"నిజమైన గురువనేవాడు ఎక్కడైనా ఉంటే, ముందుగా తననుంచి నిన్ను విముక్తుణ్ణి చేస్తాడు" - యూజీ

1, నవంబర్ 2015, ఆదివారం

Martial Arts Festival -Videos - 2


Warm Up Exercises