ఆధ్యాత్మికత అనేది చేతలలో కూడా కనిపించాలి. ఉత్త మాటలలో మాత్రమే కాదు

15, జులై 2009, బుధవారం

ద్వారకా సోమనాథ్ యాత్రా ఫోటోలు