“The world is a puzzle; no need to make sense out of it." - Socrates

23, ఫిబ్రవరి 2021, మంగళవారం

మాకు ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ ఉంది

ఈరోజు పొద్దున్నే ఇద్దరు వ్యక్తులొచ్చి నన్ను కలిశారు.

మామూలు కుశలప్రశ్నలయ్యాక 'ఎవరు మీరు? ఎందుకు నన్ను కలవడానికి వచ్చారు?' అనడిగాను.

అసలు విషయం చెప్పకుండా వాళ్ళు 'మేం ఆత్మజ్ఞానం కోసం వెదుకుతున్నాం. మాకు గురువు కావాలి. ఆ విషయం మీతో మాట్లాడదామని వచ్చాం.' అన్నారు.

ఇలాంటివాళ్ళని ఇప్పటికి వందలాదిమందిని చూచాను. వాళ్ళు ఎందుకొచ్చారో ఆ అసలు విషయం చెప్పకుండా ఏదేదో డొంకతిరుగుడు మాటలు ఇలాంటివే మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ఇదంతా ఇంటర్ నెట్, యూట్యూబుల మహిమ. అందులో అదీ ఇదీ చూసి నాలుగు మాటలు బట్టీపట్టి మాట్లాడబోతూ ఉంటారు. కానీ వాళ్ళ బాడీలాంగ్వేజిని బట్టి అయిదే అయిదు నిముషాలలో వాళ్ళ మనసులో ఏముందో నాకు తెలుస్తుంది. ఆధ్యాత్మిక మార్గానికి వాళ్ళు పనికొసారా లేదా అనేది ఒకేఒక్క క్షణంలో తెలుస్తుంది.

విసుగ్గా 'ఆత్మకే జ్ఞానం లేదు. ఇక మీకెలా దొరుకుతుందది?' అడిగాను సూటిగా.

వాళ్ళు స్టన్నయ్యారు నా ధోరణికి.

'అదేంటి? ఆత్మజ్ఞానం లేదా? రమణమహర్షి 'ఆత్మజ్ఞానం' ఉందని అన్నారుకదా?' అడిగారు వాళ్ళూ తెలివిగానే.

'ఆయన నాతో అనలేదు. నేనూ ఆయనతో అనలేదు. పైగా, నేనాయన్ని కాను. ఆయనామాట అంటే, ఆయన్నే అడగకపోయారా నాదగ్గరకెందుకొచ్చారు?' అడిగాను.

'అంటే ఆత్మకి జ్ఞానం లేదంటారా?' అడిగాడొకాయన.

'లేదు' అన్నాను ఖరాఖండిగా.

'ఉందని మా గురువుగారు కూడా అన్నారు' అన్నాడు రెండో ఆయన.

దొరికావురా దొంగా అనుకుని 'ఎవరు మీ గురువుగారు?' అడిగాను.

బయటపడిపోయామన్న కంగారు వాళ్ళ కళ్ళలో ప్రస్ఫూటంగా  కనిపించింది.

'అదీ, అంటే, ఆయన ఫలానా' అంటూ ఆయన పేరు చెప్పారు.

ఫకాల్న వాళ్ళ ముఖం మీదే నవ్వాను.

వాళ్లకు కోపమొచ్చింది.

'ఎందుకలా నవ్వారు?' అడిగాడు వాళ్లలో కొంచం పొగరుగా కనిపిస్తున్న ఇంకొకాయన.

'ఆయనకే గురువవసరం. ఆయన మీకు గురువా? అయినా,ఏ విధంగా మీకు గురువాయన?' అన్నాను మొహమాటం లేకుండా.

'మేమాయన్ని నమ్ముకున్నాం' అన్నాడు రెండోవాడు.

'మీరు నమ్ముకుంటే ఆయన గురువౌతాడా?' ఎదురు ప్రశ్నించాను.

'ఆయన సంస్థ బాగా డెవలప్ అవుతోంది. మాకొక ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ కూడా ఉంది' అన్నాడొకాయన.

'ఓహో. మీరు ఆ కాలేజీ పెట్టినవాళ్ళా?' అడిగా.

'అవును.  ఇంకా ఉన్నారు. ఆ కాలేజీ మాదే' అన్నాడు.

'కాలేజీలు పెట్టడం జ్ఞానానికి చిహ్నమా?' అడిగాను.

వాళ్ళు ఎదురుదాడి ప్రారంభించారు.

'మీరు రామకృష్ణుల భక్తులని విన్నాం. మరి రామకృష్ణా మిషన్ కూడా అనేక కాలేజీలు పెట్టి నడుపుతోంది కదా?' అన్నారు.

' మీరు విన్నది అబద్దం' అన్నా నేను.

'అదేంటి మీరు రామకృష్ణుల భక్తులు కాదా?' అడిగారు.

'కాదని నేననలేదే?' అన్నాను.

వాళ్లకు అర్ధం కాలేదు. అయోమయంగా చూస్తున్నారు.

ఎక్కువ ఏడిపించడమెందుకని ఇలా చెప్పాను.

'నేను సత్యానికి భక్తుడిని. రామకృష్ణులు చెప్పినది సత్యం గనుక ఆయన భక్తుడిని. అదే విధంగా మిగతావాళ్ళు చెప్పినదాంట్లో సత్యముంటే వారినీ ఒప్పుకుంటాను. వినండి. నేను రామకృష్ణుల భక్తుడిని గాని రామకృష్ణా మిషన్ భక్తుడిని కాను. ఆ కాలేజీలు ఆ గోలతో నాకు సంబంధం లేదు. అందుకే అన్నాను. మీరు కాలేజీ పెట్టడం మీ జ్ఞానానికి చిహ్నం కాదని'.

'మరి దేనికి చిహ్నమంటారు?' అడిగాడాయన.

'చెప్తే మీరు బాధపడతారు' అన్నాను.

'పర్లేదు చెప్పండి. వింటాం' అన్నారు.

'మతాన్ని, నమ్మకాన్ని సొమ్ము చేసుకుని వ్యాపారం  చెయ్యడం తప్ప ఇందులో జ్ఞానం ఏమీ లేదని  నా ఉద్దేశ్యం' అన్నాను.

'రామకృష్ణా మిషన్ కూడా అంతేనా?' అన్నాడొకాయన ఎదురుదాడికి కొనసాగిస్తూ.

'దానికీ మీకూ పోలికే లేదు. అది నాకలోకం. మీకంత ఉన్నతమైన ఆదర్శాలేమీ లేవు. ఉంటే మీరింకో కొత్త కుంపటిని పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంకొకరిని గురువంటూ ప్రచారం చెయ్యాల్సిన పనీ లేదు'. అన్నాను.

'అయితే ఇప్పుడేమంటారు?' అడిగాడు ఆవేశపరుడు కోపంగా.

'నేనేమీ అనడం లేదు. మీరు నాదగ్గరకొచ్చారు. నేను మీ దగ్గరికి రాలేదు' అన్నాను నవ్వుతూ.

'మా గురువుగారికంటే మీకెక్కువ తెలుసా?' అన్నాడు ఆవేశపడుతూ.

'మీ గురువుగారికెంత తెలుసో మిమ్మల్ని చూస్తేనే తెలుస్తోంది. అడిగారు కాబట్టి చెబుతున్నా. ఎక్కువ తెలీడం వల్ల గురుత్వం రాదు. పోనీ అలా చూసినా, మీ గురువు నాలో పదిశాతానికి కూడా చాలడు' అన్నా మళ్ళీ నవ్వుతూ.

'మీకు అహంకారం ఎక్కువని ఫలానా మీ శిష్యుడు చెప్పాడు నిజమేనని రుజువైంది' అంటూ వెళ్ళిపోడానికి లేచారు వాళ్ళు.

'ఓహో అతను మీ గుంపా ఇప్పుడు? నాకు అహంకారం ఎంతో నాకు తెలీదుగాని, మీరు సత్యాన్ని ఒప్పుకోలేరని, మీకు కావలసింది సత్యం కాదని నాకర్ధమైంది'. అన్నా అంతే కూల్ గా నవ్వుతూ.

వాళ్ళు చాలా కోపంగా చూస్తూ లేచి వెళ్లిపోబోయారు.

వెళ్లిపోతున్న  వాళ్ళని ఆపి ఇలా చెప్పాను. 

'చూడండి మీరు ఎందుకొచ్చారో నేను ఊహించగలను. మనసులో ఒకటి పెట్టుకుని మరొకటి డొంకతిరుగుడుగా మాట్లాడుతూ, అదేదో పెద్దతెలివి అనుకునే మీకు 'ఆత్మజ్ఞానం' అనేది ఎన్ని జన్మలెత్తినా రాదు. ఇది ముందు తెలుసుకోండి. మీకు కాలేజీలు ఉండొచ్చు, దానికీ ఆధ్యాత్మికసిద్ధికీ ఎలాంటి సంబంధమూ లేదు. మీకు నిజంగా నిజాయితీ ఉంటె, మీ గురువుని వచ్చి వినయంగా నా కాళ్లదగ్గర కూర్చుని నేర్చుకోమని చెప్పండి'.

' అంటే మా గురువుగారికి సిద్ధి లేదంటారా?' అడిగాడొకాయన ఇంకా మొండిగా.

'సిద్ధి అనే పదానికి అర్ధం తెలిస్తే మీరామాట అడగరు' అన్నాను మళ్ళీ నవ్వుతూ.

