'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

25, జూన్ 2017, ఆదివారం

రెండవ అమెరికా యాత్ర -65 (కేంటన్ పార్క్)

కేంటన్ లో ఉన్న ఆనంద్ గారి ఇంటికి వెళ్ళినపుడు వాళ్ళ సబ్ డివిజన్ లో ఉన్న పార్క్ లో అందరం కలసి ఆడుకుంటూ ఉండగా తీసుకున్న ఫోటోలు.