'మనిషి స్వతంత్రుడు కాడు. తన కర్మ చేతిలో బానిస'

7, మే 2015, గురువారం

Srisailam Retreat 2015- Photo Slideshowశ్రీశైలం సాధనా సమ్మేళనం ఫోటోలను కొన్నింటిని వరుసగా ఇక్కడ చూడవచ్చు.