వాళ్ళు విసవిసా వెళ్లిపోయారు. 

చాలామంది ఎవరెవరి గురువుల శిష్యులో, నా బ్లాగు మా వెబ్ సైట్లు చూచి, ఇక్కడే హైదరాబాదే కదా కలుద్దామని, 'వీడిదగ్గర సరుకెంతుందో చూద్దామని' వస్తూ ఉంటారు.  ఇలాంటిది ఇది మూడో కేసు.  నా సరుకు అర్ధం కావాలంటే ముందు వాళ్ళదగ్గర ఉండాలిగా సరుకు !

ఆత్మజ్ఞానం కావాల్ట బఫూన్ గాళ్ళకి ! అదేమైనా బజార్లో అమ్మే సరుకా డబ్బులు పడేసి కొనుక్కోడానికి ! ధనమదం తలకెక్కినవాళ్ళకి ఆత్మజ్ఞానం ఎలా కలుగుతుంది? ఎన్ని జన్మలకి కలుగుతుంది?

read more " మాకు ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ ఉంది "

21, ఫిబ్రవరి 2021, ఆదివారం

ప్రశ్నలు - జవాబులు

ఈ మధ్యలో కొంతమంది నన్నడిగిన ప్రశ్నలు నేనిచ్చిన జవాబులు ఇక్కడ చదువుకోండి.

1. హాయ్ ! మాది అప్పడాల వ్యాపారం. నేను ఆధ్యాత్మికంలోకి అడుగు పెట్టాలని అనుకుంటున్నాను. ఏ పుస్తకాలు చదవాలి?

జవాబు : ముందు ఎవరిని ఎలా సంబోధించాలో తెలుసుకో బాబు. నేను నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ని కాను 'హాయ్' అంటూ కులకడానికి. పుస్తకాలు చదివితే ఆధ్యాత్మికానికి దూరమౌతావు. నీలాంటివాడు ఆధ్యాత్మికమార్గంలో అడుగుపెట్టాలంటే కనీసం పదిహేను జన్మలెత్తవలసి ఉంటుంది. అప్పటిదాకా రోడ్లమీద అరుచుకుంటూ అప్పడాలమ్ముకో.

2. నా వయసు 20. నేను 'క్షుద్రవిద్య' మీద పుస్తకం వ్రాస్తున్నాను. మీ ప్రొఫైల్ చూశాను. మీ విద్యలు నాకు బాగా నచ్చాయి. మీరేమైనా మెటీరియల్ ఇవ్వగలరా?

జవాబు: ఓ యస్ అదెంతపని? రెండు దయ్యాల్నీ మూడు పిశాచాలనీ పంపిస్తాను. ఎలాంటి సాయం కావాలన్నా మొహమాటపడకుండా  చేస్తాయి. ఎలా కావాలో అడిగి మరీ చేయించుకో. ఒక ఇరవై లక్షలు పంపించు.

3. నా పేరు భైరవుడు. వయసు 55. ఉండేది హైదరాబాద్. జనాల  సమస్యలు తీర్చడానికి హోమాలు చేస్తుంటాను. కానీ ఈ మధ్యనే బాత్రూంలో కాలు జారి పడ్డాను. తుంటి ఎముక ఫ్రాక్చర్ అయింది. ఏ రెమెడీ చెయ్యమంటారు?

జవాబు: ఈ వయసులో కాలుజారావా? అయ్యో పాపం. ఇన్నాళ్లు నువ్వు చేసిన దొంగహోమాలకి శాస్తి ఈ విధంగా జరిగిందన్నమాట. అయినా నువ్వు పడాల్సింది కుడితి తొట్లో కదా బాత్రూంలోకి ఎందుకెళ్ళావు? సర్లే ఏదో ఒకటి. నీకు మామూలు హోమాలు పనిచేయవు. నీకు ఆత్మహోమమొక్కలే దారి. నువ్వే హోమగుండంలో నిలబడి, అంటించుకుని, ఆహుతైపో. జనానికి పీడా వదుల్తుంది.

4. హాయండి ! నా వయసు 52. నేను గ్రహాలను నమ్మను. ఎందుకంటే నేను ఆంజనేయస్వామికి వీరభక్తురాలిని. గ్రహాలు మా ఇంటి దరిదాపులకు కూడా రాలేవు. కానీ ఏంటో, ఈ మధ్య అన్నీ ఎదురు తిరుగుతున్నాయి. ఒబెసిటీ విపరీతంగా వచ్చేసింది. మోకాళ్ళు, గిలకలు తెగ నెప్పులు పుడుతున్నాయి. ఏం చెయ్యమంటారు?

జవాబు: అమ్మా పాపా! ఆంజనేయస్వామి పటం ఇంట్లో ఉన్నంతమాత్రాన ఆయన భక్తులైపోరు. ఆయన పక్కనున్న రాముడే అష్టకష్టాలు పడ్డాడు. ఎందుకలా జరిగింది మరి? తిండి తగ్గించు. ఎంతసేపూ నోటికే కాదు, కాస్త దేహానికి కూడా పనిచెప్పు. బరువు తగ్గు. భక్తితో ఆరోగ్యం రాదు. తిండి కంట్రోల్ చేసి, వ్యాయామం చెయ్యి. ఆంజనేయస్వామి పటానికి నైవేద్యాలు పెట్టి నువ్వు మెక్కడం కాదు. ఆయన ఫోటో ముందు గుంజీలు, దండాలు, బస్కీలు తియ్యి. సమస్య సాల్వ్ అవుతుంది.

5. ఎప్పుడో చనిపోయినవాళ్లు తెగ కలల్లోకి వస్తున్నారు. ఏం చెయ్యమంటారు?

జవాబు: నువ్వు కూడా అర్జంటుగా చచ్చిపోయి వాళ్లలో కలిసిపో. పీడా వదుల్తుంది. అప్పుడు మీరంతా కలసి నా కలల్లోకి వద్దురుగాని. సరేనా? బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ ఇన్ యువర్ జర్నీ.

6.  మా పక్కింటి అబ్బాయి నాకు చాలా చాలా నచ్చాడు. కానీ సమస్యేమంటే అతనికి భార్య ఉంది. నాకూ మొగుడున్నాడు. ఇద్దరికీ ఎదిగొస్తున్న పిల్లలూ ఉన్నారు. దయచేసి నవ్వులాటగా తీసుకోకండి. సిన్సియర్ గా అడుగుతున్నాను. సమస్యేమంటే పక్కింటబ్బాయి మీ శిష్యుడని తెలిసింది. నాతో ఎఫైర్ పెట్టుకోవాలంటే మీ పర్మిషన్ కావాలట. నేను మా ఆయన్నీ వదల్లేను. ఇతన్నీ వదల్లేను. ఏం చెయ్యమంటారు?

జవాబు: అబ్బ ! ఎంత మంచి ప్రశ్న అడిగావమ్మా ! ఇంతమంచి శిష్యుడా నాకు? నా జన్మ తరించింది. అసలిది ఒక సమస్యామ్మా? నేను సాల్వ్ చేసిన సమస్యలముందు ఇదొక సమస్యే కాదు. చాలా సింపుల్. విను. నువ్వు నిరభ్యంతరంగా అతనితో సంబంధం పెట్టుకో. అలాగే మీ ఆయన్ని అతని భార్యతో సంబంధం పెట్టుకోమను. అదే విధంగా, మీ పిల్లల్ని వాళ్ళ పిల్లలతో సంబంధం పెట్టుకోమను. అంతా కలసి, ఒకిల్లు కొనుక్కొని సకుటుంబ సపరివార సమేతంగా అందులో ఏడవండి. అసలే నూక్లియర్ పేమిలీలు ఎక్కువౌతున్న ఈ రోజుల్లో కావాల్సింది మీలాంటి ఉమ్మడి కుటుంబాలే ! ఇంకోమాట. నా శిష్యుడిని ఈజన్మలో నావైపు తిరిగిచూడొద్దని చెప్పమ్మా ! అలాంటివాళ్ళని నేను భరించలేనులే.

7. సార్ ! మీ వెబ్ సైట్ చూచి చాలా ఇంప్రెస్ అయ్యాను మీ బోధనలు నాకు చాలా నచ్చేశాయి. నా దగ్గర ఒక పెద్ద లైబ్రరీ ఉంది. లారీడు పుస్తకాలుంటాయి. వాటికి మీకు డొనేట్ చెయ్యాలని అనుకుంటున్నాను. ఏమంటారు?

జవాబు : నేను రాసిన పుస్తకాలే ప్రస్తుతం మా ఇంట్లో ఒక రూము నిండా ఉన్నాయమ్మ! నీ లారీని నేనేం చేసుకోను? ఒక పనిచెయ్యి. ఆ లారీడు పుస్తకాలనీ నీ మెడకి కట్టుకుని బంగాళాఖాతంలో దూకు. లోకానికి నీ పీడ విరగడ అవుతుంది.

