నిజమైన అదృష్టవంతులు మాత్రమే మాతో చేయి కలుపుతారు

8, ఫిబ్రవరి 2012, బుధవారం

కాలజ్ఞానం - 5

మాఘ కృష్ణ ఏకాదశి మార్గమేదో చూపుతోంది
నీచరాహు దృష్టంతా దనుజగురువు మీదుంది 
తమకు తగని మన్మధాగ్ని లోకాన్నే కమ్ముతుంది 
జనుల మానసాలలోన చిచ్చునేమొ పెంచుతుంది

రాజులనగ  పేదలనగ వ్యత్యాసం లేకుండా 
ప్రతివారిని కామాగ్ని పడవేయ బూనుతుంది 
వింత వింత చేష్టలతో లోకం పోటెత్తుతుంది 
మదనబాణ ధాటిలోన మాటలేక పడుతుంది

శివభక్తులకే చూడగ చిత్రమైన రక్షణుంది
మోరెత్తుకు తిరుగువారి మాడు పగిలిపోతుంది 
అహంకారులను చూస్తె అంటకాగబెడుతుంది
ఎరుకగలుగువారినేమొ ఏమనక సాగుతుంది