“జ్ఞానాన్ని పొందటం కాదు. తానే అదిగా అయిపోతాడు"- రమణ మహర్షి

15, జులై 2009, బుధవారం

ద్వారకా సోమనాథ్ యాత్రా ఫోటోలు