'మనిషి స్వతంత్రుడు కాడు. తన కర్మ చేతిలో బానిస'

1, సెప్టెంబర్ 2015, మంగళవారం

మూడవ యాస్ట్రో వర్క్ షాప్ - హైద్రాబాద్ మరికొన్ని ఫోటోలు