'"అశుశ్రూషా త్వరా శ్లాఘా విద్యాయాః శత్రవస్త్రయః" [మహాభారతము 4-40-4]'

1, సెప్టెంబర్ 2015, మంగళవారం

మూడవ యాస్ట్రో వర్క్ షాప్ - హైద్రాబాద్ మరికొన్ని ఫోటోలు