నిజమైన అదృష్టవంతులు మాత్రమే మాతో చేయి కలుపుతారు

12, మార్చి 2023, ఆదివారం

తిరువణ్ణామలై ఫోటోలు

 


తమ్ముడు చంద్రశేఖర్ తో టీస్టాల్ దగ్గర వేదాంతచర్చ   


రమణాశ్రమ ద్వారం దగ్గర
స్కందాశ్రమంలో


స్కందాశ్రమం నుంచి ఆలయదృశ్యం


తమ్ముడు చంద్రశేఖర్ తో రమణాశ్రమంలోచలంగారి సమాధిదగ్గర రాత్రిపూట


స్కందాశ్రమానికి పోయే దారిలో


స్కందాశ్రమంలో 


విరూపాక్షగుహ వైపు కొండ దిగుతూ


కొండ దిగే దారిలో


తిరువణ్ణామలై రోడ్లపైన వేదాంతచర్చ


కొండ దిగుతూరమణాశ్రమంలోతిరువణ్ణామలై లో ఒక శిష్యురాలి ఇంటిలో 

ఆశ్రమం ఎదురు టీ స్టాల్ దగ్గరపాతాళ లింగం దగ్గర


అరుణాచలేశ్వర ఆలయంలో
ఆలయం బయట
చలంగారి సమాధి


 చలంగారి సమాధి నుంచి కొండశిఖరం


చలంగారి సమాధి దగ్గర
కాళీమాత మందిరం దగ్గర