ఆధ్యాత్మికత అనేది చేతలలో కూడా కనిపించాలి. ఉత్త మాటలలో మాత్రమే కాదు

17, ఆగస్టు 2015, సోమవారం

దక్షిణామూర్తి స్తోత్రమ్ -8 (ఆడియో ప్రసంగం)



దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం ఆడియో ప్రసంగం ఎనిమిదవ భాగం ఇక్కడ వినండి.















యూ ట్యూబ్ లో ఇక్కడ చూడండి
https://youtu.be/TILlrCVhkto