లో జోరాష్ట్రియన్ల శవసంస్కార శ్మశానానికి (టవర్ ఆఫ్ సైలెన్స్) కాపలాదారుగా ఉన్నాడు.గురువూ(మతపరమైన), కేతువూ (శవాగారం) కలసి ఎలాంటి వృత్తిని ఆయనకు ఇచ్చారో చూస్తే జాతకం ఎంత ఖచ్చితంగా జరుగుతుందో అని ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది.

ఇక మెహర్ బాబా జాతకాన్ని చూస్తే - గురువూ కేతువూ కోణ దృష్టిలో ఒకరినొకరు వీక్షిస్తూ ఉన్నారు.అంటే తండ్రి జాతకంలో వీరిద్దరి మధ్యా ఉన్న డిగ్రీ యుతిసంబంధం ఇక్కడ సంపూర్ణదృష్టి సంబంధంగా రూపాంతరం చెందింది.కానీ ఆ సంబంధం తండ్రిజాతకం  నుంచి కుమారుని జాతకానికి కొనసాగుతూనే ఉన్నది.ఇంకా చెప్పాలంటే - మెహర్ బాబా జాతకంలో ఈ సంబంధం ఇంకా రిఫైన్ అయింది.కనుక ఆయనకు ఆధ్యాత్మికంగా సిద్ధి కలిగింది.దాదాపు ఇరవై ఏళ్ళు పిచ్చివాడిలా దేశమంతా తిరిగి  తపనపడినా షరియార్ కు సిద్ధి కలుగలేదు.కానీ మెహర్ బాబాకు మాత్రం పెద్దగా శ్రమపడకుండానే,హజ్రత్ బాబాజాన్ అనుగ్రహంతో సునాయాసంగా సిద్ధి కలిగింది.షరియార్ జాతకంలో గురు అనుగ్రహం లేదు.ఎందుకంటే అక్కడ గురువును కేతువు మింగేశాడు.కానీ మెహర్ బాబా జాతకంలో అలా కాదు. అక్కడ ఇద్దరూ పరస్పర దృష్టిలో ఉన్నారు.పైగా షరియార్ జాతకంలో కేతువు గురువునే సూచిస్తూ డబల్ గురు ఎఫెక్ట్ ను ఇచ్చాడు.కానీ మెహర్ బాబా జాతకంలో అదే కేతువు ఉచ్ఛబుదుడిని సూచిస్తున్నాడు.కనుక ఈయనకు గురు అనుగ్రహం సంపూర్ణంగా కలిగింది.

3. ఇంకొక ముఖ్యమైన కామన్ యోగం - బుధుని నీచస్థితి.ఇది కూడా ఇద్దరి జాతకాలలోనూ ఉన్నది.బుధుడు దాదాపు నెలరోజులు ఒక రాశిలో సంచరిస్తాడు.షరియార్ 1853 మార్చిలో జన్మించాడు.మెహర్ బాబా 1894 ఫిబ్రవరిలో జన్మించాడు.కానీ బుధుడు ఆయా సంవత్సరాలలో అదే మీనరాశిలో ఉండటాన్ని ఇద్దరి జాతకాలలోనూ గమనించవచ్చు. తండ్రీ కొడుకుల మధ్యన 41 ఏళ్ళ తేడా ఉన్నప్పటికీ బుధుడు ఖచ్చితంగా అదే స్థానంలో ఇద్దరి జాతకంలోనూ ఉండటం చూస్తే ఏమనిపిస్తుంది?

ఎన్నేళ్ళ తేడా ఉన్నప్పటికీ గ్రహయోగాలు ఏమాత్రం మారవని అర్ధమౌతుంది. ఈ ప్రపంచాన్నీ మానవజీవితాలనూ ఒక అతీతమైన శక్తి నడిపిస్తున్నదని అర్ధమౌతుంది.మన జీవితాలు మనకు అర్ధం కాని ఒక ప్లాన్ ప్రకారం నడుస్తున్నాయని అర్ధమౌతుంది.ఆ అవగాహన నుంచి, ఆ ప్లాన్ ఏమిటో అర్ధం చేసుకోవాలనే తపన మొదలౌతుంది.ఆ తపనే మనల్ని మానవ జీవితపు అంతిమ గమ్యం వైపు అడుగులు వేయిస్తుంది.

జ్యోతిశ్శాస్త్ర అధ్యయనం వల్ల కలిగే అసలైన ఫలితం ఇదే.

4.రాహుకేతువుల స్థానాలను గమనిద్దాం.షరియార్ జాతకంలో రాహుకేతువులు ఉచ్చస్థానాలలో ఉన్నారు.జీవితంలో సక్సెస్ కు ఈ యోగం చాలా అవసరం.వీరి అనుగ్రహం లేకుంటే జీవితంలో సక్సెస్ అనేది రాదు.కాలసర్పయోగం ఉన్న జాతకాలలో సక్సెస్ అనేది లేటు అవడానికి కారణం రాహుకేతువుల అనుగ్రహం లేకపోవడమే.

ఇకపోతే మెహర్ బాబా జాతకంలో రాహుకేతువులు నవాంశలో నీచస్థితిలో ఉన్నారు.నవాంశ వైవాహిక జీవితాన్ని సూచిస్తుంది.కనుక ఆయనకు వివాహజీవితం లేకుండా పోయింది.

5.ఇద్దరి జాతకాలలో గురువు యొక్క స్థితిని గమనిద్దాం.షరియార్ జాతకంలో నవాంశలో శనియొక్క నీచక్షేత్రంలో గురువు ఉన్నాడు.దీనివల్ల కలిగే అనేక ఫలితాలలో ఒకటి ఏమిటంటే - గురువు పుత్రకారకుడు గనుక - లోకంతోనూ లోకవాసుల కర్మలతోనూ గట్టి సంబంధం కలిగిన ఒక సంతానం ఈయనకు ఉంటుంది.అంటే లోకుల నీచకర్మలను ఆ సంతానం మొయ్యవలసి వస్తుంది. అటువంటి ఋణానుబంధం ఆ జీవికి ఉంటుంది అని అర్ధం.

ఇక మెహర్ బాబా జాతకంలో అయితే నవాంశలో గురువు తనయొక్క నీచస్థితిలోనే ఉన్నాడు.గురువు యొక్క నీచస్థితి వల్ల అనేక ఫలితాలు కలుగుతాయి.ఒకటి - ఆ జాతకులకు ఏదో ఒక జన్మలో గురుదోషం ఉంటుంది.లేదా వారు సంప్రదాయబద్ధమైన గురువులు కాలేరు.లేదా వారి పరంపరను కొనసాగించేందుకు ఒక వ్యవస్థ వారికి ఉండదు.అంటే - వారి పరంపర వారితోనే అంతం అవుతుంది.ఆ తర్వాత సంస్థ మాత్రమే ఉంటుంది గాని ఆధ్యాత్మిక వారసులంటూ వారికి ఉండరు.లోకులకు కనిపిస్తూ లోకులను నడిపించే ఒక నిర్దిష్టమైన ఆధ్యాత్మిక విధానమూ వారికి ఉండదు. వీటిల్లో కొన్నింటిని మెహర్ బాబా జీవితంలో మనం గమనించవచ్చు.

6. ఇద్దరికీ ఆత్మకారకుడు కుజుడే కావడం గమనార్హం.పైగా ఇద్దరికీ వింశాంశ కుండలిలో కుజుడు మిథునం లోనే ఉండటం చూడవచ్చు.

7. షరియార్ చంద్రరాశి కర్కాటకం అయింది.అక్కడనుంచి సప్తమం అయిన మకరం రెండవ సంతానానికి సూచిక.ఈయనకు మెహర్ బాబా రెండవ సంతానమే గాక, మెహర్ బాబా పుట్టినది కూడా మకరలగ్నంలోనే అనే విషయం గమనిస్తే జ్యోతిశ్శాస్త్రం ఎంత గొప్పదో అర్ధం చేసుకోవచ్చు.అంటే తల్లిదండ్రుల జాతకాల నుంచి, పుట్టబోయే పిల్లల జాతకాలు అంచనా వెయ్యడమే గాక, ఆయా పిల్లలు ఏయే లగ్నాలలో ఏయే రాశులలో ఏయే నక్షత్రాలలో పుట్టడానికి అవకాశం ఉంటుందో కూడా ఈ శాస్త్రం ద్వారా గ్రహించవచ్చు. ఆశ్చర్యంగా లేదూ?

ఇంకా ఆశ్చర్యం కలిగించే ఇంకొన్ని విషయాలు చూద్దాం.

8. షరియార్ పుట్టినది సోమవారం పుష్యమీ నక్షత్రంలో.అంటే చంద్రశనులకు సంబంధం ఉన్నది.ఇదొక ఆధ్యాత్మిక సంకేతం.ఆధ్యాత్మిక జిజ్ఞాసాపరుల జాతకాలలో శనిచంద్రులకు పంచవిధ సంబంధాలలో ఏదో ఒక ఖచ్చితమైన సంబంధం ఉంటుందని ఎన్నోసార్లు గతంలో వ్రాసి ఉన్నాను.

తండ్రి జాతకంలో వారమూ నక్షత్ర స్థాయులలో శని చంద్రులకున్న  ఈ సంబంధమే మెహర్ బాబా జాతకంలో సరాసరి తులారాశిలో శనిచంద్రుల యుతిగా మారింది.అంటే తండ్రి జాతకంలో బలహీనంగా ఉన్న యోగం కుమారుని జాతకంలో అతిబలంగా మారింది.కనుకనే తండ్రి సాధించలేని దానిని మెహర్ బాబా చిన్న వయసులోనే చేరుకోగలిగాడు. మెహర్ బాబా పుట్టినది కూడా శనివారమే అని గమనించాలి.

