“జ్ఞానాన్ని పొందటం కాదు. తానే అదిగా అయిపోతాడు"- రమణ మహర్షి

24, డిసెంబర్ 2014, బుధవారం

ఆహ్వానం