8. హాల్లో అండి ! నేను కాళీ ఉపాసన చేస్తున్నాను. దానిని నాకు నేర్పించిన గురువుగారు, ఒకరు చేసిన చేతబడిలో చనిపోయాడు. ప్రస్తుతం నాకు గైడెన్స్ లేదు.  నేను మీ దగ్గరకు రాలేను. ఫోన్లో నాకు పరిష్కారాలు సూచనలు చెప్పగలరా>

జవాబు; అలాగే నాయన ! అంతకంటే నా బ్రతుక్కి వేరే పనేముంది గనుక? అయితే ఒక చిన్న సమస్య. కరోనా వచ్చినప్పటినుండి కాళీకాదేవి పనిలోకి రావటం లేదు.  లీవు పెట్టింది. ఇవ్వాళోరేపో వస్తుంది. తనొచ్చాక కనుక్కుని నీకు ఫోన్ చేస్తా. అప్పటిదాకా చచ్చిన మీ గురువు అస్థికలని మెళ్ళో వేసుకుని రోడ్లమ్మట తిరుగు. సమస్య తీరుతుంది.

9. నమస్తే గురూగారు ! ఆంజనేయస్వామి చిరంజీవి అని క్రీగంటివారి ఉపన్యాసాలలో విన్నాను. ఆయన్ని ఎలా కలవాలి? ఎక్కడ కనిపిస్తారు?

జవాబు : తప్పకుండా నాయన. ఆయన అప్పుడప్పుడు మా తోటలోకి వస్తూ ఉంటారు. గోడలమీద తిరుగుతూ కనిపిస్తారు. ఈ సారొచ్చినపుడు నీకు ఫోన్ చేస్తా.  నువ్వొచ్చేలోపల ఎక్కడికీ పారిపోకుండా చెట్లమీద ఉంటే నీ అదృష్టం. అన్నట్టు మరోమాట ! క్రీగంటిగారిని కూడా తీసుకురా మర్చిపోకుండా. ఆయనక్కూడా చిరంజీవి దర్శనం చేయిస్తా.

10. ఇలా వ్రాస్తున్నందుకు ఏమీ అనుకోకండి. మీకున్న జ్యోతిష్యవిద్య నాకుంటే ఈ పాటికి లక్షలు సంపాదించేవాడిని. మీ విద్యను వేస్ట్ చేసుకుంటున్నారు.

జవాబు: అవున్నాయన ! జోతిష్యం వేస్టని, అది డబ్బులు సంపాదించడానికి పనికిరాదని, దానిని పూర్తిగా నేర్చుకున్నాక అర్ధమైంది. లక్షలు సంపాదించడానికి చాలా ఈజీ మార్గాలున్నాయి. వాటిని అవలంబించు. నన్నిలా వదిలేయ్.

11. నా పేరు ఫలానా. వయసు 58. హైదరాబాద్ లో కాలేజీలో ఆఫీస్ స్టాఫ్ గా పనిచేస్తున్నా. బూడిదబాబా వీరభక్తుడిని. అందుకే మా ఇంటికి 'అశాంతినిలయం' అని పేరు పెట్టుకున్నా. బాబా పోయిన రోజునుంచీ బాధతో రాత్రిళ్ళు తిండి మానేశా. ఆయన ఫోటోకి పావుకేజీ స్వీటు నైవేద్యం పెట్టి అదే తిని పడుకుంటా. ఇలా పదేళ్లనుంచీ చేస్తున్నా. ప్రస్తుతం ఆరోగ్యం బాగా పాడైపోయింది. షుగర్ 300 ఉంది. కళ్ళు కనిపించడం లేదు. నీరసం వస్తోంది. బీపీ బాగా పెరిగింది. ఇంట్లో శాంతి లేదు. ఎందుకిలా జరుగుతోంది? రెమెడీ చెప్పండి.

జవాబు : బాబాగారి ఆకలెక్కువ కదా. మీరు పెడుతున్న పావుకేజీ స్వీటు ఆయనకు సరిపోవడం లేదు. ఆయన ఆగ్రహించారు. అందుకే మీకు షుగరు పెరుగుతోంది. రేపట్నించీ రోజుకి రెండుకేజీలు నేతి మైసూరుపాకు నైవేద్యం పెట్టండి. ఒక్కముక్క కూడా ఎవరికీ పెట్టకుండా రాత్రికి మొత్తం మీరే తిని పడుకోండి. నెలరోజుల్లోనే మీకు బాబా సశరీరంతో దర్శనమివ్వడమే గాక, తనలో ఐక్యం కూడా చేసుకుంటారు. మీ పీడా విరగడయ్యాక మీఇంట్లో వాళ్లకి శాంతి దక్కుతుంది. మీ ఇంటిపేరు ఆటోమేటిగ్గా 'శాంతినిలయం' అయిపోతుంది.

12. ఇంకొకామె రోజుకొక విష్ణు సహస్రనామాల మీద ఎవడో వెర్రినాగన్న వ్రాసిన తోటకూర భాష్యం నాకు పంపిస్తూ ఉంటుంది. మొదట్లోనే కరెంటు షాకెందుకు పాపం ఆడకూతురని చాలా రోజులు ఓపిక పట్టా. ఆమె ఆగడం లేదు. చూసీ చూసీ ఆమెకిలా మెసేజి పెట్టాను.

'ప్రస్తుతం మొదట్లోనే ఉంది. బాగా ముదరకముందే మంచి డాక్టరుకి చూపించుకోమ్మా. ముదిరితే తగ్గడం కష్టం'

-------------------------------

చాలామంది నన్నడిగే ప్రశ్నలు ఈ క్రింది విషయాలమీదే ఉంటున్నాయి.

1. ఈజీగా డబ్బు ఎలా సంపాదించాలి?

2. అక్రమ సెక్సు సంబంధాలు వాటిల్లో సమస్యలు.

3. క్షుద్రవిద్యలు, మంత్రాలతో పనులు సాధించడం.

4. దొంగగురువుల దగ్గర తెలిసీతెలీని సాధనలు చేసి జీవితాలు పాడుచేసుకుని, 'ఇప్పుడేం చెయ్యమంటారు?' అనే ప్రశ్నలు.

5. టీవీ ప్రవచనాల అతితెలివితో నాకే నేర్పించే ప్రయత్నాలు.

--------------------------------

ఈలోకాన్ని ఎవడూ మార్చలేడు, మంచిదారిలో నడిపించలేడు. ఈ చౌకబారు మనుషులూ,ఇంతే, ఈ చెత్తలోకమూ ఇంతే.

పదేళ్లనుంచీ వ్రాస్తున్నది చదివి, ఇలాంటి ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారంటే, జనాల స్థాయి ఎలా ఉందో చాలా చక్కగా అర్థమౌతోంది. ఇలాంటి లోకానికి ఇప్పుడున్న దొంగగురువులు చాలరు. సందుకి వందమంది కావాలి, గొందికి వెయ్యిమంది కావాలి. జనం ఇంకా సర్వనాశనం కావాలి.

లోకుల అజ్ఞానం ఇంకా ఇంకా వర్ధిల్లుగాక !

read more " ప్రశ్నలు - జవాబులు "

19, ఫిబ్రవరి 2021, శుక్రవారం

ఇంతే లోకం..

ఏవీ లేనప్పుడు కెవ్వుకెవ్వున ఏడవడం

అన్నీ ఉన్నప్పుడు కొవ్వుబట్టి పాడవడం

ఇంతే లోకం


కాలం అనువైతే కళ్ళు నెత్తికెళ్ళడం

కలసిరాకపోతుంటే కాళ్లుపట్టుకోవడం

ఇంతే లోకం


అవసరముంటే నక్కలా నటించడం

అవసరం తీరాక అసలు నువ్వెవరనడం

ఇంతే లోకం


అవకాశం లేనప్పుడు అతిగా మంచితనం

అవకాశం దొరికినపుడు అడ్డంగా దోచేయడం

ఇంతే లోకం


అన్నీ తెలుసన్న అహంకారంతో విర్రవీగడం

అంతా అయిపోయాక ఏడుస్తూ కుప్పకూలడం

ఇంతే లోకం


చేతిలో ఉన్నపుడు చిన్నచూపు చూడటం

చేయిజారిపోయాక చింతిస్తూ చేయిచాచడం

ఇంతే లోకం


సాయం అడిగినవారిని చీదరించుకోవడం

ప్రాయం అయిపోగానే బిక్కముఖం వెయ్యడం

ఇంతే లోకం


డబ్బు చూచుకొని దబదబా అడుగులేయడం 

జబ్బు చేయగానే దబ్బుమని పడిపోవడం

ఇంతే లోకం


తను గోతులు తీస్తూ అందరికీ నీతులు చెప్పడం

అదే గోతిలో తనే పడి మూతి పగిలిపోవడం

ఇంతే లోకం


మనీ పరుసు చూచుకొని తలబిరుసు పెంచుకోవడం

పరుసు పనికి రానప్పుడు పరుగు అందుకోవడం

ఇంతే లోకం


నోట్లకట్ట చూచుకోని నోరు పారేసుకోవడం

అందరూ దూరమయ్యాక అమ్మాబాబూ అనడం

ఇంతే లోకం


పిల్లల్ని గాలికొదిలి డబ్బువెంట తిరగడం

పిల్లలు పట్టించుకోనప్పుడు పిచ్చివాళ్ళై పోవడం

ఇంతే లోకం


ఎవరు తనవాళ్ళో తెలీక ఎక్కడెక్కడో తిరగడం

అయినవాళ్లు అరుదైతే అలమటించి పోవడం

ఇంతే లోకం


అన్నీ తెలుసనుకుంటూ బోర విరుచుకోవడం 

ఏమీ తెలీదని తెలిశాక కోరలూడిపోవడం

ఇంతే లోకం

 