ఈ విధంగా తండ్రీ కొడుకుల జాతకాలలో అనేక కామన్ యోగాలూ గ్రహస్తితులూ మనం గమనించవచ్చు.

తల్లి జాతకంతో ఈయనకున్న యోగసంబంధాలను ఇప్పుడు గమనిద్దాం.

బాబా తల్లిగారైన షిరీన్ ఇరానీ 1878 లో బాంబే లో జన్మించినట్లు వివరాలు లభిస్తున్నాయి గాని ఇంతకంటే సరియైన జననవివరాలు దొరకడం లేదు. ఇరాన్లోని జోరాష్టర్ మతస్థులను ముస్లిములు నానా చిత్రహింసలు పెట్టి మతహింసకు గురిచేసేవారు.ఆ హింసను తప్పించుకోడానికి అప్పట్లో అనేకమంది ఫార్సీలు ఇరాన్ వదలి పెట్టి పారిపోయి కట్టుబట్టలతో ఇండియాకు వచ్చేశారు.నిజానికి 14 శతాబ్దం నుంచే ఈ హింసాకాండ ఇరాన్లో సాగుతున్నది.ఇస్లాంలోకి మారడం ఇష్టం లేని అనేకమంది ఫార్సీలు అప్పటినుంచే గుంపులు గుంపులుగా పారిపోయి బాంబే వచ్చేసి అక్కడే ఏవేవో చిన్నచిన్న వ్యాపారాలూ పనులూ చేసుకుంటూ బ్రతుకు సాగించేవారు. ఇస్లాంకు సహనం అనేది లేదనీ అది ఎక్కడుంటే అక్కడ ఇతర మతాలను బ్రతకనివ్వదన్నది చరిత్ర చెబుతున్న నగ్నసత్యం.ఇస్లాం అంటే శాంతి అని చెప్పేది మాటలవరకే. చేతలలో మాత్రం అంతా హింసే.

అదలా ఉంచితే,ముస్లిం దాడుల నుంచి ఇరాన్ వదలి పారిపోయే క్రమంలో ఇండియాకు వచ్చిన అనేక ఫార్సీ కుటుంబాలలో షిరీన్ తల్లిదండ్రులు కూడా ఉన్నారు.అలా పారిపోయి వచ్చే సమయంలో షిరీన్ తన తల్లి గర్భంలో ఉన్నది.వారు ఇండియాకు వచ్చాక బాంబేలో ఆమె జన్మించింది. 

తన భర్త కంటే ఈమె 25 ఏళ్ళు చిన్నది.అసలు వీరిద్దరి వివాహం ఎలా జరిగిందో ఒక విచిత్రమైన కధ ప్రచారంలో ఉన్నది.

షరియార్ కూడా ముస్లిములు పెట్టె హింసలు భరించలేక 1874 లో ఇరాన్ నుంచి పారిపోయి ఇండియాకు వలస వచ్చాడు. అప్పటికి ఆయనకు 21 ఏళ్ళు.ఆ సమయానికి షిరీన్ ఇంకా పుట్టనే లేదు.అప్పటికి షిరీన్ తల్లిదండ్రులు ఇంకా ఇరాన్ లోనే ఉన్నారు.ఆ తర్వాత నాలుగేళ్ళకు వాళ్ళు బాంబేకు పారిపోయి వచ్చాక ఆమె పుట్టింది.అప్పటికి షరియార్ కు 25 ఏళ్ళు.

షరియార్ కు పెళ్లి చేసుకోవడం ఇష్టం లేదు.దైవచింతనలో ఉంటూ కాలం గడపడమే ఆయనకు ఇష్టం.కానీ ఆయన చెల్లెలు ఈయనకు ఎలాగైనా పెళ్లి చెయ్యాలని భావిస్తూ అన్నతో పోరుతూ ఉండేది.ఈయనేమో ఏళ్ళకేళ్ళు ఏటో వెళ్ళిపోయి బైరాగిలా తిరుగుతూ మళ్ళీ కొన్నేళ్ళకు ఇంటికి చేరుతూ ఉండేవాడు.ఒకసారి అలా ఇంటికి వచ్చినపుడు ఆయనకు 30 ఏళ్ళు ఉన్నాయి.

'ముప్పై ఏళ్ళు వచ్చాయి.ఇంకా పెళ్లి చేసుకోకుండా ఎన్నాళ్ళు ఇలా బైరాగిలా తిరుగుతావు?'- అని చెల్లెలు అన్నగారితో దెబ్బలాట వేసుకుంది.

ఈ మాటలు వినీ వినీ ఆయనకు విసుగు పుట్టి కిటికీలోనుంచి బయటకు చూశాడు.అప్పుడే ఒక అయిదేళ్ళ చిన్నపిల్ల వీధిలో ఆడుకుంటూ కనిపించింది.ఆమే షిరీన్.ఆమెను చూపిస్తూ షరియార్ ఇలా అన్నాడు.

'సరే.నువ్వు ఇంతగా పోరు పెడుతున్నావు కదా.అదుగో ఆ చిన్నపిల్లను చేసుకుంటాను.ఆమెను తప్ప ఇంకెవరినీ చేసుకోను.సరేనా? ఇక నీ గోల ఆపు.'

ఆయన చెల్లెలు కూడా తక్కువదేమీ కాదు.వెంటనే వీధిలోకి వెళ్ళిన ఆమె ఆ చిన్నపిల్ల ఇంటికి వెళ్లి ఆ తల్లిదండ్రులను కలసి తన సోదరునితో ఆ చిన్నపిల్లకు నిశ్చితార్ధం చేసుకుని మరీ తిరిగి వచ్చింది.బిత్తరపోయిన షరియార్ ఇంకేమీ మాట్లాడలేక పోయాడు.ఇచ్చిన మాటకు కట్టుబడి ఆ అమ్మాయికి 14 ఏళ్ళు వచ్చిన తర్వాత తనకు 39 ఏళ్ళ వయస్సులో షిరీన్ ను పెళ్ళిచేసుకున్నాడు.షరియార్ ఎంత సత్యవంతుడో ఈ సంఘటనతో మనం గ్రహించవచ్చు.పెళ్లి అయింది కదా, ఇక సంసార బాధ్యతలు మొయ్యాలి కదా, అందుకని బైరాగిలా దేశాలు పట్టుకుని తిరగడం మానేసి ఒకరి ఇంటిలో తోటమాలిగా పనికి కుదిరాడు.ఆ తర్వాత ఒక టీ షాప్ ప్రారంభించాడు.అలా క్రమేణా జీవితంలో స్థిరపడిపోయాడు.

కాలక్రమంలో వీరికి 9 మంది సంతానం కలిగారు.ఇందులో ఏడుగురు అబ్బాయిలు.ఇద్దరు అమ్మాయిలు. ఈ సంతానంలో మెహర్ బాబా రెండవ వాడు.

ఇప్పుడు తల్లిగారి జాతకంతో బాబా జాతకాన్ని పోల్చి పరిశీలిద్దాం.


షిరీన్ ఇరానీ - 1878
'షిరీన్ మా' జాతకవివరాలు లేవు. ఒక్క సంవత్సరమే దొరుకుతున్నది గనుక ఆ సంవత్సరంలో ఉన్న ముఖ్యగ్రహాలైన గురువు శని రాహుకేతువుల స్థితులను మాత్రమే చూడటానికి వీలౌతుంది.

1878 నాటి ఈ కుండలిని గమనిస్తే చాలా ఆశ్చర్యకరమైన విషయాలు అర్ధమౌతాయి.ఇందులో గురువు నీచస్థితిలో ఉన్నాడు.మెహర్ బాబా జాతకంలో కూడా గురువు నవాంశలో నీచస్థితిలో ఉన్నాడు.అంటే ఈ యోగం ఈయనకు తల్లిగారి వైపునుంచి వచ్చిందన్న మాట.అంటే - తల్లిగారి వైపునుంచి వీరికి గురుదోషం ఉన్నది.ఆ దోషాన్ని తీర్చుకోవడానికే మెహర్ బాబా ఒక గురువుగా లోకుల కర్మల బాధలను మోయవలసి వచ్చింది. ఇంకొక విషయం ఏమంటే - శనీశ్వరుడు మీనరాశి నాలుగో పాదంలో వక్రస్తితిలో ఉంటూ నవాంశలోకి వచ్చేసరికి తులారాశిలో ఉంటూ ఉచ్చస్తితిలోకి ప్రవెశిస్తున్నాడు.మెహర్ బాబా జాతకంలో రాశి చక్రంలో శనీశ్వరుడు తులారాశిలోనే ఉచ్చస్థితిలో వక్రించి ఉండటం గమనించవచ్చు. అచ్చు గుద్దినట్లుగా ఈ ఉచ్చవక్రశని యోగం తల్లిగారి నుంచి ఈయనకు బదిలీ అయ్యింది.

