నిజమైన అదృష్టవంతులు మాత్రమే మాతో చేయి కలుపుతారు

22, జులై 2015, బుధవారం

అంతంలేని అనుభవం...మబ్బులేని ఆకాశంనుంచి
స్వచ్చమైన జలపాతం
వర్షంలా కురుస్తోంది

అడుగెక్కడో తెలియని
అనాది మాలిన్యాన్ని
సమూలంగా కడుగుతోంది

అంతరాలు తెగుతున్న అంతరంగం
అంతం లేని అనుభూతి
అగాధానికి చేరుతోంది

ఎవరికోసమో తెలియక
ఎప్పటినుంచో వేచిన
ఎదురుచూపే కరగిపోతోంది

ఉందో లేదో తెలియని
ఉన్మత్తపు భావమొకటి
ఉప్పెనలా కళ్ళు తెరుస్తోంది

తనను తానే ఎరుగని ఎరుక
తారతమ్యాల హద్దులు మీరి
తానుగా మిగులుతోంది...