"నిజమైన గురువనేవాడు ఎక్కడైనా ఉంటే, ముందుగా తననుంచి నిన్ను విముక్తుణ్ణి చేస్తాడు" - యూజీ

29, మార్చి 2012, గురువారం

కాలజ్ఞానం - 7

అధికార వర్గాలపై అవినీతి ప్రభావం
ఉన్నత స్థాయిలలో లుకలుకలు
దిక్కుతోచని రాజుల మల్లగుల్లాలు
మొయ్యలేని ముళ్ళ కిరీటాలు 
మనం పెంచి పోషించిన అవినీతి
మనల్నే మింగబోతుంది
అధికారవర్గాలకు గండం ఈరోజు
అనైతిక సమావేశాలు
మత గురువులకూ తప్పవు తిప్పలు
విధికి అతీతులెవ్వరు?