అంటే - ఆధ్యాత్మిక చింతన అనేదీ,పెళ్లి చేసుకోకుండా దైవచింతనలో ఉండిపోవడం అనేదీ తండ్రిగారి నుంచి వస్తే, గురుదోషమూ,లోకంతో గురుసంబంధమైన కర్మబంధమూ తల్లిగారి వైపునుంచి ఈయనకు సంక్రమించాయి.అందుకే ఈయన వివాహం జోలికి పోకుండా దైవచిన్తనలో ఉండిపోయి ఒక మహాగురువుగా లోకప్రసిద్ధిని పొందాడు.ఈ విధంగా తల్లిదండ్రులనుంచి ఆయా లక్షణాలు పిల్లలకు సంక్రమిస్తూ ఉంటాయి.

నేనెప్పుడూ నా శిష్యులతో ఒక విషయం చెబుతాను.

"నువ్వెవరో తెలుసుకోవాలంటే ముందు ఒక పని చెయ్యి.బయట ప్రపంచంలో ఒక పరిస్థితి ఎదురైనప్పుడు దానికి నీ రియాక్షన్ ఎలా ఉందో గమనించుకో.అప్పుడు నీకు ఒక విషయం అర్ధమౌతుంది.ఎప్పుడైనా సరే, నీ రియాక్షన్ రెండు విధాలుగా ఉంటుంది.ఆ పరిస్థితిలో మీ నాన్నగారు ఉంటె ఎలా ప్రవర్తిస్తారో అదే విధంగా నువ్వూ ప్రవర్తిస్తావు.లేదా మీ అమ్మగారికి ఆ పరిస్థితి ఎదురైనప్పుడు ఎలా ప్రవర్తిస్తారో అదే విధంగా నువ్వు ప్రవర్తిస్తావు.ఈ రెండు విధాలుగా నీవు ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నప్పుడు అక్కడ నువ్వు లేవు. అక్కడ ఉన్నది మీ నాన్నగారో మీ అమ్మగారో మాత్రమే. వాళ్ళిద్దరూ ఉన్నంతసేపూ నువ్వు లేవు. వారిలా ప్రవర్తించినంత సేపూ నిన్ను నువ్వు తెలుసుకోలేవు. వారికంటే విభిన్నంగా నువ్వు నీలా ప్రవర్తిస్తేనే నువ్వేమిటో నీకు అర్ధమౌతుంది.అప్పుడే నిన్ను నువ్వు తెలుసుకునే మార్గంలో మొదటి అడుగును నువ్వు వెయ్యగలుగుతావు.ఈ సూక్ష్మ పరిశీలన లేనంతవరకూ నీకు ఆత్మసాక్షాత్కారం ఎన్నటికీ కలుగదు."

ఈ విధంగా మన తల్లిదండ్రులు మనలోనే మనతోనే నివాసం ఉంటూ ఉంటారు.వారెవరో మనమెవరో వారికీ మనకూ గల సంబంధం ఏమిటో తెలుసుకోవడమే ఆధ్యాత్మిక సాధనలో మొదటిమెట్టు.చాలామందికి ఈ విషయం తెలియదు. ఎందుకంటే ఇవి ఆధ్యాత్మికమార్గంలో రహస్యమైన సాధనా క్రమాలు.పుస్తకాలలో లభించేవి కావు.

ప్రస్తుతానికి ఆ టాపిక్ అలా ఉంచుదాం.

మెహర్ బాబాకు తన తల్లిగారితో ఉన్న కర్మసంబంధం ఎంత గట్టిదంటే ఆమె తన 65 వ ఏట సరిగ్గా మెహర్ బాబా 49 వ జన్మదినమైన 25-2-1943 నాడు కన్నుమూసింది.

జాతకాల తులనాత్మక పరిశీలన వల్ల జెనెటిక్ లక్షణాలు ఎలా ఒక తరం నుంచి ఇంకొక తరానికి సరఫరా అవుతాయో అర్ధమౌతోంది కదా?జ్యోతిశ్శాస్త్రం ఇలాంటి అద్భుతమైన అవగాహనలను మనకు అందిస్తుంది.ఇంకా పరిశీలిస్తే వీరి వంశంలో ఇంకా వెనక్కు వెళ్ళవచ్చు.అసలీ ఆధ్యాత్మిక మూలాలు ఎక్కడనుంచి వస్తున్నాయో కూడా తెలుసుకోవచ్చు. దానికి నాడీజ్యోతిష్య శాస్త్రనియమాలను అనుసరించాలి.

ఈ విషయాలను ప్రస్తుతానికి అలా వదిలేసి మనం మెహర్ బాబా జీవితంలో ముందుకు వెళదాం.

(ఇంకా ఉంది)
read more " అవతార్ మెహర్ బాబా జీవితం - జాతకం - 2 (బాబా తల్లిదండ్రులు) "

7, ఫిబ్రవరి 2016, ఆదివారం

అవతార్ మెహర్ బాబా జీవితం - జాతకం - 1 (పునాదులు)

శ్రీరామకృష్ణుల తర్వాత నేను అంతగా ప్రేమించేవారు కొందరు మహనీయులున్నారు.ఆ కొందరిలో అవతార్ మెహర్ బాబా ఒకరు.

'మెహర్' అనే పదాన్ని నేను చాలా ఇష్టపడతాను.ఈ పదం నా అంతరాంతరాలలో ఏదో తెలియని స్పందనను ఎప్పుడూ కలిగిస్తుంది.ఈ విషయాన్ని చాలాసార్లు గమనించాను.అలాగే 'మేర్వాన్' అన్న పదం కూడా.ఇది ఆయన అసలు పేరు.బహుశా ఆయనకూ నాకూ లగ్నమూ ఆత్మకారకుడూ ఒకటే కావడమే దీనికి కారణం కావచ్చు.జాతకాల మధ్యనా మనుషుల మధ్యనా ఇలాంటి సూక్ష్మమైన కర్మబంధాలూ పూర్వసంబంధాలూ దాగి ఉంటాయి.

ఇకపోతే, తేదీల ప్రకారం ఈ నెల 25 మెహర్ బాబా జన్మదినం. ఈ సందర్భంగా ఆయన జీవితాన్నీ జాతకాన్నీ పరిశీలిద్దాం.దానికంటే ముందు సూఫీ తత్వాన్ని గురించీ జొరాష్ట్రియన్ మతాన్ని గురించీ కొంత అనుకోవాలి.

ఇస్లాం లోని సూఫీ సాంప్రదాయంలో చాలామంది నిజమైన మహనీయులున్నారు.సూఫీ సాంప్రదాయం ఇస్లాం లోనుంచే పుట్టినప్పటికీ,దానిలో అనేక భారతీయ వేదాంతపరమైన భావాలు పడుగుపేకల్లా కలిసిపోయాయి. తత్ఫలితంగా అది ఒక ఉదారమైన విశాలమైన మార్మికపంధాగా రూపు దిద్దుకుంది. ఇస్లాంలోనూ దాని అనుయాయులలోనూ ఉండే మూర్ఖమైన పోకడలు దీనిలో ఉండవు.నిజమైన ఇస్లాం అనేది సూఫీ తత్వంలోనే దాగుందని నేను విశ్వసిస్తాను.

మెహర్ బాబా తల్లిదండ్రులు ఇరానీలు.వారిది జోరాష్టర్ మతం. జోరాష్టర్ మతస్తులు అగ్ని ఆరాధకులు.ఇస్లాం పుట్టకపూర్వం ఇరాన్ ప్రాంతాలలో జోరాష్టర్ మతమే ప్రాచుర్యంలో ఉండేది. ఇస్లాం వచ్చి దాన్ని ధ్వంసం చేసింది. ఒక రకంగా చూస్తే ఇస్లాం కంటే జొరాష్ట్రియన్ మతం చాలా ఉన్నతమైనది.ఎందుకంటే దానిలో ఇస్లాంలో ఉన్నట్లుగా పరమత విద్వేషమూ హింసాత్మక భావాలూ ఉండవు.

నేనెన్నో సార్లు వ్రాసినట్లు, మహనీయుల జాతకాలను పరిశీలిస్తే కూడా ఒక ధన్యత్వం వస్తుంది.ఎందుకంటే ఆ జాతకపరిశీలనా సందర్భంగా వారి జీవితాల మీదా ఆ జీవిత సంఘటనల మీదా చాలా లోతుగా ఆలోచించవలసి ఉంటుంది.చివరకు అది  వారి మీదనే ధ్యానంగా మారుతుంది.వారు మామూలు మనుషులు కారు గనుక ఆ ధ్యానం ఎన్నో అంతరిక అనుభవాలను మనకు అందిస్తుంది.అందుకనే మామూలు మనుషుల కంటే కూడా ఇటువంటి నిజమైన మహనీయుల జాతకాలు విశ్లేషణ చెయ్యడం అంటేనే నాకు చాలా ఇష్టం.

మనకు దొరుకుతున్న వివరాలను బట్టి మెహర్ బాబా 25-2-1894 న ఉదయం 5 గంటలకు పూనాలో జన్మించాడు.4.30 అని కొంతమంది అంటున్నారు.రెండింటిలో ఏది సరియైన సమయమో ఈ పోస్టులలో మనం సవరణ చేద్దాం.రెండు సమయాలకూ మకరలగ్నమే అవుతుంది.స్థూలంగా చూస్తె, ఈ సమయం ఆయన జీవితంతోనూ, జీవిత సంఘటనల తోనూ చక్కగా సరిపోతున్నందువలన ఇది సరియైన సమయమే అని నమ్ముతున్నాను.

ఇప్పుడు విశ్లేషణలోకి వెళదాం.


జాతకచక్రంలోని పన్నెండు లగ్నాలలోనూ రాశులలోనూ మకర కుంభ లగ్నాలకు కొన్ని ప్రత్యేకతలున్నాయి. ఇవి శనీశ్వరుని స్థానాలు.