పూజించవలసిన వారిని హేళనగా నవ్వడం

నేతిబీరకాయల్ని మాత్రం నెత్తికెత్తుకోవడం 

ఇంతే లోకం


భూమీ బంగారాల కోసం నానా గడ్డీ కరవడం 

చివరకు అదే భూమిలో మట్టిగా మారిపోవడం

ఇంతే లోకం

 

నేనే మొనగాణ్ణంటూ ఆగడాలు చేయడం

చివర్లో దిక్కులేక కుక్కచావు చావడం

ఇంతే లోకం

read more " ఇంతే లోకం.. "

18, ఫిబ్రవరి 2021, గురువారం

టావోయిస్టు - మావోయిస్టు

అనగనగా ఒక టావోయిస్టు 

తన గుహలోనుంచి బయటకు రాదు

ఎవరో ఏదో తెచ్చిస్తారు తింటుంది

ఎప్పుడూ తన ధ్యానంలో ఉంటుంది


అనగనగా ఒక మావోయిస్టు

బజారు వదిలి ఇంట్లోకి రాదు

ఎవరి పనిమీదో బయటే ఉంటుంది

ధ్యానం గీనం జాన్తానై అంటుంది


మావోయిస్టు దగ్గరొక టెర్రరిస్టు

వాళ్ళతోపాటే ఒక మూడిష్టు

టావోయిస్టు దగ్గర జర్నలిస్టు

వాళ్ళ సైన్యమొక పెద్ద లిస్టు


టావోయిస్టుకి సకలభక్తి స్వస్తి

మావోయిస్టుకి నకిలీభక్తి జాస్తి

టెర్రరిస్టుకెపుడూ లోకంతో కుస్తీ

జర్నలిస్టుకి మాత్రం జనంతో దోస్తీ


మూడిస్టు ఇంటిపేరు మాడా

అతన్ని చూసే పెట్టారు టాడా

మావోయిస్టుకి అతడొక ఘోడా

మనిషి మాత్రం మహాపెద్ద తేడా


మూడిష్టు నిజానికి పెద్ద శాడిష్టు

లోలోపల కుమిలిపోయే కోపిష్టు

పెద్దగా ఏదీ సాధించలేని లోపిష్టు

దాన్ని కప్పుకుంటూ వాగే వాగిష్టు


అందితే అదిలిస్తుంది టావోయిస్టు

అందర్నీ బెదిరిస్తుంది మావోయిస్టు

తెలివి తనదే నంటాడు టెర్రరిస్టు

జరిగింది నాదేనంటాడు జర్నలిస్టు


టావోయిస్టుకి తనివితీరదు

మావోయిస్టుకి మనసు మారదు 

టెర్రరిస్టుకి తెలివి రాదు

జర్నలిస్టుకి జలుబు పోదు


మాడిష్టుకి మందు దొరకదు

మూడిస్టుకి మూర్ఛ  విడదు

లోపిష్టుకి లొల్లి ఆగదు 

కోపిష్టుకి కోర్కె చావదు


కాలం ఎవరి ఆగడాలనైనా

ఎన్నాళ్లు భరిస్తుంది చెప్పండి?

ఇదిలా ఉండగా ....


టావోయిస్టుకి తన్నులు మొదలయ్యాయి 

మావోయిస్టు మంచం ఎక్కింది

టెర్రరిష్టుకి టెక్కు దిగిపోయింది 

జర్నలిష్టుకి జాతర ఎక్కువైంది


మాడిష్టుకి మత్తు దిగింది

మూడిష్టుకి ముక్కు పగిలింది 

శాడిష్టుకి శాస్తి జరిగింది

కోపిష్టుకి కోతబడింది


అందుకే నేనంటాను ...

ఒరే ఇష్టుల్లారా, మీకెందుకీ భ్రష్టు?


టావోయిజమైనా, మావోయిజమైనా

టెర్రరిజమైనా, కమ్యూనిజమైనా

జర్నలిజమైనా, బర్నలిజమైనా

మీది ఏ ఇజమైనా సరే 


అన్ని ఇజాల్లోకీ ఈగోయిజం

చాలా చాలా చెడ్డది

ఈ రొష్టు తగ్గి సుష్టుగా ఉండేమార్గం చెప్పనా? 

ఈగోయిజం వదలండి, హాయిగా బ్రతకండి


మనుషులని మనుషుల్లా చూడండి

మనుషులలో మనుషుల్లా బ్రతకండి

మనసులు విశాలం చేసుకోండి

మమతల ప్రకారం నడుచుకోండి


ఏమ్? రుచించడం లేదా? అయితే,

అనుభవించే కాలం ఇంకా ఉందన్నమాట

ముందుముందు ఎంతో ఉంది సిన్మా

మంచిమాట వినకపోతే మీ ఖర్మ !

read more " టావోయిస్టు - మావోయిస్టు "

17, ఫిబ్రవరి 2021, బుధవారం

పానశాల

ఆ || బూలుబాబు యొకడు బురదలో బడవేసె 

కూలిబాబు జేరి కూతబెట్టె 

గాలిబాబు మిగుల గగ్గోలు బుట్టించె 

పాగలింటి పేరు పానశాల                                                            1


ఆ || బక్కపలచ బాబు బలశాలి ఎంతైన

ముక్కుమూసుకొనక మురిపెమేల?

తుక్కుగాదె ఇల్లు తుమ్మ యూడెడి ముక్కు

పాగలింటి పేరు పానశాల                                                            2


