నిజమైన అదృష్టవంతులు మాత్రమే మాతో చేయి కలుపుతారు

10, ఏప్రిల్ 2023, సోమవారం

సుదూరంగా
శబ్దకాలుష్యాలకూ

వర్గవైషమ్యాలకూ

దుష్టసాంగత్యాలకూ

భ్రష్టసాహిత్యాలకూ

సుదూరంగా


మెతుకు తెరువులకూ

బ్రతుకు బరువులకూ

వెకిలి మనుషులకూ

మకిలి మనసులకూ

సుదూరంగా


పెట్టుపోతలకూ

ఒట్టి కూతలకూ 

ఓటిమాటలకూ

నీటిమూటలకూ

సుదూరంగా


కుళ్ళుసంఘానికీ

కర్మరంగానికీ 

కురచవేషాలకీ

కుదురు మోసాలకీ

సుదూరంగా


మాయస్నేహాలకూ 

మారుమోహాలకూ

పిచ్చిపాపాలకూ

పిల్లిశాపాలకూ 

సుదూరంగా....