“జ్ఞానాన్ని పొందటం కాదు. తానే అదిగా అయిపోతాడు"- రమణ మహర్షి

22, జూన్ 2015, సోమవారం

International Day of Yoga-Photos