'మనిషి స్వతంత్రుడు కాడు. తన కర్మ చేతిలో బానిస'

30, జులై 2015, గురువారం

Guru Purnima-2015 సందేశంగురుపూర్ణిమ సందేశాన్ని ఇక్కడ వినండి