శనీశ్వరుడు - ఒంటరితనానికీ,ఇంట్రోవర్ట్ స్వభావానికీ, ఉపవాసాలు ఉండటానికీ, ఇతరుల బాధలను తన మీదకు తీసుకుని నిష్కారణంగా మొయ్యడానికీ, తపస్సుకూ, నిజమైన ఆధ్యాత్మిక చింతనకూ,లోతైన నిశితదృష్టికీ సహజ కారకుడు.అంతేగాక సహజరాశి చక్రంలో మకరరాశి మన భారతదేశాన్ని సూచిస్తుంది.కనుక మకర రాశిలో జన్మించినవారికి మన దేశపు ఆధ్యాత్మికతతో సూక్ష్మమైన జన్మాంతర కర్మ సంబంధాలు తప్పకుండా ఉంటాయి.సహజ రాశిచక్రంలో మకరం దశమస్థానం అన్న విషయం మనం గమనిస్తే, ఈ జాతకులు ఎంత లోకహితకరమైన కర్మ చెయ్యవలసి ఉన్నదో అర్ధమౌతుంది.

ఇకపోతే కుంభరాశి లో పుట్టినవారు ప్రపంచానికి ఏదో ఒక గొప్ప మేలును చేసేవారై ఉంటారు.వ్యక్తిగత జీవితంలో అనేక బాధలను పడుతున్నప్పటికీ వారి ఉద్దేశ్యం మాత్రం లోకానికి ఏదో మేలు చెయ్యాలనే ఎప్పుడూ ఉంటుంది.సామాన్యంగా వీరికి స్వార్ధచింతన అనేది ఉండదు.కుంభం సహజ లాభస్థానం గనుక వీరు ప్రపంచం నుంచి గతంలో పొందిన లాభాలను ఈ జన్మలో తిరిగి లోకానికి ఇచ్చి ఆ రుణాన్ని తీర్చుకోవలసి వస్తుంది.కుండలోనుంచి నీటిని పోస్తున్న ఈ రాశి చిహ్నం సూచించేటట్లు వీరు లోకానికి ఏదో ఒక మేలును తప్పకుండా చేస్తారు.

కాకుంటే - వీరిద్దరిలో మకరలగ్న జాతకులు చాలా కష్టాలకు లోనౌతారు. తనకు సంబంధం లేని ఇతరుల కోసం వారు ఎన్నో బాధలు పడతారు.లోకంలో ఎంతో తిరుగుతారు.కుంభలగ్న జాతకులు కూడా పడినప్పటికీ వారు పడే బాధలు వేరుగా ఉంటాయి.

స్థూలంగా ఇవీ ఈ రెండు రాశుల ప్రత్యేకతలు.

వీటిలో - మకరలగ్నంలో,శనివారం నాడు,స్వాతీ నక్షత్రంలో, మాఘమాసంలో బహుళ షష్టి రోజున,ధృవయోగంలో మెహర్ బాబా జన్మించాడు.జనన వివరాలను బట్టి చూస్తే శనీశ్వరునికీ, రాహువుకీ,కుజునికీ,కేతువుకీ ఈయన జాతకంలో ఉన్న ప్రాముఖ్యతలు అర్ధమౌతాయి.ఈయన పుట్టినది కూడా రాహు దశలోనే.

శూన్యంలో సూర్యుని చుట్టూ పరిభ్రమిస్తున్న శనీశ్వరుని చుట్టూ ఎన్నో రింగ్స్ (వలయాలు) ఉన్నట్లు మనం చూడవచ్చు. అదే విధంగా మకర కుంభ లగ్నాలలో పుట్టిన మహనీయుల చుట్టూ ఎందఱో అనుయాయులు అనుచరులు వలయాలుగా ఏర్పడతారు.శనీశ్వరుని చుట్టూ ఉన్న వలయాలను ఇన్నర్ మరియు ఔటర్ రింగ్స్ గా శాస్త్రవేత్తలు గుర్తిస్తారు.అలాగే ఈ మహనీయుల చుట్టూ కూడా ఇన్నర్ సర్కిల్ ఔటర్ సర్కిల్ అనే రెండు వరసలలో అనుచరులు ఏర్పడతారు.ఈ సత్యాన్ని ఎంతమంది మహనీయుల జాతకాలలోనైనా గమనించవచ్చు. ఇదంతా శనీశ్వరుని ప్రభావం వల్ల జరుగుతుంది.

పూవు పుట్టగానే పరిమళిస్తుంది అన్నట్లుగా - ఒక మనిషి పుట్టిన సమయంలో ఉన్న గ్రహస్థితులు చూడగానే ఆ మనిషి జాతకం ఏయే గ్రహాల అధీనంలో నడుస్తుందో,ఆ జీవితం ఎలాంటి మలుపులు తీసుకుంటుందో, స్థూలంగా ఆ జీవితం ఎలా ఉంటుందో,ఆ మనిషి ఎందుకోసం ఈ భూమ్మీద జన్మ తీసుకున్నాడో,అతని డెస్టినీ ఏమిటో వెంటనే తెలుసుకోవచ్చు. జ్యోతిశ్శాస్త్రాన్ని గనుక సరిగ్గా అధ్యయనం చేస్తే అటువంటి అద్భుతమైన అవగాహనలను అది అందిస్తుంది.

మెహర్ బాబా జాతకాన్ని చూడటం తోనే ఇదొక మహనీయుని జాతకం అని తేలికగా గ్రహించవచ్చు.నవమంలో ఉన్న కేతువు ఉచ్చస్థితిలో ఉన్న బుధుడిని సూచిస్తూ దైవచింతన ఉన్న ఉత్తముడైన తండ్రిని సూచిస్తున్నాడు.చతుర్దాదిపతిగా కుజుడు ద్వాదశంలో మిత్రస్థానంలో ఉంటూ గుప్తమైన ఆధ్యాత్మిక స్థాయులు కలిగిన తల్లిని సూచిస్తున్నాడు.ఈయన ఆత్మకారకుడు కూడా కుజుడే కావడాన్ని బట్టి, తల్లివైపునుంచి బలమైన ఆధ్యాత్మికత ఈయనకు పునాదిగా ఏర్పడింది అని చెప్పవచ్చు.ఈ విధంగా తల్లి దండ్రులనుంచి ఉత్తమమైన సంస్కారాలు ఈయనకు పుట్టుకతో సంక్రమించాయి.


మెహర్ బాబా తల్లిదండ్రుల పేర్లు షెరియార్ ఇరానీ,షిరీన్ ఇరానీ.వీళ్ళు పార్శీలు.బాబా తండ్రియైన షెరియార్ ఇరానీ మంచి ఆధ్యాత్మిక చింతనా పరుడు.పెళ్లి చేసుకోక ముందు ఆయన కూడా ఎంతో తపనతో తనకు ఆధ్యాత్మిక మార్గాన్ని చూపించే గురువుకోసం చాలా వెదికాడు.1853 లో పుట్టిన ఈయన తన చిన్నప్పుడు 12 ఏళ్ళ వయసు నుంచీ 20 ఏళ్ళ వయస్సు వరకూ ఇరాన్ అంతా తిరుగుతూ దైవాన్వేషణలో కాలం గడిపాడు. 1870 ప్రాంతాలలో ఇరాన్,ఆఫ్ఘనిస్తాన్,ఇండియాలలో దేశద్రిమ్మరి యైన ఒక సాధువుగా ఆయన దైవాన్ని అన్వేషిస్తూ చాలా ఏళ్ళు తిరిగాడు. భగవంతుని అన్వేషణ చేస్తూ జీవితాన్ని గడపే ఇలాంటివారిని "దెర్విష్" లంటారు.మన భాషలో చెప్పాలంటే ప్రపంచాన్ని ఏమాత్రం పట్టించుకోకుండా దైవం కోసం మాత్రమే జీవించే తీవ్ర సాధకులని అర్ధం.


ఆ తర్వాత 1874 లో ఆయన ఇండియాకు వలస వచ్చి కొంతకాలం బాంబే లో చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు చేశాడు.ఆ తర్వాత మళ్ళీ అన్నీ ఒదిలిపెట్టి ఒక పదేళ్ళపాటు గుజరాత్ సింద్ ప్రాంతాలలో దేశమంతా సర్వసంగ పరిత్యాగిగా తిరుగుతూ ఆకలేసినప్పుడు భిక్షాటన గావిస్తూ, చెట్లక్రింద నిద్రిస్తూ పూర్తిగా దైవసాధనలో కాలం గడిపాడు.

అలా దైవం కోసం ఇరవై ఏళ్ళ అన్వేషణ గావించినా ఆయనకు దైవ సాక్షాత్కారం కాలేదు.చివరకు ఆయన విసిగిపోయి ఒక పని చేశాడు. పాతకాలపు సూఫీలలో ఒకడైన షంషుద్దీన్ హఫీజ్ చేసినట్లుగా - ఆరుబైట నేలమీద గుండ్రంగా ఒక గిరిగీసుకుని దానిలో కూచుని దైవం కోసం ఎదురుచూస్తూ తిండీ,నీరూ,నిద్రా మానుకొని 40 పగళ్ళు 40 రాత్రుళ్ళు అదేపనిగా ధ్యానంలో ఉండే ప్రయత్నం చేశాడు.కానీ 30 రోజులు గడచేసరికి ఆయన ఇక ఏమాత్రం తట్టుకోలేక ఆ గిరిని దాటి బయటకు వచ్చేశాడు. పూర్తిగా నిస్సత్తువ ఆవహించగా దగ్గరలో ఉన్న ఒక నది దగ్గరకు వెళ్లి దానిలో పడిపోయి స్పృహ కోల్పోయాడు.

