ఆధ్యాత్మికత అనేది చేతలలో కూడా కనిపించాలి. ఉత్త మాటలలో మాత్రమే కాదు

20, మార్చి 2020, శుక్రవారం

Good Fryday

ఆలస్యంగానైనా తనున్నానని
చట్టం నిరూపించుకుంది
అబలలను కాటేసే మృగాలకు
ఇక్కడ చోటులేదని చాటిచెప్పింది

న్యాయం లేటైతే
అది న్యాయమే కాదంటుంది
న్యాయశాస్త్రం
కానీ ఆ లేటు ఎంత లేటో
అదెక్కడా చెప్పదు

ఏడేళ్ళు పట్టింది
ఒకమ్మాయికి
న్యాయం జరగడానికి
పవిత్ర భారతావనిలో

ఈ ఏడేళ్ళలో జరిగాయి
ఇంకో ఏడేళ్ళ ఘోరాలు
ఎన్నేళ్ళు పడుతుందో మరి?
అన్నిటికీ న్యాయం జరగాలంటే

మన దేశంలో ఊరికొక
నిర్భయ ఉంది
ఒకరికంటే ఎక్కువే ఉన్నారు
కొన్ని ఊర్లలో

ఈ శిక్ష పడటంలో ఎంతో ఉంది
సోషల్ మీడియా పాత్ర
ఇలాగే ముందుకు సాగాలి
జనఘోష యాత్ర

రాక్షసులు చచ్చిన ఈ రోజు
నిజమైన Good Friday
ఇలాంటి చీడ పురుగులను
Fry చేసి పారేసే Good Fryday

అందుకే నేనంటాను
ఈరోజు అసలైన Good Fryday అని
అంతేకాదు ప్రతిరోజూ
ఇలాంటి Good Fryday నే కావాలని