నిజమైన అదృష్టవంతులు మాత్రమే మాతో చేయి కలుపుతారు

3, జులై 2022, ఆదివారం

మా ఆశ్రమం మొదలైంది - 8 (Some more photos)