కొంతసేపటికి ఒక స్వరం వినిపించి ఆయన్ను స్పృహలోకి తెచ్చింది.

'షరియార్ ! నువ్వు వెదుకుతున్న దానిని నీ బిడ్డగా నీవు పొందుతావు'.

అప్పటికి ఆయనకు పెళ్లి చేసుకోవాలని సంకల్పమే లేదు. పూర్తిగా దైవాన్వేషణలో తన జీవితకాలం గడపాలనే ఆయన సంకల్పం.కానీ ఆ సంకల్పానికి విరుద్ధంగా 1892 లో ఆయన వివాహం చేసుకోవాల్సి వచ్చింది.

చివరకు తమకు తెలిసిన కుటుంబంలోని ఒకమ్మాయిని పెళ్ళిచేసుకుని పూనాలో స్థిరపడ్డాడు.ఆయన వెదుకుతున్న గురువు ఆయనకు దొరికాడో లేదో,దైవ సాక్షాత్కారం ఆయనకు అయిందో లేదో మనకు తెలియదు.కానీ ఆయనకు పుట్టిన బిడ్డ మెహర్ బాబా మాత్రం అద్భుతమైన ఆత్మికస్థితులను అందుకోగలిగాడు.ప్రేమమయుడైన భగవంతుని అవతారంగా ప్రపంచంలో ఒక వెలుగు వెలిగాడు.సత్యమైన దైవమార్గాన్ని అందరికీ చూపిస్తూ కొన్ని వేలమందిని దైవం వైపు నడిపించ గలిగాడు.తన తండ్రి అందుకోలేని దానిని తాను అందుకున్నాడు.

దీనిని బట్టి ఒక విషయం అర్ధమౌతుంది.

ఏదైనా సరే, మన పూర్వీకులలో లేనిదే మనకు కొత్తగా రాదు అనేమాట చాలా నిజం.మన పూర్వీకులలో ఎవరో ఒక మహనీయుడు ఉంటె తప్ప మనకు ఆధ్యాత్మిక చింతన కలుగదు.80% జీన్స్ ని బట్టీ, 20 % పెంపకాన్ని బట్టీ మన జీవితం ఉంటుంది.అంతేగాని ఊరకే ఆశించినంత మాత్రాన ఏదీ రాదు.ముఖ్యంగా ఆధ్యాత్మిక రంగంలో ఇది చాలా నిజం.

ఒక వంశంలో చాలామంది మహనీయులు తరతరాలుగా ఉంటూ వస్తున్నపుడు ఆ వంశంలో పుట్టగలిగే మంచి కర్మా మంచి సంస్కారాలూ ఉన్న జీవులు అలా ఆ వంశంలో జన్మిస్తారు. అలాంటప్పుడే వారికి ఆధ్యాత్మికత అనేది ఆ జీన్స్ లోనూ ఆ రక్తంలోనూ వంశపారంపర్యంగా వస్తుంది.

నేచురల్ ఎవల్యూషన్ అనేది వంశక్రమంలో జరుగుతూ ఉంటుంది.దానిని మధ్యలో చెదిరిపోకుండా అత్యున్నతమైన స్థాయికి తీసుకెళ్లడం ఋషి కుటుంబాలలో మాత్రమే సాధ్యమౌతుంది.ఎందుకంటే వారు దానినే పరమగమ్యంగా పెట్టుకుని దానికోసమే శ్రమిస్తారు.ఒక మహనీయుడైన ఋషికి జన్మనివ్వడమే వారి ఏకైక లక్ష్యంగా ఉంటుంది.దానికి తగిన నియమనిష్టలతో కూడిన జీవితాన్ని వారు పెళ్ళికి ముందే గడుపుతారు. కనుక వారి వంశాలలో మహనీయులు జన్మిస్తారు.ఇలా చెయ్యకుండా, షడ్వర్గాలకు లోనైపోతూ,పశువులలాగా ఆస్తులకోసం,జల్సాలకోసం జీవితాలను గడిపే మిగతా వంశాలలో ఈ ఎవల్యూషన్ అనేది ఒక తరంలో కిందికీ,ఒక తరంలో పైకీ పోతూ, ఊగులాడుతూ ఉంటుంది.ఇదంతా సామాన్యులకు అర్ధంకాని కర్మ సంబంధాల సమాహారాల ఫలితంగా జరుగుతుంది.

మహనీయుల అందరి వంశాలలోనూ ఈ పునాదులను మనం గమనించవచ్చు.వివేకానందస్వామి పూర్వీకులలో సన్యాసం స్వీకరించి తపస్సు చేసినవారు తరానికొకరున్నారు.అలాంటి ఋషులు జన్మించిన వంశం గనుకనే ఆయన ఆ కుటుంబంలో జన్మ తీసుకున్నాడు.శ్రీ రామకృష్ణుల తండ్రిగారైన క్షుదీరాం చటోపాధ్యాయ ఒక చిన్న అబద్ధం చెప్పడానికి వ్యతిరేకించి తన ఆస్తి మొత్తాన్నీ పోగొట్టుకున్నాడు.ఆస్తి వదులుకోవడానికైనా సిద్ధపడ్డాడు గాని అబద్ధం చెప్పడానికి ఆయన ఒప్పుకోలేదు.అలాంటి సత్యమైన మనిషి గనుకే ఆయనకు శ్రీరామకృష్ణులు తనయునిగా జన్మించారు.

పాయసాన్ని తెచ్చి ఒక మురికి పాత్రలో మనం ఉంచలేము. దానికొక స్వచ్చమైన పాత్ర కావాలి. అలాగే,తరతరాలుగా ఉన్నత సంస్కారవంతులు లేని వంశాలలోని ఒకతరంలో హటాత్తుగా మహాపురుషుల జననం సంభవించడం ఎన్నటికీ జరుగదు.అది సాధ్యం కాని పని.

ఒక మహనీయుడు ఒక వంశంలో జన్మించాలంటే అంతకు ముందు కొన్ని తరాలుగా ఆ వంశంలో పునాది తయారౌతూ రావాలి.అప్పుడే అలాంటి ఉత్తమమైన జన్మ సాధ్యమౌతుంది. పాతకాలంలో అటు ఏడు తరాలూ ఇటు ఏడు తరాలూ చూచి, మచ్చలేని వంశాన్ని ఎంచుకుని అలాంటి కుటుంబాలలో పెళ్లి సంబంధాలు కలుపుకునేవారు.ఎందుకని? ఇందుకే. ఉత్తమమైన జీన్స్ ను మ్యాచింగ్ చెయ్యడానికే అన్ని తంటాలు పడేవారు. అలా చెయ్యడం వల్లే ఉత్తములైన మనుషులు ఉద్భవిస్తారని వారికి తెలుసు. జాతకాలలో కూడా మ్యారేజి మ్యాచింగ్ చెయ్యడం వెనుక ఉన్న అసలైన రహస్యం ఇదే.ఉత్తములైన సంతానాన్ని ఉద్భవింప జెయ్యడానికి సరిపోయే రెండు జాతకాలను సరిగ్గా మేచింగ్ చేసి వారికి వివాహం చెయ్యడమే జాతక మేళనం యొక్క అసలైన ఉద్దేశ్యం.దురదృష్టవశాత్తూ ఈ కోణాన్ని ఇప్పుడు ఎవరూ స్పృశించడం లేదు.మానవజన్మ యొక్క అసలైన అర్ధం ఏమిటో అందరూ మరచిపోయి మాయామోహాల స్వార్ధపు ఉచ్చులో చిక్కిపోవడమే దీనికి కారణం.

పనికిమాలిన జీవులు వేలూ లక్షలుగా ఎక్కడ బడితే అక్కడ జన్మించవచ్చు. కానీ ఉత్తమతరగతికి చెందిన జీవులు జన్మించాలంటే మాత్రం, దానికి వంశపారంపర్యంగా వస్తున్న స్వచ్చమైన కొన్ని లక్షణాలు ఆయా కుటుంబాలలో ఖచ్చితంగా ఉండాలి.

విత్తనమూ నేలా రెండూ సరిగ్గా ఉన్నప్పుడే అక్కడ మంచి మొక్క ఉద్భవిస్తుంది.ఈ రెంటిలో దేనిలో తేడా ఉన్నా,ఆ తేడా స్పష్టంగా మొక్కలో కూడా ప్రతిఫలిస్తుంది.ఒక శిశువు జననం కూడా అంతే.పిల్లల్ని కనడం అనేది అందరూ అనుకునేటట్లు ఆషామాషీ వ్యవహారం కానేకాదు. అదొక రహస్యమైన సైన్స్.

ఎవరో ఒకరు పుడితే చాల్లే అనుకుంటే ఆ పరిస్థితి వేరు.'ఇలాంటి ఉత్తమమైన లక్షణాలు ఉన్న పిల్లలే మాకు కలగాలి'- అనుకుంటే మాత్రం ఆ భార్యాభర్తలిద్దరికీ పెళ్ళికి అనేక ఏళ్ళ ముందు నుంచే ట్రెయినింగ్ మొదలౌతుంది. 

