“భగవంతుని పట్ల దిగులే జిజ్ఞాస"- జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

31, మే 2009, ఆదివారం

మరికొన్ని టైగర్ స్టైల్ కుంగ్ ఫూ ప్రాక్టీస్ ఫోటోలు