'మనిషి స్వతంత్రుడు కాడు. తన కర్మ చేతిలో బానిస'

21, అక్టోబర్ 2016, శుక్రవారం

శ్రీశైల సాధనా సమ్మేళనం - 2016 మరికొన్ని ఫోటోలు