జీన్స్ అనేవి ఒక మనిషి జీవితంలో ఎంతగా పనిచేస్తాయో దీనిని బట్టి మనం అర్ధం చేసుకోవచ్చు.

(ఇంకా ఉంది)
read more " అవతార్ మెహర్ బాబా జీవితం - జాతకం - 1 (పునాదులు) "

మీకు జంధ్యం ఉందా?

చాలాకాలం ఇక్కడే పనిచేసి ఒక ఏడాది క్రితం సికింద్రాబాద్ కు బదిలీలో వెళ్ళిన ఒక కొలీగ్ ఆఫీసర్ మొన్న ఒక సందర్భంలో మళ్ళీ కలిశాడు.అతను సిగ్నల్ అండ్ టెలీకాం విభాగంలో ఇంజనీరు.యూపీ రాష్ట్రానికి చెందినవాడు.చాలా తెలివైనవాడు. ఒక స్టేషన్లో ఒక స్పెషల్ వర్క్ సందర్భంగా ఒకరోజు కలిసి పనిచేశాం,ప్రయాణమూ చేశాం.

ప్రయాణం పొడుగూతా అతను చాలాసేపు అవీ ఇవీ మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు.వాటిల్లో దేశ రాజకీయాలూ,పే కమీషన్ విషయాలూ, షేర్ మార్కెట్ కబుర్లూ,ట్రేడ్ యూనియన్ల చేతగానితనమూ, ప్రభుత్వసర్వీసులోని కష్టాలూ అన్నీ దొర్లాయి.నేను యధావిధిగా మౌనంగా ఉండి వినీ వినకుండా మధ్యమధ్యలో వింటూ క్లుప్తంగా జవాబులు ఇస్తూ ఉన్నాను.

సంభాషణ అంతా ఇంగ్లీషూ హిందీలలో జరిగింది.

అన్ని టాపిక్సూ అయిపోయాక హటాత్తుగా తన మెడలో ఉన్న జంధ్యాన్ని చూపిస్తూ ఇలా ప్రశ్నించాడు.

'మీరు దీనిని ధరిస్తున్నారా?"

టాపిక్ ఇటువైపు మళ్ళుతున్నందుకు కుతూహలపడుతూ 'ఎందుకు?' అంటూ అడిగాను.అప్పటివరకూ అతను యూపీ బ్రాహ్మణుడని నాకు తెలియదు.

'అలా కాదు మీరు ధరిస్తున్నారా లేదా?' మళ్ళీ రెట్టించాడు.

'ప్రస్తుతానికి లేదు' జవాబిచ్చాను.

'ఎందుకని?' అడిగాడు.

'మొన్న ఒక డ్రామా వేసేటప్పుడు తొలగించాను.ఆ తర్వాత మళ్ళీ వేసుకోలేదు.వేసుకోవాలి.' చెప్పాను.

'అలా ఉండకూడదు.' అన్నాడు.

నేనేమీ మాట్లాడకుండా చూస్తున్నాను.

'ఇది ఒంటిమీద ఉంటేనే మీరు చేసే ఏ దీక్ష అయినా ఫలిస్తుంది.లేకుంటే ఫలించదు.' అన్నాడు.

నానుంచి మళ్ళీ అదే మౌనం ఎదురయ్యేసరికి - 'నేనీ మధ్యనే దీక్ష తీసుకున్నాను.' అన్నాడు.

'ఓ అదా సంగతి ! కొత్త బిచ్చగాడన్నమాట!' అనుకుంటూ - 'ఎవరి దగ్గర?' అని అడిగాను.

'ఘజియాబాద్ లో ఒక గురువు దగ్గర' అన్నాడు.

'ఆయనదేం సాంప్రదాయం?ఆయన మీ కులగురువా?ఆయనకేమైనా ఆశ్రమాలున్నాయా?' అడిగాను.

'అదేమీ లేదు.గురుత్వం ఆయన వృత్తి కాదు.ఆయన అక్కడ స్టేట్ గవర్నమెంట్ లో చీఫ్ మెడికల్ ఆఫీసర్.మామూలుగా లోకానికి తెలిసిన ప్రసిద్ధ గురువు కాదు.కానీ నిజమైన శక్తివంతుడు.ఆయన ఎవరికీ బడితే వారికి దీక్ష ఇవ్వడు.అలా ఆయన దగ్గర దీక్ష స్వీకరించాలంటే మనలో కొన్ని అర్హతలుండాలి' అన్నాడు.

నేనేమీ జవాబివ్వలేదు.

'మనం బ్రతుకుతున్న ఈ జీవితం కోసం ఎంతో కష్టపడుతూ ఉంటాం.కానీ చనిపోయిన తర్వాత ఇవేవీ మన వెంట రావు.ఆ తర్వాతి జీవితం కోసం మాత్రం మనం ఏమీ చెయ్యం.అదే మనం చేసే పెద్ద పొరపాటు.' అన్నాడు మళ్ళీ.

అప్పటికీ నేను మౌనంగానే ఉన్నాను.

'మా గురువు గారు చాలా శక్తివంతుడు.కావాలంటే ఈ రైలును కూడా ఇప్పటికిప్పుడు ఆపెయ్యగలడు.కానీ అలాంటి మహిమలు ఊరకనే ప్రదర్శించరు.' అన్నాడు.

'అలాగా !' అన్నాను నిర్లిప్తంగా.

'ఆయన గురించి మీకు తెలుసుకోవాలని లేదా?' అడిగాడు.

'ఉంది.ఆయన గురువెవరు? అసలు మీది ఏం సాంప్రదాయం?' అడిగాను.

'మాది కబీర్ పంథా.మా గురువు గారి గురువు ఒక సూఫీ మహాత్ముడు.' అన్నాడు.

'అదేంటి మీ గురువు గారు బ్రాహ్మణుడై ఉండి ఒక ముస్లిం ను గురువుగా స్వీకరించాడా?' అడిగాను ఆశ్చర్యాన్ని నటిస్తూ.

'మీకొక విషయం చెప్పనా?' అన్నాడు గొంతు తగ్గిస్తూ -'మన హిందూ మహాత్ముల దగ్గర నిజమైన సిద్ధి లేదు.అసలైన సిద్ధులు సూఫీ మహాత్ముల దగ్గరే ఉంటాయి.కొన్ని తరాల క్రితం ఉత్తర ప్రదేశ్ లో ఈ సూఫీ మహాత్ముడు ఉండేవాడు.తన వద్ద ఉన్నదానిని స్వీకరించే అర్హతలున్న ముస్లిం ఎవరూ అతనికి కనిపించలేదు.అందుకని ఒక హిందువును తన శిష్యునిగా స్వీకరించాడు.ఆయన దగ్గరనుంచి మా గురువుగారు తీసుకున్నారు.అలా మా సాంప్రదాయం మొదలైంది.' అన్నాడు.

నార్త్ ఇండియాలో హిందువులూ ముస్లిములూ కలసి మెలసి జీవించడం వల్ల వీటిలోని కొన్నికొన్ని ఆచరణాత్మక శాఖలు ఈ విధంగా కలసిపోయి కొత్తకొత్త సాంప్రదాయాలు పుట్టుకొచ్చాయి. ఇది మధ్యయుగాలలో ఎక్కువగా జరిగింది.కబీర్ పంధా ఇలాంటిదే.

'కబీర్ పంథా మంచిదే.మీ సాధనా విధానం ఎలా ఉంటుంది? అది సాకారమా నిరాకారమా?మీ గురువుగారు మసీదులు సందర్శిస్తాడా?' అడిగాను.

'మేము మసీదుకూ వెళ్ళము.మందిరానికీ వెళ్ళము.మేము జపమూ ధ్యానమూ మాత్రమే ఎక్కువగా చేస్తాము.మాకు దైవం కంటే గురువే ముఖ్యం.మీకొక్క విషయం తెలుసా?సరియైన గురువు లేనిదే దైవానుగ్రహం కలగడం కల్ల.' అన్నాడు గొంతు బాగా తగ్గించి.

'అవునా?' అడిగాను ఆశ్చర్యంగా.

'అవును.అందరూ అనుకున్నట్లు దైవం మన ప్రార్ధనలు వినడు. దైవానికి వినిపించేటంతగా ప్రార్ధించే బలం మనకు ఉండదు. అందుకని ఒక సద్గురువు ద్వారా మాత్రమే దైవాన్ని మనం సమీపించాలి. గురువు అంటే మనిషి రూపంలో మనకోసం ఉన్న దైవమే.' అన్నాడు.

చిరునవ్వుతో అలాగే అతన్ని చూస్తున్నాను.

'మీరు తీసేసిన జంధ్యాన్ని వెంటనే మళ్ళీ వేసుకోండి.అప్పుడే మీరు చేసే జపమూ ధ్యానమూ ఫలిస్తాయి.లేకుంటే అన్నీ వృధా' అన్నాడు మళ్ళీ సీరియస్ గా.

'అలాగే చూద్దాంలే గాని,నాకొక సందేహం. సమాజంలో ఇతరకులాల వాళ్ళు ఎంతోమంది జంధ్యం లేకుండా ఉన్నారు కదా? మరి వాళ్ళ సంగతి ఏమిటి? వారికి సాధనార్హత లేదా?' అడిగాను.

'లేదు.నిజం చెప్పాలంటే ఈ నియమనిష్టలన్నీ బ్రాహ్మణుల కోసమే ఉద్దేశించబడ్డాయి.మిగతా కులాల వారికి అంత అవసరం లేదు.వారికి తగిన సులువైన నియమాలు సాధనలు వారికి ఉన్నాయి.కానీ వీరు చేసేవి వారు చెయ్యరాదు.అసలైన కష్టమైన నియమాలన్నీ బ్రాహ్మణుల కొరకే చెప్పబడ్డాయి.' అన్నాడు.

