నిజమైన అదృష్టవంతులు మాత్రమే మాతో చేయి కలుపుతారు

16, జూన్ 2013, ఆదివారం

ఏదో పరవశ వేదనలో...

నీవెవరో నాకు తెలుసేమో !! 
నీవేమిటో నాకు తెలియదు;
నేనేంటో నీకు తెలుసుగాని 
నేనెవరో నాకే తెలియదు!! 

తనకోసం 
నిన్ను ఖాళీ చేసిన నీవు 
నీలోని తనకోసం 
నన్ను మరచిన నేను 

ఒక్కసారైనా
నన్ను చూడని నీవు
ఒక్కక్షణమైనా
నిన్ను వీడని నేను

నిన్ను మరచి 
తనలో మునిగిన నీవు 
నన్ను విడిచి 
నీలో  తేలిన నేను
  
ఎప్పుడూ ఒకటి కాకున్నా 
ఎప్పుడూ ఒక్కరుగా ఉంటున్న 
ఎప్పటికీ ఒకటే అయిన 
ఇద్దరమేగా మనం?

తనకోసం నీవున్నావు
నీకోసం నేనున్నాను
తానే నీవైనప్పుడు 
నీవే నేనైనప్పుడు 
తాను కాదా నేను

నీవూ నేనూ తానూ
కలసిపోయి ఒక్కటిగా 
ఎవ్వరు ఎవరో తెలియని 
ఏదో పరవశ వేదన...