'మనిషి స్వతంత్రుడు కాడు. తన కర్మ చేతిలో బానిస'

5, సెప్టెంబర్ 2015, శనివారం

దక్షిణామూర్తి స్తోత్రమ్-15 (ఆడియో ప్రసంగం)దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం ఆడియో ప్రసంగం పదిహేనవ భాగం ఇక్కడ వినండి.