ఆధ్యాత్మికత అనేది చేతలలో కూడా కనిపించాలి. ఉత్త మాటలలో మాత్రమే కాదు

29, అక్టోబర్ 2020, గురువారం

'యోగశిఖోపనిషత్' ప్రింట్ పుస్తకం విడుదలయ్యింది.

'పంచవటి పబ్లికేషన్స్' నుంచి మరొక్క మహత్తరమైన గ్రంధం 'యోగశిఖోపనిషత్' ను ప్రింట్ పుస్తకంగా ఈరోజున విడుదల చేశామని చెప్పడానికి చాలా సంతోషిస్తున్నాము. ఈ కార్యక్రమం హైదరాబాద్ లోని మా ఇంటి నుండి నిరాడంబరంగా జరిగింది.

ఈ పుస్తకం వ్రాయడంలో నాకు చేదోడువాదోడుగా ఉంటూ సహకరించిన నా శ్రీమతి సరళాదేవికి, శిష్యురాళ్ళు అఖిల, శ్రీలలితలకు, కవర్ పేజీని అద్భుతంగా చేసి ఇచ్చిన నా శిష్యుడు ప్రవీణ్ కు, నా కృతజ్ఞతలు ఆశీస్సులు తెలియజేస్తున్నాను.

యధావిధిగా ఈ పుస్తకం కూడా pustakam.org నుంచి లభిస్తుంది.