ఆధ్యాత్మికత అనేది చేతలలో కూడా కనిపించాలి. ఉత్త మాటలలో మాత్రమే కాదు

31, మే 2009, ఆదివారం

మరికొన్ని టైగర్ స్టైల్ కుంగ్ ఫూ ప్రాక్టీస్ ఫోటోలు