'"అశుశ్రూషా త్వరా శ్లాఘా విద్యాయాః శత్రవస్త్రయః" [మహాభారతము 4-40-4]'

3, సెప్టెంబర్ 2015, గురువారం

దక్షిణామూర్తి స్తోత్రమ్ -13(ఆడియో ప్రసంగం)దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం ఆడియో ప్రసంగం పదమూడవ భాగం ఇక్కడ వినండి.యూ ట్యూబ్ లో ఇక్కడ చూడండి
https://youtu.be/MbuvC0f9_Rk