“భగవంతుని పట్ల దిగులే జిజ్ఞాస"- జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

15, జులై 2009, బుధవారం

ద్వారకా సోమనాథ్ యాత్రా ఫోటోలు