'అవునా?' అన్నాను నవ్వుతూ.

ఇంతలో మేము దిగాల్సిన స్టేషన్ వచ్చేసింది.

రైలు దిగిన తర్వాత నావైపు జాలిగా చూస్తూ - 'మళ్ళీ కలిసినప్పుడు ఇంకా ముఖ్యమైన విషయాలు చెప్తాను.మీకు చాలా విషయాలు అర్ధమయ్యేటట్లు చెప్పాలి.మొదట్నించీ చెబితే కాని మీకివి అర్ధం కావు.' అన్నాడు.

'సరే అలాగే ! ఈ సారి కలిసినప్పుడు మీనుంచి మరిన్ని మంచి విషయాలు తెలుసుకుంటాను.' అన్నాను.

ఆనందంగా చెయ్యూపుతూ తన పనిమీద తను వెళ్ళిపోయాడు.

వెళ్ళిపోతున్న అతనివైపు కాసేపు అలాగే చూచి, నవ్వుకుంటూ నా పని నేను మొదలు పెట్టాను.
read more " మీకు జంధ్యం ఉందా? "

Amay Proshno Kore Remix - Satya Narayana Sarmaహేమంత్ ముఖర్జీ పాడిన "అమాయ్ ప్రోశ్నో కొరే" బెంగాలీ పాటకు ఇది రీమిక్స్ సాంగ్.

పాత మధురగీతాలను ఎలెక్ట్రానిక్ బీట్ తో మోడరన్ సాంగ్స్ గా తెచ్చే ప్రయత్నం చాలా భాషల్లో చాలా పాటల్లో జరిగింది. వాటిల్లో కొన్ని బాగుంటాయి.కొన్ని బాగుండవు.

ఒక పాత పాటను పాడే విధానం వేరు.అదే పాటను ఒక రీమిక్స్ పాటగా పాడే విధానం వేరు.అదే రాగమే అయినా బీట్ కు తగినట్లుగా దానిని కొంత విరుస్తూ పాడవలసి వస్తుంది.దీనివల్ల శాస్త్రీయ రాగం చెడిపోయే మాట వాస్తవమే.కానీ రక్కెస పొదల్లో కూడా ఒక విధమైన అందం ఉన్నట్లు మోడరన్ బీట్ సాంగ్స్ లో కూడా ఒక రకమైన బ్యూటీ ఉంటుంది.

పాత పాటల్లో రాగానికి ప్రాధాన్యత ఉంటుంది.రీమిక్స్ పాటల్లో బీట్ కు ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. పాతా కొత్త పాటల మధ్యన తేడాను చూపడం కోసమే ఈ రీమిక్స్ సాంగ్ ను పాడాను.

వినండి మరి.
read more " Amay Proshno Kore Remix - Satya Narayana Sarma "

4, ఫిబ్రవరి 2016, గురువారం

Waha Koun Hai Tera - S.D.Burman


వహా కౌన్ హై తేరా ముసాఫిర్ జాయేగా కహా..

దేవానంద్ నిర్మించిన "గైడ్" అనే చిత్రం తెలియని వారు ఉండరు.ఆ రోజులలో ఇదొక పెద్ద మ్యూజికల్ హిట్.ఆ సినిమాలో అన్నీ హిట్ సాంగ్సే ఉన్నప్పటికీ వాటిల్లో ఈ పాటకు ఒక ప్రత్యేకత ఉన్నది. అదేంటంటే,దీనిని పాడినది ఎవరో కాదు ఈ సినిమాకు సంగీత దర్శకత్వం వహించిన S.D.Burman స్వయంగా దీనిని పాడాడు. అదీ ఈపాట ప్రత్యేకత. రాగంలో గాని అర్ధగాంభీర్యంలో గాని ఈ పాట చాలా గొప్పది.ఇదొక వేదాంతతత్త్వం లాగా ఉండి చాలా మంది తమను తాము ఈపాటతో తాదాత్మ్యం చెందటానికి తేలికగా సరిపోతుంది. పైగా ఈ పాటను వ్రాసినది నా అభిమాన గీత రచయిత శైలేంద్ర కావడంతో ఎంత అద్భుతంగా ఈ పాట రూపు దిద్దుకుందో చెప్పనవసరం లేదు.సినిమాలో ఇది టైటిల్ సాంగ్ గా వస్తుంది. వినండి.

Movie:--Guide (1965)
Lyrics:--Shailendra
Music and Singer:--S.D.Burman
Karaoke Singer:--Satya Narayana Sarma
Enjoy
------------------
Waha koun hai tera - Musafir Jayega kahaa
Dam lele ghadi bhar - Ye Chaiyya Payega kahaa
Waha koun hai tera - Musafir Jayega kahaa
Waha koun hai tera

Beeet gaye din Pyar ke palchin
Sapna bani vo raate.....
Bhool gaye vo - Tu bhi bhula de
Pyar ki vo mulakaaten-2
Sab door andhera-2
Musafir, Jayega kahaa
Dam lele - dam lele –dam lele ghadi bhar - Ye Chaiyya Payega kahaa
Waha koun hai tera...

Koi bhi teri - raah na dekhe
Nain bichayena koyee......
Dard se tere - koi na tadpa
Aankh kisi ki na royee-2
Kahe kisko tu mera - 2
Musafir, Jayega kahaa
Dam lele – dam lele – dam lele ghadi bhar - Ye Chaiyya Payega kahaa
Waha koun hai tera

Tune to sabko - raah bataayi
Tu apni manzil kyu bhoolaaaa
Suljha ke raajaa ha ha ha ha Auron ki uljhan
Kyu kachche dhagon me jhoola-2
Kyu nache saphera-2
Musafir, Jayega kahaa
Dam lele ghadi bhar - Ye Chaiyya Payega kahaa
Waha koun hai teraa.....

Oo Oo ...Musafir......Tu Jayega Kahaa.....

Kehte hai gyani – Duniya hai faani
Paani pe likhi likhayee.....
Hai sabki dekhi – hai sabki jaani
Haath kisike na aayee-2
Kuch... tera na meraa-2
Musafir, Jayega kahaa
Dam lele –dam lele- dam lele ghadi bhar
Ye chaiyyaa Payega kahaa
Wahaa koun hai teraa......

Meaning

There is no one to call your own
O traveller
Take a breath here
You may not get this cool shade again
There is no one to call your own
O traveller...

Those days are gone
those moments of love
Those nights are dreams now
they forgot them
You too should forget
those love filled meetings
It is all very dark in all directions
So where will you go now?
O traveller...

No one waits for your arrival
No body fees your pain
and no body sheds a tear for you
Whom can you call your own?
And where can you go now?
O traveller...

You showed the path to others
How come you lost your own destination?
Having solved the problems of others
Why are you swinging on the swing of threads?
Why is the snake charmer dancing
to his own tune?
Where will you go now?
O traveller...

The enlightened people say
that this world is but a mirage
It is like writing on water
It is seen by all,experienced by all
but no one could take it into his hands
Here nothing is yours
nothing is mine
So where will you go now?
O traveller...

Better to take a good breath here
For you may not get this cool shade again
There is no one to call your own
O traveller..
No one to call your own....

తెలుగు స్వేచ్చానువాదం

ఓ బాటసారీ
ఎక్కడకు పోతున్నావు?
అక్కడ నీవారెవరూ లేరు
ఇక్కడే ఆగి కాసేపు విశ్రమించు
మళ్ళీ నీకు ఇలాంటి చల్లని నీడ దొరకదు

ఆ రోజులు గతించాయి
ప్రేమతో నిండిన ఆ క్షణాలూ గతించాయి
ఆ రాత్రులు ఇప్పుడు కలలయ్యాయి
ప్రేమతో నిండిన ఆ ముచ్చట్లను
వాళ్ళు మరచిపోయారు
నీవూ మరచిపో
నీ దారి అంతా చీకటితో నిండి ఉన్నది
ఈ చీకటిలో ఎక్కడకు పోతున్నావు?
అక్కడ నీవారెవరూ లేరు

నీకోసం ఎదురు చూచేవారు ఎవరూ లేరు
ఎవరికీ నీ బాధ పట్టదు
నీకోసం ఒక కన్నీటి చుక్క రాల్చేవారు కూడా ఎవరూ లేరు
నీవారని ఎవరి గురించి చెప్పుకోగలవు?
ఎక్కడకు పోతున్నావు?
అక్కడ నీవారెవరూ లేరు

ఎంతోమందికి దారిని చూపించావు
కానీ నీ గమ్యాన్ని నీవే మర్చిపోయావు
ఎందరివో సమస్యలు తీర్చావు
ఇప్పుడు నువ్వే దారాలతో కట్టబడ్డావు
పామును ఆడించేవాడు
తన రాగానికి తానే నృత్యం చేస్తున్నాడు?
ఏమిటీ వింత?
ఓ బాటసారీ! ఎక్కడకు పోతున్నావు?
అక్కడ నీవారెవరూ లేరు

ఈ ప్రపంచం ఒక ఎండమావి అని
జ్ఞానులు అంటున్నారు
ఈలోకం నీటిమీద వ్రాత వంటిది
దానిని అందరూ చూస్తారు
కానీ ఎవరూ దానిని అందుకోలేరు
ఇక్కడ నీదీ నాదీ అంటూ ఏదీ లేదు
ఇక నీవు పోయేదెక్కడికి?
అక్కడ నీవారెవరూ లేరు

ఓ బాటసారి ! ఎక్కడకు పోతున్నావు?
అక్కడ నీవారెవ్వరూ లేరు.....
read more " Waha Koun Hai Tera - S.D.Burman "

తెలంగాణా ఆంధ్రా రాష్ట్రాల శాపాలు

ఆంధ్రాలోనూ తెలంగాణాలోనూ జరుగుతున్న సంఘటనలు చూస్తుంటే కొన్ని విషయాలు స్ఫురిస్తున్నాయి.సమాజంలో ఏదో మంచి మార్పు వస్తుంది అని ఆశించి ఈ రెండు ప్రభుత్వాలకూ ఓట్లేసిన అందరికీ మళ్ళీ ఆశాభంగం యధావిధిగా కలుగుతున్నది.వీరి పరిపాలన చూస్తుంటే రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకూ బాగుపడే యోగం ఉన్నట్లుగా కన్పించడం లేదు.