ఆ || రొప్పుజీవికేమొ రొక్కంబు హెచ్చాయె

పప్పుజీవికేమొ పంటపండె

నిప్పుజీవి మిగుల నిర్ఘాంతపోయెరా

పాగలింటి పేరు పానశాల                                                           3         


ఆ || గోలబాబు లేచి గోంగూర పప్పొండె 

జోలబాబు జేరి ఈలవేసె 

పీలబాబు కేమొ పిచ్చెక్కి పోయెరా 

పాగలింటి పేరు పానశాల                                                          4


ఆ || రాజుబాబు కేమొ రంభలే యగుపించె 

గాజుబాబు కేమొ ఘనత దక్కె 

బూజుబాబు కేమొ బుర్రపాడైపోయె

పాగలింటి పేరు పానశాల                                                         5   


ఆ || ముక్కబాబు కేల మూడుపొద్దుల గోల 

బక్కబాబుకేల బయటిగోల

పక్కబాబుకేమొ పక్కిల్లు చెరసాల 

పాగలింటి పేరు పానశాల                                                        6


ఆ || పాడుబాబు కేమొ పావలా కాసంట

మాడుబాబు కేమొ మండు మంట 

తాడుబాబు కెపుడు తద్దినపు గోలంట 

పాగలింటి పేరు పానశాల                                                        7


ఆ || నక్కబాబు కేమొ నక్షత్రమగుపించె

నాగబాబు కేమొ నడ్డివిరిగె 

లెక్కబాబు కేమొ డొక్కలో పోటాయె 

పాగలింటి పేరు పానశాల                                                        8


ఆ || కొంగబాబు కేమొ కోటప్ప కొండాయె

బుంగబాబు కేమొ బుర్రబగిలె 

బెంగబాబు కిచట బేవార్సు పనిదక్కె 

పాగలింటి పేరు పానశాల                                                        9


ఆ || అమ్మబాబు యనగ అర్ధంబు గాబోదు 

తుమ్మబాబు కేమొ దూరరాదు

కొమ్మబాబు కెపుడు కోతికొమ్మచ్చిరా

పాగలింటి పేరు పానశాల                                                    10


ఆ || శకునిమామ కేమొ శక్కర్ల చాయంట

కిచెనుభామ కేమొ కీసరంట

దోరజామ కేమొ దొరగారి కొలువంట 

పాగలింటి పేరు పానశాల                                                   11


ఆ || పాటగత్తె జేసె పైపైని యత్నాలు

ఆటగత్తె బడియె అడుసునందు

మోటుగత్తె కేమొ మోకాళ్ళ నొప్పిరా

పాగలింటి పేరు పానశాల                                                   12             


ఆ || చీట్లపేకలమ్మ చిత్రాలనే జూచె

కాట్లకుక్కలమ్మ కాలుజారె 

పోట్లగిత్త లమ్మ పొద్దేల గుంకెరా 

పాగలింటి పేరు పానశాల                                                   13 


ఆ || ఆలిచాటు బాబు అర్భకుండై పోయె

పాలికాపుబాబు పక్కదడిపె

జాలిగొల్పు బాబు  జందెమ్ము నేసెరా 

పాగలింటి పేరు పానశాల                                                  14


ఆ || అక్కబాబు కేమొ లెక్కలే తప్పాయె 

చుక్కబాబు వచ్చె స్కూలు ఫస్టు 

కుక్కిబాబు లేచి కుప్పించి దూకెరా

పాగలింటి పేరు పానశాల                                                15


ఆ || వీరబాబుకేమొ విస్తర్లు గరువాయె 

బోరబాబు కేమొ బొచ్చు యూడె

పారబాబు కెపుడు పనిదప్పకుండెరా

పాగలింటి పేరు పానశాల                                               16


ఆ || లైటుబాబుకేమొ లైకుల్లు పెచ్చాయె 

ఫైటుబాబుకేమొ సైటు బెఱిగె

కైటుబాబు కెపుడు కైపెక్కి యుండురా 

పాగలింటి పేరు పానశాల                                             17


ఆ || చార్టు జూచు బాబు చాలించు కొనెనంత

పార్టు మార్చు బాబు పక్కవేసె 

ఆర్టు దెలియకున్న అర్ధంబు మారురా

పాగలింటి పేరు పానశాల                                             18   


ఆ || తాగుబోతు బాబు తంటాలు బడసాగె

తందనాల బాబు తడిసిపోయె

సాగుబోతు బాబు సరదాలు మానేసె

పాగలింటి పేరు పానశాల                                            19


ఆ || ఆడగాలి బాబు అగచాట్లలో గూలె

సోడదాగు బాబు సొమ్మసిల్లె

పేడపురుగు బాబు పేట్రేగిపోయెరా

పాగలింటి పేరు పానశాల                                            20


ఆ || చింతపండు బాబు చీకాకులో జిక్కె 

బోడిగుండు బాబు వేడి తగ్గె

రామదండు బాబు రాజ్యాల నేలురా

పాగలింటి పేరు పానశాల                                            21    


ఆ || ఓరుగల్లు బాబు ఓర్పులే నశియించె 

పోరుగల్లు పాప పొంగిపోయె 

గుంటకల్లు గుంట గుఱ్ఱమ్ము లెక్కెరా

పాగలింటి పేరు పానశాల                                          22


ఆ || ముద్దులొలుకు పాప ముక్కాలి పీటెక్కె 

బొద్దుపాప వినక బోర్లబడియె

హద్దుమీరు పాప హైరాన బడునురా 

పాగలింటి పేరు పానశాల                                          23  


ఆ || మందుమాకు పాప మనమాట వినదాయె

ఆశపోతు పాప అల్లరాయె 

ముక్కుజూచుపాప మునుగీత వేసెరా 

పాగలింటి పేరు పానశాల                                         24  


ఆ || బక్కపీచుపాప భయమెంతొ బుట్టించె 

కుక్కమూతి పాప కుదురుదప్పె 

లెక్కలేనిపాప లేటైన ఫ్లైటురా  

పాగలింటి పేరు పానశాల                                        25


ఆ || తిరుగుబోతు పాప తిట్లకే లంకించె 

వదరుబోతు పాప వాగెనెపుడు 

పరుగుదీయు పాప పనిలేనిదాయెరా

పాగలింటి పేరు పానశాల                                       26


ఆ || అస్థిపంజరమ్ము అగచాట్ల పాలాయె

కుస్తి పాపకేమొ కుళ్లుబుట్టె 

పస్తులుండు పాప పర్వతంబాయెరా

పాగలింటి పేరు పానశాల                                      27


ఆ || పొగరుబోతు పాప పోగొట్టుకొనెనంత

విగరు లేని పాప విర్రవీగె

అగరుబత్తి పాప అడుసులో కాలేసె

పాగలింటి పేరు పానశాల                                    28


ఆ || లిప్పుస్టిక్కు పాప లీలల్లు జూపించె 

పెత్తనాల పాప ఫేటు మారె

పూజపిచ్చి పాప బూజుల్ల బడిపోయె 

పాగలింటి పేరు పానశాల                                    29


ఆ || పుల్లకూర పాప మెల్లకన్నై పోయె 

తోటకూర పాప తొండిజేసె 

బచ్చలాకు పాప బంతిలా గెంతెరా 

పాగలింటి పేరు పానశాల                                    30


ఆ || ఓర్పులేనిపాప ఓదార్పు గనదాయె

తీర్పుదీర్చు పాప తిక్కదాయె 

మార్పులేని పాప మర్రిచెట్టై పోయె 

పాగలింటి పేరు పానశాల                                    31


ఆ || గిల్టుపాప కేమొ గిజగిజల్ పెచ్చాయె 

బెల్టుపాప లేచి బేరుమనియె 

కల్టు పాప జూడ కడగండ్ల పాలాయె

పాగలింటి పేరు పానశాల                                    32


ఆ || నేర్పబోవు పాప నెమ్మదిన్ గోల్పోయె

కూర్చబోవు పాప కుళ్ళిపోయె

వార్చబోవు పాప వంటింట్ల బడిపోయె 

పాగలింటి పేరు పానశాల                                    33


ఆ || రాతపాప కందె రత్నాల పెనుగొండ

పీతపాప జూడ పిచ్చిదాయె

లేతపాప యొకటి లేడియై వచ్చెరా 

పాగలింటి పేరు పానశాల                                    34


ఆ || రత్నపాప కేమొ రంగురాళ్లే దక్కె 

ముత్యపాప కందె ముద్దులెన్నొ 

వెండిపాప కేమొ వేషాలు పెచ్చాయె 

పసిడి పాపకొచ్చె పంటినొప్పి                             35


ఆ || బుజ్జిపాప యొకటి బుక్కులే భోంచేసె 

మజ్జుపాప మంచి మాటలాడె 

ఫ్రిజ్జు పాప లేచి ఫ్రీ ప్రేమ బంచెరా

పాగలింటి పేరు పానశాల                                    36


ఆ || గుర్తులేనిపాప గుండెల్ల కొలువాయె

మంచిమనసు పాప మనసు నిండె 

పిచ్చిప్రేమ పాప పిలువంగఁ బల్కురా

పాగలింటి పేరు పానశాల                                    37


ఆ || గోరుముద్ద లొసఁగె గోదారి వలరాణి

ఊయలూచె కృష్ణ ఊపిరూది

పెన్న పక్కనుండి పెంపుజేకూర్చెరా

పాగలింటి పేరు పానశాల                                    38


ఆ || పేరు పానశాల పెద్దదౌ మధుశాల

మధువు చిందునెపుడు మనసు నిండి

త్రాగకున్నవాడు తంటాల బడునురా

పాగలింటి పేరు పానశాల                                    39


ఆ || బోర విరచువారు బొకబోర్ల బడియేరు

విర్రవీగువారి బుర్రబగులు

కుప్పిగంతులేయ కూలిపోతారయా

పాగలింటి పేరు పానశాల                                    40


ఆ ||  త్రాగినంత త్రాగు తడబాటు లేకుండ

రొక్కమడుగ రెవరు; రోషపడరు;

మంచిమనసు యున్న మాకదే చాలంద్రు 

పాగలింటి పేరు పానశాల                                    41


ఆ || పానశాల గాని; పాఠశాలల మిన్న

మడియు తడియు లేవు; మచ్చ లేదు

కుళ్ళు కుమ్ము లేని కుదురైన మధుశాల

పాగలింటి పేరు పానశాల                                   42


ఆ || పంతులెవడు లేడు పాఠాలు పదివేలు 

నేర్పువాడు లేడు నేతి చవులు

దిద్దువాడు లేడు దినమంత దిట్లురా

పాగలింటి పేరు పానశాల                                  43


ఆ || చూచుచుండగానె చుక్కల్లు గనుపించు 

వేచియుండగానె వేప బెరుఁగు  

దోచిపెట్టబోవ దోడ్పాటు లేదురా

పాగలింటి పేరు పానశాల                                44


ఆ || మధువు ఎక్కడుండు? మనకెట్లు దాపౌను?

మరుగు దెలియదెపుడు మనసు పడగ

కల్లుపాక గాదు కల్ల కల్లౌనురా

పాగలింటి పేరు పానశాల                                45


ఆ || చెప్పరాని మత్తు; చేదైన సుధమత్తు

విప్పరాని గుట్టు వీడిపోవు 

కుప్పగూలి ఇచట గూర్చుండ హాయిరా

పాగలింటి పేరు పానశాల                                46


ఆ || పప్పుగాళ్ళ కెపుడు పట్టంగ రాబోదు 

తుప్పు వదలగొట్టి తూకమేయు 

మెప్పు గోరనట్టి మేలైన పాకరా 

పాగలింటి పేరు పానశాల                                47


ఆ || తాపి దాపనట్లు తాపించు మధుశాల

దోపి దోపనట్లు దోషమడపు

మోపుకున్నయంత మోక్షంబు నీదిరా 

పాగలింటి పేరు పానశాల                               48

   

ఆ || పాతపిచ్చివారి పాటైన మధుశాల

గొప్పవారలుండు  గోప్యశాల

దొరకరాని మధువు  దొరకేటి చోటురా

పాగలింటి పేరు పానశాల                                49


ఆ || మధువు దాగు రాత మందిలో గనరాదు

అరుదుగానె యుండు నర్హతుండు 

ఇచటి మధువు దొరుక నింతింత  గాదురా 

పాగలింటి పేరు పానశాల                                50

read more " పానశాల "

