'మనిషి స్వతంత్రుడు కాడు. తన కర్మ చేతిలో బానిస'

16, ఆగస్టు 2015, ఆదివారం

దక్షిణామూర్తి స్తోత్రమ్ -7 (ఆడియో ప్రసంగం)దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం ఆడియో ప్రసంగం ఏడవ భాగం ఇక్కడ వినండి.యూ ట్యూబ్ లో ఇక్కడ చూడండి
https://youtu.be/OYHfjzMvC3A