నిజమైన అదృష్టవంతులు మాత్రమే మాతో చేయి కలుపుతారు

23, ఫిబ్రవరి 2020, ఆదివారం

Fitness Challenge - 2 (Balance)

ఫిట్నెస్ లో అనేక స్థాయిలున్నాయి. కండలు పెంచడం ఒక్కటే ఫిట్నెస్ కాదు. యోగాభ్యాసంలో కండలకు విలువ లేదు. నీ ప్రాణశక్తి మంచిస్థితిలో ఉండాలి. యోగాభ్యాసంలో అదే ముఖ్యం. దానికొక కొలబద్ద బేలన్స్. అది శరీరానికీ అవసరమే, మనస్సుకీ అవసరమే.

శారీరిక యోగాభ్యాసంలో, బేలన్స్ ను ఇచ్చే ఆసనాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. వాటిల్లో ఇదీ ఒకటి. ఏ సపోర్ట్ లేకుండా శీర్షాసనం చెయ్యడం ఒక ఎత్తైతే, దానిలో కొన్ని విన్యాసాలు చెయ్యడం, వాటిలో కాసేపలాగే ఉండగలగడం ఇంకో ఎత్తు. ఈ అభ్యాసం వల్ల శరీరానికి, మెడ, చేతులు, భుజాల కీళ్ళకు మంచి శక్తి, బేలన్స్ రెండూ వస్తాయి. అయితే, బద్దకాన్ని వదుల్చుకుని ఒళ్ళు వంచి కష్టపడాలి. అపుడే ఈ బేలన్స్ వస్తుంది. ఈరోజు ఉదయం యోగాభ్యాస సమయంలో తీసిన ఫోటోలలో ఇవి కొన్ని.