16, ఫిబ్రవరి 2021, మంగళవారం

ఎదవలైరిగారె ఎర్రిజనులు

ఆ || స్వీటుషాపు దెఱచె చిలువూరు దొరసామి  

కల్లుపాక దెఱచె కదిరిసామి

బూదిషాపు దెఱచె బుక్కపట్నపు సామి

ఎదవలైరి గారె ఎర్రిజనులు


ఆ || కులపు షాపు దీసె కుందుర్తి యాసామి

నిమ్మరసము బోసె నీటుసామి

చించి పాతరేసె  చిత్తూరు బూసామి

ఎదవలైరి గారె ఎర్రిజనులు


ఆ ||  పెద్దప్లాను వేసె పెనుగొండ పిలసామి 

పాత బొంతదెచ్చె  నేతసామి

గడ్డివాము బేర్చె గడ్డాల యాసామి

ఎదవలైరి గారె ఎర్రిజనులు


ఆ || గురువు షాపు దెఱచె గుంటూరు గురుసామి

మందుమాకులిచ్చె మాయసామి 

చీపుషాపు బెట్టె సిగరెట్ల తమసామి 

ఎదవలైరి గారె ఎర్రిజనులు


ఆ || నమ్మబలుకు కొట్టు నామాల యాసామి

ముంచుకొచ్చె ననియె ముంపుసామి

ముద్రసామి లేచి ముచ్చట్లు జెప్పెరా

ఎదవలైరి గారె ఎర్రిజనులు


ఆ || మంత్రషాపు దెఱచె మతిలేని మోసామి

మాయబుక్కువ్రాసె మాపసామి

ఆడసామి జేరి యల్లర్లు జేయించె

ఎదవలైరి గారె ఎర్రిజనులు


ఆ || గోషసామి జేరి గోండ్రించె బీచిలో

తెల్లసామి వచ్చి  కొల్లగొట్టె

నిత్యస్వాములొచ్చి  నీల్గెరా గోరిలో

ఎదవలైరి గారె ఎర్రిజనులు


ఆ || తోకచుక్కసామి తొంభైలకే బెంచె

రాత్రికొండసామి రాజ్యమేలె

మదనపల్లిసామి మంటలే బుట్టించె

ఎదవలైరి గారె ఎర్రిజనులు


ఆ || కలరు బొమ్మ దీసె ఖర్జూర గురిసామి

ఉత్తబిత్త సామి ఉట్టికెక్కె

ముక్కుపుడకసామి ముంచేసె యందర్ని 

ఎదవలైరి గారె ఎర్రిజనులు


ఆ || తాచుపాముసామి తందానలేయించె

నాపరాళ్లసామి నమ్మబలికె

మాటసామి వాగి మతులుబోగొట్టెరా

ఎదవలైరి గారె ఎర్రిజనులు


ఆ || అమ్మసామి లేచి యప్పడమ్ములు బంచె

బొమ్మసాములొచ్చి  బొందబెట్రి

పిల్లసామి జూచి పిచ్చిదై పోయెరా

ఎదవలైరి గారె ఎర్రిజనులు


ఆ || మంటసామి జేరి మర్యాద హెచ్చించె

తంటసామి లేచి తంతునేర్పె

తురకసామి వచ్చి  తుక్కు రేగ్గొట్టెరా 

ఎదవలైరి గారె ఎర్రిజనులు


ఆ || గోచిసామి యొకడు గొప్పగా వెలిగించె 

తిరుగుబోతు సామి తిన్నగుండె

పుర్రెసామి జూచి పుట్టి ముంచేసెరా 

ఎదవలైరి గారె ఎర్రిజనులు


ఆ || ఆడగొంతుసామి అడ్డవేషములేసె 

పేడిమేను సామి పెనుగులాడె 

నెత్తిచెయ్యి సామి బొత్తిగా ముంచెరా

ఎదవలైరి గారె ఎర్రిజనులు


ఆ || నాపసాని సామి నయముగా వంచించె 

మంత్రసాని సామి మతులు గూల్చె

మత్తుమందు సామి చిత్తుగా బడవేసె 

ఎదవలైరి గారె ఎర్రిజనులు


ఆ || పూనకముల సామి పుణ్యాలు వల్లించె 

నిలువుగుడ్ల సామి నిప్పుబెట్టె 

ఒంచుసామి వచ్చి  ఒళ్ళంత దంచెరా

ఎదవలైరి గారె ఎర్రిజనులు


ఆ || ఊకసామి లేచి ఆకులన్ దినిపించె

పోకసామి జూచి కేకబెట్టె

నూనెసామి దూరి నూకలన్ దొర్లించె

ఎదవలైరి గారె ఎర్రిజనులు


ఆ || కండసామి జేరి కల్లోలమే రేపె 

బండసామి దూకి బలిసిపోయె 

ముండమోపి సామి మూన్నాళ్ల జచ్చెరా 

ఎదవలైరి గారె ఎర్రిజనులు


ఆ || బట్టలేని సామి బందర్ల బడిపోయె 

గౌనుసామి లేచి గౌగిలించె 

అడ్డపంచె సామి అన్యాయమై పోయె 

ఎదవలైరి గారె ఎర్రిజనులు


ఆ || రంగుగుడ్డ సామి రాజ్యాలనేలించె

పొంగు మనసు సామి కొంగుబట్టె 

భంగు బీల్చు సామి బాదుషా తానాయె 

ఎదవలైరి గారె ఎర్రిజనులు


ఆ || బిడ్డసామి యొకడు అడ్డంబుగా నీల్గె

దుడ్డుసామి దుక్కి దున్నసాగె

దున్నపోతు సామి దుర్భాష లాడెరా 

ఎదవలైరి గారె ఎర్రిజనులు


ఆ || విర్రవీగుసామి విన్యాసముల్ జేసె 

కుర్రసామి యొకడు కూరవండె 

బొర్రసామి లేచి భోంచేయ బట్టెరా

ఎదవలైరి గారె ఎర్రిజనులు


ఆ || చచ్చుసామి లేచి సాంబారు పొంగించె 

పుచ్చుసామి దూరి పులుసుబోసె

ముచ్చుసామి వచ్చి ముప్పొద్దు మ్రింగెరా

ఎదవలైరి గారె ఎర్రిజనులు


ఆ || ఆకుపచ్చసామి  అతిచేష్టలే జేసె

చీలమండసామి చిందులేసె

నల్లమందు సామి నాట్యాలు సాగించె 

ఎదవలైరి గారె ఎర్రిజనులు


ఆ ||  జీహుజూరు సామి జిల్లేబి వండించె 

సొంతమేను సామి వంతపాడె 

బజ్జిసామి జూడ భజనసంఘము బెట్టె 

ఎదవలైరి గారె ఎర్రిజనులు


ఆ || మందుసామి త్రాగి మత్తులో బడిపోయె 

విందుసామి బలిసి విర్రవీగె

చిందుసామి ఇంట చిచ్చు రేకెత్తెరా

ఎదవలైరి గారె ఎర్రిజనులు


ఆ |\ డప్పుసామి డోలు ఢమడమా మ్రోగించె 

పప్పుసామి కేమొ తుప్పు వదిలె 

లిప్పుసామి పెద్ద లీలల్లు తాజేసె 

ఎదవలైరి గారెఎర్రిజనులు


ఆ || త్రాగుబోతుసామి తందానలాడించె

మాయముండసామి మంటబెట్టె 

చాపకిందసామి చల్లంగ బారెరా

ఎదవలైరి గారెఎర్రిజనులు


ఆ || గొర్రెపిల్లసామి గొంగళ్ళు గప్పేసె 

కుర్రపిల్లసామి కుట్రజేసె

మర్రిచెట్టుసామి మతిపోయి జచ్చెరా

ఎదవలైరి గారె ఎర్రిజనులు


ఆ || బొట్టుబెట్టు సామి చెట్టునే మింగేసె 

కట్టుగట్టు సామి  కల్లుదాగె

పొట్టనింపు సామి పొద్దెక్కి లేచెరా 

ఎదవలైరి గారె ఎర్రిజనులు


ఆ || పూటకూళ్ళ సామి పుత్తూరు గొనివేసె 

నాటుకళ్ళ సామి నాట్యమాడె

వేటగాళ్ల సామి వేయిళ్ళు గట్టెరా 

ఎదవలైరి గారె ఎర్రిజనులు


ఆ || ప్రేమపిచ్చిసామి ప్రేతభూముల దేలె

నోరునొచ్చుసామి నోట్లుబంచె

కొండముచ్చుసామి కోయంచు గూసెరా

ఎదవలైరి గారె ఎర్రిజనులు

read more " ఎదవలైరిగారె ఎర్రిజనులు "

11, ఫిబ్రవరి 2021, గురువారం

షష్ఠగ్రహ కూటమి

ఈ రోజు అమావాస్య .

దీనికితోడుగా  మకరరాశిలో షష్టగ్రహకూటమి జరుగుతున్నది. మకరరాశిలో ఆరుగ్రహాలున్నాయి.  అవి -  సూర్యుడు, చంద్రుడు, బుధుడు, శుక్రుడు, నీచగురువు, శని.

వీరిలో గురుశుక్రులిద్దరూ ఒకే డిగ్రీ మీదున్నారు. బుధ చంద్రులిద్దరూ ఒకే డిగ్రీ మీదున్నారు. అపసవ్యపు పోకడలు, కుటుంబాలలో, అయినవాళ్ల మధ్యన కీచులాటలు,  గొడవలను ఈ గ్రహస్థితి సూచిస్తున్నది.

ఈ ప్రభావం వల్ల అనేకమంది జీవితాలు ఈ సమయంలో అతలాకుతలం అవుతాయి.చిన్నాపెద్దా కష్టనష్టాలనుంచి, మనుషులు హఠాత్తుగా  చనిపోవడం వరకూ అన్ని స్థాయిలలోనూ మనుషులు అనేక విపత్తుల నెదుర్కొంటారు.

మానసిక సమస్యలు ఎక్కువౌతాయి. గొడవలౌతాయి. దీర్ఘరోగాలతో బాధపడుతున్నవారు పరలోక ప్రయాణమౌతారు. యాక్సిడెంట్లు జరుగుతాయి. ఇవన్నీ గత రెండు రోజులనుంచి మొదలయ్యాయి. ఇంకా రెండు రోజులుంటాయి. 

