నిజమైన అదృష్టవంతులు మాత్రమే మాతో చేయి కలుపుతారు

21, ఏప్రిల్ 2023, శుక్రవారం

పల్లెటూళ్ళు

పల్లెటూళ్ళు

స్వార్ధపు కంపుల పిచ్చుక గూళ్ళు

పల్లెటూళ్ళు

కులగుంపుల కుళ్ళు లోగిళ్ళు

 

పల్లెటూళ్ళు

మతప్రచారాల మంటల బళ్ళు

పల్లెటూళ్ళు

విష ప్రలోభాల కుంటకావళ్ళు

 

పల్లెటూళ్ళు

రగులుతున్న విభేదాల గుళ్ళు

పల్లెటూళ్ళు

పెరుగుతున్న వైషమ్యాల దళ్ళు

 

కావు కావివి ఒకప్పటి పల్లెటూళ్ళు

నేడు లేవెక్కడా సామరస్యపు మళ్ళు

నేటి పల్లెటూళ్ళు చదరంగపు గళ్ళు

దేశపు ఒంటినిండా గుచ్చిన ముళ్ళు