“మతం గుంపు; ఆధ్యాత్మికత వ్యక్తిగతం. కులం గుంపు; గుణం వ్యక్తిగతం"

8, ఫిబ్రవరి 2018, గురువారం

ఈ ఆత్మ...

ఈ ఆత్మ
ఎన్నోసార్లు గమ్యాన్ని చేజార్చుకుంది
కానీ, మళ్ళీ మళ్ళీ ప్రయత్నిస్తూనే ఉంది

ఈ మనసు
ఎన్నో సార్లు మోసపోయింది
కానీ, మళ్ళీ మళ్ళీ ప్రేమిస్తూనే ఉంది

ఈ ప్రాణం
ఎన్నో సార్లు క్రుంగిపోయింది
కానీ, మళ్ళీ మళ్ళీ పుంజుకుంటూనే ఉంది

ఈ దేహం
ఎన్నో సార్లు రాలిపోయింది
కానీ, మళ్ళీ మళ్ళీ పుడుతూనే ఉంది

ఈ నమ్మకం
ఎన్నో సార్లు వెన్నుపోట్లకు గురయింది
కానీ మళ్ళీ మళ్ళీ నమ్ముతూనే ఉంది

ఈ జీవితం
ఎన్నో సార్లు ముగిసింది
కానీ మళ్ళీ మళ్ళీ కొనసాగుతూనే ఉంది...