ఈ షష్టగ్రహకూటమి వల్ల బాగా దెబ్బతినేవారు ఎవరంటే -

మిథునరాశి/ లగ్నం వారు - వీరికి దీని దెబ్బ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే, వారికి అష్టమంలో ఈ కూటమి ఏర్పడుతున్నది గనుక. వీరికి నష్టం, కష్టం క్కువగా ఉంటుంది. త్రిప్పట అధికంగా ఉంటుంది. కష్టం  ఎక్కువ ఫలితం తక్కువ. చిన్న పనికి కూడా ఎక్కువ కష్టపడవలసి వస్తుంది.

తులారాశి/ లగ్నం వారు - వీరికి చతుర్దంలో ఈ కూటమి ఏర్పడుతున్నది. అందుకని వారికి ఇంటిలో, చదువులో సమస్యలు ఎక్కువౌతాయి. మానసికంగా టెన్షన్లతో నలిగిపోతారు.

మేషరాశి/ లగ్నం వారు - వీరికి దశమంలో ఈ కూటమి ఏర్పడుతునందున వీరికి వృత్తిపరంగా టెన్షన్ ఎక్కువౌతుంది. కొంతమంది ఉద్యోగాలు పోగొట్టుకుంటారు. పనివత్తిడి బాగా ఇబ్బంది పెడుతుంది. 

మీనరాశి/ లగ్నం వారు - వీరికి దీర్ఘరోగాలు తలెత్తి బాధలు పెడతాయి. వీరి స్నేహితులు, అన్నలు, అక్కలు గతిస్తారు. లేదా నానాబాధలు వారిని చుట్టుముడతాయి. 

ధనూరాశి/ లగ్నం వారు - వీరికి కుటుంబపరంగా చాలా చిక్కులు సమస్యలు, త్రిప్పట ఎదురౌతాయి. డబ్బులు పోగొట్టుకుంటారు. నష్టాలు ఎదురౌతాయి.

కర్కాటక రాశి/ లగ్నం వారు - వీరికి సప్తమంలో ఇది ఏర్పడుతున్నది. కనుక, ఉద్యోగంలో పని వత్తిడి ఎక్కువౌతుంది. మానసిక చింత ఎక్కువౌతుంది. పార్ట్ నర్లతో గొడవలొస్తాయి. అన్నీ ఎదురౌతుంటాయి.

కన్యా రాశి/ లగ్నం వారు - వీరికి మానసిక చింత, డిప్రెషన్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. సంతానం వల్ల చాలా బాధలు ఎదురౌతాయి. షేర్ మార్కెట్లో నష్టాలొస్తాయి.

కుంభరాశి/ లగ్నం వారు - వీరికి యాక్సిడెంట్లు అవుతాయి. లేదా దీర్ఘరోగాలు తలెత్తుతాయి. ఆస్పత్రిలో చేరవలసి వస్తుంది. డాక్టర్ల చుట్టూ, క్లినికల్ ల్యాబ్ ల చుట్టూ తిరగవలసి వస్తుంది. 

అంతా చెడేనా అంటూ భయపడకండి ! మంచీ చెడూ అనేవి సాపేక్షాలు. ఎక్కువా తక్కువా అంతే. కాలచక్ర పరిభ్రమణంలో రెండూ కలిసే తిరుగుతూ  ఉంటాయి. మకర, వృషభ, కన్యా, తులా లగ్నాలవారికి చెడుతోబాటు ఇదే సమయంలో మంచి కూడా జరుగుతుంది.

ఈ ఫలితాలన్నీ ఈ అయిదు రోజులలోనే జరుగుతాయి. మీ చేతుల్లో లేనివాటి విషయంలో మీరేమీ చెయ్యలేరు. కనీసం అలా ఉన్నవాటి విషయంలోనైనా కాస్త గమనించుకుని జాగ్రత్తపడండి మరి !

read more " షష్ఠగ్రహ కూటమి "

4, ఫిబ్రవరి 2021, గురువారం

Yoga Sutras of Sage Patanjali ఇంగ్లీష్ ఈ బుక్ విడుదల


తిధుల ప్రకారం ఈరోజు వివేకానందస్వామివారి 158 వ పుట్టినరోజు.అందుకని  Yoga Sutras of Sage Patanjali ఇంగ్లీష్ ఈ బుక్ ను నేడు విడుదల చేస్తున్నాను.

ఈ పుస్తకం తెలుగులో ఇప్పటికే ఉన్నది. ఇంగ్లిష్ పాఠకుల కోసం దీనిని ఇంగ్లిష్ లోకి అనువదించి ఈ బుక్ గా ప్రచురిస్తున్నాము. 

యోగసూత్రాలను మొదటిసారిగా 1976 లో నాకు 13 ఏళ్ల వయసులో చదివాను. అప్పటికి నాకు సంస్కృతం రాదు. ఇంగ్లిష్ కూడా రాదు. 'వివేకానంద సంపూర్ణ గ్రంధావళి' అనే పుస్తకాలలో ఒకదానిలో వివేకానందస్వాములవారు ఇచ్చిన రాజయోగ ఉపన్యాసాలున్నాయి. అవి యోగసూత్రాలమీద  ఆయన విదేశాలలో ఇచ్చిన ఉపన్యాసాలు. వాటిని చదివాను. అప్పటికి వాటిల్లో కొన్ని సూత్రాలు అర్ధమయ్యాయి. ఎక్కువశాతం  అర్ధం కాలేదు. ఆ తర్వాత, కాలేజీ చదువుకు నర్సరావుపేట వెళ్ళడము, అక్కడ ఇంగ్లిష్ నేర్చుకుని ఇంగ్లీషులో వివేకానందస్వామి చెప్పిన అసలైన మాటలు ఏమిటా అని ఇంగ్లిష్ వెర్షన్ కూడా చదివాను. ఆ విధంగా కొన్ని వందలసార్లు వాటిని చదవడం, ఈలోపల నేను చేస్తున్న సాధనతో వాటిని సమన్వయం చేసుకుంటూ అర్ధం చేసుకోవడం జరిగింది.

నా గురువులలో ఒకరైన పూజ్యపాద  నందానందస్వామివారు తన గుర్తుగా నాకిచ్చినది రాజయోగోపన్యాసాలున్న Complete works of Swami Vivekananda పుస్తకమే.

యోగసూత్రాలకు ఎందరో పండితులు ఎన్నోరకాలుగా వ్యాఖ్యానించారు. నా అవగాహననుబట్టి, నా సాధనానుభవములను బట్టి, ఋషిరుణమును  తీర్చుకుంటూ నేనుకూడా ఈ వ్యాఖ్యానమును వ్రాశాను. పతంజలిమహర్షి కంటే ముందువైన సాంఖ్యము, బౌద్ధముల నుండి ఆయన ఏయే భావములను స్వీకరించారో, ఎలా వాటిని మార్పులు చేసి యోగసంప్రదాయంతో మేళవించారో ఆ వివరమంతా ఈ పుస్తకంలో వ్రాశాను.

యోగోపనిషత్తులలో చూస్తే, ఈ యోగసూత్రాలకంటే ప్రాచీనమైన  పూర్తిగా సనాతన సంబంధమైన యోగసాంప్రదాయం గోచరిస్తుంది. ఇందులోనైతే, సాంఖ్యము, బౌద్ధము, యోగముల మేలుకలయిక గోచరిస్తుంది. రెంటినీ పోల్చి చదవడం ద్వారా పాఠకులు ఈఈ సాంప్రదాయ మార్గములను వివరంగా అర్ధం చేసుకోవచ్చు. తద్వారా హిందూమతం యొక్క మౌలిక గ్రంధాలలో ఏముందో స్పష్టంగా అర్ధం చేసుకునే వీలు కలుగుతుంది.

తెలుగుపుస్తకాన్ని ఇంగిలీషు లోకి అనువాదం చేయడంలో చేదోడు వాదోడుగా సహకరించిన నా శ్రీమతి సరళాదేవికి, నా శిష్యురాళ్ళు అఖిల జంపాల, శ్రీలలితలకు, కవర్ పేజీ డిజైనర్ ప్రవీణ్ కు కృతజ్ఞతలు ఆశీస్సులు తెలియజేస్తున్నాను.

ఈ ఇంగిలీషు పుస్తకం అంతర్జాతీయంగా పాఠకుల అభిమానాన్ని పొందుతుందని ఆశిస్తున్నాం.

ఈ పుస్తకం కూడా మా వెబ్ సైట్ నుంచి  https://mapanchawati.org/publications/ లభ్యమౌతుంది.

read more " Yoga Sutras of Sage Patanjali ఇంగ్లీష్ ఈ బుక్ విడుదల "

1, ఫిబ్రవరి 2021, సోమవారం

సాయమ్మ - చాయమ్మ (పైత్యానికి పరాకాష్ఠ)

మొన్నొకాయన నాకొక ఫోటో వాట్సాప్ లో పంపించి Let Sai amma bless us all ! అని ఒక బ్లెస్సింగ్ పంపించాడు. ఇలాంటి గొర్రెలు దొరికితే ఆడుకోకుండా మనం అస్సలు ఊరుకోము కదా ! ఆయనకు ఈ మెసేజి పంపాను. 

'ఎవరీ వికృతాకారం?'

'ఛీ అలా అనకండి సార్. ఈమె సాయమ్మ. ఈ అవతారం అంటే నాకు చాలా ఇష్టం, భక్తీను. మీరూ ఈ అవతారాన్ని నమ్మండి. మీకంతా మంచి జరుగుతుంది'.

