నిజమైన అదృష్టవంతులు మాత్రమే మాతో చేయి కలుపుతారు

25, జులై 2015, శనివారం

బూటక భక్తి
డబ్బులిచ్చే దేవుడికే ఉత్సవాలు
డబ్బులిచ్చే భక్తులకే మర్యాదలు
లోకంలో డబ్బే దేవుడు గాని
అసలు దేవుడు ఎక్కడున్నాడో
ఎవరికీ తెలియదు

మనం చూచే జనుల భక్తి
పెద్ద బూటకనాటకం
డబ్బులివ్వని దేవుడిని ఎవరూ
కొలవకపోవడమే దీనికి తార్కాణం

పాత దేవుడుకంటే కొత్త దేవుడితో
బాగా కలిసొస్తుందనుకుంటే
సరాసరి దేవుడినే మార్చెయ్యడమే
దీనికి నిదర్శనం

దేవుడి పేరుతో జనం పూజించేది
డబ్బునే గాని దేవుడిని కాదనేది
నగ్నసత్యం

గుళ్ళూ గోపురాలూ
పక్కా వ్యాపార సంస్థలే
డబ్బులున్న భక్తులకు
ప్రత్యేక గౌరవాలే దీనికి తార్కాణం

మొక్కులూ నోములూ
యాత్రలూ స్నానాలూ
అంతా ఉత్త బూటకం
లోకంలో కనిపించే ఇదంతా
స్వార్ధపు వికృతనాట్యం

ఏ మతపు ప్రార్ధనాలయమైనా
అక్కడున్నది
మనిషి సృష్టించిన దేవుడే గాని
అసలు దేవుడు కాదు

ఎందుకంటే అసలుదేవుడు
ఎవరికీ అక్కర్లేదు
అంతేకాదు
అసలు దేవుడే ఎవరికీ అక్కర్లేదు

లోకంలో భక్తి అనేది
అసహ్యపు వ్యాపారం
ఇది మనుషులు మనుషులతో చేసే
అనైతిక వ్యవహారం...