“జ్ఞానాన్ని పొందటం కాదు. తానే అదిగా అయిపోతాడు"- రమణ మహర్షి

31, మే 2009, ఆదివారం

మరికొన్ని టైగర్ స్టైల్ కుంగ్ ఫూ ప్రాక్టీస్ ఫోటోలు