'ఈమె భర్త ఎవరు?' అడిగాను.

'ఏంటండీ ఆ మాటలు?' అన్నాడు.

'మరా వేషమేంటి? దీనికెన్ని సార్లు చేస్తావ్ పూజ?' అడిగాను.

'రెండుసార్లు ఉదయం సాయంత్రం' అన్నాడు.

'ఒద్దులే. నాకిష్టమైన అవతారం వేరే ఉంది' అన్నాను.

'ఏంటది? నాకా అవతారం ఫొటో పంపించండి ప్లీజ్. నేనూ ఫాలో అవుతాను'.

అతనికీ ఫోటో పంపించాను.

'దీనిపేరు చాయమ్మ. నేనూ రెండుసార్లు వీరిని సేవిస్తాను. ఉదయం, సాయంత్రం. ఆకలైతే మధ్యలో కూడా సేవిస్తాను'

అతనికి భలే కోపమొచ్చింది.

'ఏంటి సార్ ! మీరేదో పెద్దవారని, భక్తిపరులని, ఆధ్యాత్మికం మీద రాస్తారని మంచిగా సాయమ్మ ఫోటో పంపిస్తే ఆటలాడుతున్నారు? సాయమ్మతో జోకులేయకండి.  మంచిది కాదు' అంటూ రెలిజియస్ బ్లాక్ మెయిల్ చేయబోయాడు.

'ఛాయమ్మ కూడా చాలా మంచిది. తిన్నదేదైనా సరే వెంటనే అరిగిపోతుంది. నిన్ను ఉల్లాసంగా ఉంచుతుంది. నమ్ము ! మారు ! ఫలితం నువ్వే చూడు !' అన్నా.

'మీరెన్నో పుస్తకాలు రాశారని గొప్ప భక్తిపరులనుకున్నా ఇలా నాస్తికులనుకోలేదు' అంటూ నాలో గిల్టీ ఫీలింగ్ ఇంజెక్ట్ చేద్దామని ట్రై చేశాడు ప్రబుద్ధుడు.

వీడికి విశ్వరూప సందర్శనయోగం కలిగించక తప్పదనుకున్నాను.

'ఆపరా నీ సోది వేస్ట్ ఫెలో ! మీ తాతనుకుంటా వినాయకుడికి ఆడవేషం వేసి వినాయకి అన్నాడు. మీ  నాన్నేమో నరసింహస్వామికి ఆడవేషం వేసి నారసింహి అన్నాడు. నువ్వు మోడరన్ చింపాంజీవి కదా అందుకే ఏకంగా సాయిబాబాకు జడవేసి పూలుపెట్టి చీర కట్టావ్ ! ఏమన్నావ్ ! సాయమ్మతో జోకులేయొద్దా? ఎవడ్రా జోకులేసింది? అలాంటి వేషం ఆయనకేసి ఆయన్నొక కార్టూన్ చేసింది నువ్వు. నేనేమీ సాయమ్మతో జోకులేయలేదు స్టెప్పులేయలేదు.  అంత ఖర్మ నాకేం లేదు. అలాంటి పనులు చెయ్యాలంటే చాలామంది అమ్మలు క్యూలో ఉన్నారవతల. ఇంకోసారి ఇలాంటి జోకులు నాతో వేశావంటే గుంటూరుజిల్లా నాటుభాష నానుంచి వింటావ్ ఖబడ్దార్!' అని గట్టి వార్నింగిచ్చా.

అంతటితో అతన్ని బ్లాక్ చేసి పారేశా.

నా బ్లాగ్ చూసి, నేనేదో చాదస్తపు జగన్నాధం అనుకుని, కొంతమంది అర్భకులు ఇలాంటి మెసేజిలు నాకు పంపిస్తూ ఉంటారు. ముఖం వాచేలా చీవాట్లు పెట్టించుకుంటూ ఉంటారు. 

కొన్ని విషయాలలో నాకు మహమ్మద్ ప్రవక్త అంటే చాలా ఇష్టం. ఆయన దూరదృష్టి చాలా గొప్పది. మతమనేది ఎన్ని రకాలుగా దిగజారే అవకాశముందో  ఆయన అప్పుడే కనిపెట్టి ఇస్లాం మతంలో చాలా గట్టివైన రూల్స్  పెట్టేశాడు. దేవుడికి ఏదో పేరు ఉండాలిగనుక అల్లా అని పేరు పెట్టినప్పటికీ, 'దేవుడు' అంటూ పుంలింగపరంగా పిలుస్తున్నప్పటికీ ఆయనకు రూపమనేది ఉండకూడదని చెప్పాడు. అంతేకాదు, ముస్లిం అనేవాడు ఏ విధమైన ఫోటోనీ చిత్రపటాన్ని తన ఇంట్లో గోడలకు తగిలించకూడదని, ఏ ఆకారాన్ని పూజించకూడదని ఖచ్చితమైన రూల్ పెట్టాడు. ఈ రూల్స్ నాకు చాలా నచ్చుతాయి.  ఎందుకంటే, కొంత వదులిచ్చామంటే, ఈ చౌకబారు మనుషులు చివరకు ఏ స్థాయికి దిగజారుతారో ఆయన అప్పుడే కనిపెట్టాడు. అందుకే అంత ఖచ్చితమైన రూల్స్ ఇస్లాం లో ఉన్నాయి.

అఫ్కోర్స్ ! దిగజారుడుతనమనేది మనుషుల్లో ఇన్ బిల్ట్ క్వాలిటీ కాబట్టి వాళ్లు పిడివాదులుగా, టెర్రరిస్టులుగా దిగజారారు. అంటే, ఆ ఎక్స్ ట్రీమ్ కి వెళ్లారు. హిందువులేమో రకరకాలైన కొత్తకొత్త దేవతలను సృష్టించుకుంటూ ఇలా దిగజారారు. వీళ్ళు ఇంకో ఎక్స్ ట్రీమ్ కి వెళ్లారు.

ఒకరకంగా చెప్పాలంటే, అన్ని విధాలైన భ్రష్టత్వాలూ హిందువులలోనే ఉన్నాయి. దానికి కారణం - పోన్లే పాపమని వారికివ్వబడిన అతిచనువు. దేవుడిని ఎలాగైనా పూజించండి తప్పులేదు అనిన చనువు వారికివ్వబడింది. దానిని మిస్యూజ్ చేస్తూ ఈ విధంగా నానారకాలైన దేవీదేవతలను, ఆయుధాలను, వాహనాలను ఎవడిష్టం వచ్చినట్లు వాడు సృష్టించి పారేసి, వారికి అష్టోత్తరాలు, సహస్రనామాలు రాసేసి, పూజావిధానాలు సృష్టించేసి నానా భ్రష్టు పట్టిస్తున్నారు. చనువిస్తే నెత్తికెక్కుతారన్న సామెత ఉండనే ఉందికదా !

వేదాలను, ఉపనిషత్తులను, వాటిలోని చిక్కటి సంస్కృతభాషను అర్ధం చేసుకునే తాహతు లేని సామాన్యుడికి వెసులుబాటు నివ్వడం కోసం వ్యాసమహర్షి పురాణాలు వ్రాసి, దేవతారాధన ఏర్పాటు చేస్తే, ఆ సామాన్యుడి బుద్ది వెర్రితలలేసి కొత్తకొత్త దేవుళ్ళని సృష్టించి, గుళ్లుకట్టి వ్యాపారంగా దానిని మార్చాడు.

మొన్న గుంటూరు నుంచి నర్సరావుపేట మీదుగా త్రిపురాంతకం వెళ్లాం ఏదో పనుండి. గుంటూరువైపునుండి నర్సరావుపేటలోకి వెళుతున్నప్పుడు నర్సరావుపేట మొదట్లోనే ఒక సాయిబాబా గుడి ఉంటుంది. దానికి ద్వారపాలకులుగా ఆంజనేయస్వామి, గరుత్మంతులను పెట్టారు ఆ గుడిని కట్టించిన ప్రబుద్ధులు. వీళ్ళిద్దరూ రోడ్డుమీద వాచ్ మెన్ లాగా ఉన్నారు గర్భగుడిలో సాయిబాబా విగ్రహం ఉంది. ఎంత దగుల్బాజీ పనో అది ! చూచి చాలా బాధేసింది. వారికి తెలియకపోతే ఈ స్వామీజీలైనా చెప్పరా అది తప్పని ! ఏంటో ఈ ఖర్మ !

హిందూమతపు ఈ వెర్రితలలు చూచి వేదమంత్రాలను దర్శించిన మహర్షులు ఎంత బాధపడుతున్నారో కాస్తైనా ఆలోచించండిరా ప్రబుద్ధుల్లారా. మీమీ పైత్యప్రకోపాలను తగ్గించుకుని సరియైన హిందూమతం ఏమిటో అర్ధం చేసుకోండిరా. ఈ భరతభూమిలో పుట్టి, మీరు చెడిపోయినదేగాక, గొప్పదైన మీ మతాన్ని కూడా ఈ విధంగా భ్రష్టుపట్టించకండిరా !

ఛీ! ఛీ! ఎప్పుడు బుద్ధొస్తుందో ఇలాంటి వాళ్లకి?

read more " సాయమ్మ - చాయమ్మ (పైత్యానికి పరాకాష్ఠ) "