కులగోలతో ఆంధ్రా, మతవిద్వేషంతో తెలంగాణా - వెరసి రండు రాష్ట్రాలూ రెండు అగ్నిపర్వతాల మీద కూచుని ఉన్నట్లు భవిష్యదర్శనం చెబుతున్నది. ఈ అగ్నిపర్వతాలు ఏదో రోజున తప్పకుండా పేలుతాయి. అప్పుడు జరిగే విధ్వంసంలో అమాయక ప్రజలు మిడతల్లా మాడిపోక తప్పదు.ఆరోజు ఎంతో దూరంలో లేదు.

తెలంగాణలో జరిగిన ఎన్నికలలో 45% మాత్రమే ఓట్లు పోలయ్యాయంటే దానర్ధం ఏమిటి? మిగతా అందరూ ఎందుకు ఒట్లేయ్యలేదు? ఇళ్ళలోనుంచి బయటకు రావడానికి భయపడి ఊరుకున్నారా?అలా భయపెట్టిన వారు ఎవరు? పౌరులు భయంతో ఒట్లేయ్యకుండా ఊరుకునే పరిస్థితి వచ్చిందంటే ఆ రాష్రంలో ప్రభుత్వం ఉన్నట్లా లేనట్లా?

పాతబస్తీలో నిన్న జరిగిన సంఘటనలు చూస్తుంటే అది హైదరాబాద్ లో భాగమేనా లేక పాకిస్తాన్ లో భాగమా అనేది అర్ధం కావడం లెదు.రెండోదే కరెక్ట్ అనిపిస్తున్నది.ఈ మతోన్మాదం ముందుముందు విశ్వరూపం దాలిస్తే అప్పుడు ఎన్నెన్ని ఘోరాలు జరుగుతాయో ఊహించడానికే భయం వేస్తున్నది.దేశానికి మరో పార్టిషన్ వస్తుందేమో?

అటుమొన్న తునిలో జరిగిన అరాచక చర్యలను చూచినా, మొన్న పాతబస్తీలో హైదరాబాద్ లో జరిగిన దౌర్జన్యాలు చూచినా ఒక్క విషయం స్పష్టంగా అర్ధమౌతున్నది.ఈ రెండు రాష్ట్రాలలోనూ ప్రభుత్వాలు లేవు. ఒకవేళ ఉన్నా ప్రేక్షకపాత్ర వహిస్తున్నాయి తప్ప ధర్మంగా న్యాయంగా క్రియాశీలంగా వ్యవహరించడం లేదు.ప్రభుత్వాలే ఇంత పిరికితనంగా ఉంటే ఎలా?

ఒక వందమంది గుంపు నీ వెనుక ఉంటే చాలు, ఇక నువ్వేం చేసినా అడిగేవారు ఉండరు. నువ్వేం మాట్లాడినా ఎదురు చెప్పేవారు ఉండరు. అప్పుడు నువ్వు చెప్పినదే న్యాయం.నువ్వు చేసినదే ధర్మం.ఈ రెండు రాష్ట్రాల్లోనూ ప్రస్తుతం చెల్లుబాటు అవుతున్న న్యాయం ఇదే. ఇది ఆటవిక న్యాయమేగాని అసలైన న్యాయం కాదు. బలవంతుడు చేసినదే న్యాయం అయినప్పుడు ఇక రాజ్యాంగం ఎందుకు? చట్టాలు ఎందుకు? పోలీసు వ్యవస్థ ఎందుకు? న్యాయవ్యవస్థ ఎందుకు?

కులమూ మతమూ ఉగ్రవాదమూ అనేవి మూడూ మూడు విషసర్పాలు.ఈ విషసర్పాలను పెంచుకునేటప్పుడు అవి చాలా ముద్దుగా కనిపిస్తాయి.కానీ అవి పెరిగి పెద్దవై మన అదుపు తప్పినపుడు మన మాట వినవు. అప్పుడు అవి వేసే కాట్లు చాలా దారుణంగా ఉంటాయి.

గతంలో అనేకమంది నాయకులు ఈ విషసర్పాల కాట్లకు బలైపోయారు. ఇందిరా గాంధీ ఇలాగే బలైంది. రాజీవ్ గాంధీ ఇలాగే బలయ్యాడు.వారిని చూసైనా మన నాయకులు బుద్ధి తెచ్చుకోకపోతే ఎలా?మళ్ళీమళ్ళీ అవే విషసర్పాలను పాలుపోసి పెంచుతుంటే ఎలా?

నాయకుల్లారా !! మీ సంకుచిత దృష్టిని పక్కన పెట్టండి. విశాలదృష్టితో దూరదృష్టితో ఆలోచించండి.మీరు ఇప్పుడు నాటుతున్న విషబీజాలు ముందుముందు మీ సంతతినే నాశనం చేస్తాయి.అంతేగాక అమాయకులైన ప్రజలను కూడా నాశనం చేస్తాయి.ఆ పాపం మిమ్మల్నీ మీ వంశాలనూ ఖచ్చితంగా వెంటాడుతుంది.

మీ సంకుచిత స్వార్ధాల కోసం ఆలోచించకండి. దేశం కోసం నిష్పక్షపాతంగా న్యాయంగా ఆలోచించండి.ధర్మంగా పరిపాలన చెయ్యండి.కుళ్ళు రాజకీయాలను,స్వార్ధ రాజకీయాలను,వ్యక్తి ప్రయోజనాలను పక్కన పెట్టండి. న్యాయాన్ని నిలబెట్టండి.ఈ దేశాన్ని పరిపాలించే మహత్తరమైన అవకాశాన్ని దేవుడు మీకిచ్చాడు.దానిని దుర్వినియోగం చెయ్యకండి.మీకు వచ్చిన ఈ మంచి అవకాశాన్ని పాడుచేసుకుంటే,విశ్వశక్తులు మిమ్మల్ని క్షమించవు.అవి కళ్ళు తెరిచిన రోజున కలిగే ఫలితాలు చాలా దారుణంగా ఉంటాయి.మనకేం కాదులే అనుకోకండి.ప్రకృతి ముందూ దైవం ముందూ మనిషి ఎల్లప్పుడూ అల్పుడే అన్న విషయాన్ని మర్చిపోకండి.మనల్ని కొన్ని అతీత శక్తులు గమనిస్తున్నాయన్న విషయాన్ని కూడా మర్చిపోకండి.

మీరు చేస్తున్న ప్రతి పనీ రికార్డ్ అవుతున్నది.ఎవరూ చూడటం లేదని అనుకోవద్దు.ప్రకృతి గమనిస్తున్నది.మీరు కొలుస్తున్న దేవుడు మిమ్మల్ని గమనిస్తున్నాడు.ఒకరోజున మీ ఖర్మను మీరు ఖచ్చితంగా అనుభవించవలసి వస్తుంది. మర్చిపోకండి.

నేను చెబుతున్నవి పనికిరాని నీతుల్లాగా అనిపించి ప్రస్తుతం మీకు నవ్వు రావచ్చు.కానీ,మీరు చేస్తున్న తప్పుడు పనులకు దైవం ఇచ్చే ఫలితాలు ఎదురైన రోజున మాత్రం మీకు నవ్వు రాదు.అప్పుడు ఏడుపు వస్తుంది.కానీ ఎంత ఏడ్చినా అప్పుడు ఫలితం ఉండదు.

చేతులు పూర్తిగా కాల్చుకోకముందే కళ్ళు తెరవండి.ధర్మసందేశాన్ని వినిపించుకోండి.ఎందుకంటే మీరు సృష్టించిన పరిస్థితులు మీ చేతులు కూడా దాటిన రోజున మీరు కూడా ఏమీ చెయ్యలేరు.ఆ రోజు రాకముందే జాగ్రత్త పడండి.నేరస్తుల మీద కఠినచర్యలు తీసుకోడానికి భయపడకండి.ఓట్లకోసం దిగజారి ప్రవర్తించకండి.ఉగ్రవాదాన్ని, ఆయా వర్గాలనూ ప్రోత్సహించకండి. 

చెప్పడం వరకే నా ధర్మం. వినకపోతే --- మీ ఖర్మం.

ఎందుకంటే,మంచి చెప్పినపుడు విననివాడికి,ఆపత్సమయంలో దేవుడు కూడా సాయం చెయ్యడు మరి.
read more " తెలంగాణా ఆంధ్రా రాష్ట్రాల శాపాలు "