నిజమైన అదృష్టవంతులు మాత్రమే మాతో చేయి కలుపుతారు

23, జులై 2015, గురువారం

శూన్యమందిరంఅన్నీ అడిగి
కొనకుండా పోయే
బేరమెందుకు?

ఆత్మీయంగా
నిజంగా అనుసరిస్తే
దూరమెందుకు?

నీటిని చూచి దడుస్తూ
ఒడ్డున మాటలు చెప్పే
స్నానమెందుకు?

మనసుతో యుద్ధం చేస్తూ
మదిలో మునగలేని
ధ్యానమెందుకు?

దూరాన్ని లెక్కిస్తూ
కాలుకదపలేని
యానమెందుకు?

వినేవారు లేని
శూన్యమందిరంలో
గానమెందుకు?

మౌనమనే మత్తులో
మునిగి మదిరా
పానమెందుకు?

అంతా ఐనప్పుడు
విడిగా ఇంకొక
ప్రాణమెందుకు?