'"అశుశ్రూషా త్వరా శ్లాఘా విద్యాయాః శత్రవస్త్రయః" [మహాభారతము 4-40-4]'

17, అక్టోబర్ 2019, గురువారం

Wooden Dummy Practice - 1

Wooden Dummy మీద కొన్ని రకాల పంచెస్ అభ్యాసం చేయడాన్ని ఇక్కడ చూడండి.