'మనిషి స్వతంత్రుడు కాడు. తన కర్మ చేతిలో బానిస'

19, ఏప్రిల్ 2017, బుధవారం

రెండవ అమెరికా యాత్ర - 12 (భోగభూమిలో యోగజీవితం)