"నిజమైన గురువనేవాడు ఎక్కడైనా ఉంటే, ముందుగా తననుంచి నిన్ను విముక్తుణ్ణి చేస్తాడు" - యూజీ

10, నవంబర్ 2015, మంగళవారం

Martial Arts Practice (8-11-2015) - Video 1

8-11-2015 న గుంటూరులో జరిగిన మార్షల్ ఆర్ట్ క్లాస్ నుంచి కొన్ని వీడియో క్లిప్స్ ను ఇక్కడ చూడవచ్చు

Youtube Link
https://youtu.be/9PHYU2A28WE