'మనిషి స్వతంత్రుడు కాడు. తన కర్మ చేతిలో బానిస'

31, అక్టోబర్ 2018, బుధవారం

జిల్లెళ్ళమూడి స్మృతులు - 31 (మరికొన్ని ఫోటోలు)