'మనిషి స్వతంత్రుడు కాడు. తన కర్మ చేతిలో బానిస'

22, జూన్ 2015, సోమవారం

International Day of Yoga-Photos