ఆధ్యాత్మికత అనేది చేతలలో కూడా కనిపించాలి. ఉత్త మాటలలో మాత్రమే కాదు

23, సెప్టెంబర్ 2011, శుక్రవారం

కాలజ్ఞానం - 2

భయంకర సమఉజ్జీలిద్దరు 
ఒకరి కోటలో ఒకరు పాగావేశారు
ఇక మొదలౌతుంది ధ్వంసం 
విలాసపు మోజులో పడిన ధర్మం

కళ్ళు మూసుకుని ఊరుకుంటుంది
నాకెందుకులే అంటూ 
నాలుగు శక్తులూ వేటాడితే  
అల్పుడైన మనిషి బ్రతుకెంత ?