'మనిషి స్వతంత్రుడు కాడు. తన కర్మ చేతిలో బానిస'

11, ఆగస్టు 2015, మంగళవారం

దక్షిణామూర్తి స్తోత్రమ్ -2 (ఆడియో ప్రసంగం)



దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం ఆడియో ప్రసంగం రెండవ భాగం ఇక్కడ వినండి.



యూట్యూబ్ లో ఈ ప్రసంగం ఇక్కడ వినవచ్చు
https://youtu.be/QvBdofntiPc