నిజమైన అదృష్టవంతులు మాత్రమే మాతో చేయి కలుపుతారు

25, మార్చి 2023, శనివారం

క్రొత్త వెలుగు

శతాబ్దాల కలతనిద్ర 

వేకువనే కోరుతోంది

పరార్ధాల పాడుబ్రతుకు 

పండుగకై సిద్ధమైంది 


జడివానల నడిరాతిరి 

జాడలేక ముగుస్తోంది 

పడిలేచిన వడికెరటం 

తడితీరం చేరుతోంది 


వెర్రివాడి వెదుకులాట 

చరమాంకం దగ్గరైంది 

వేసారిన వింత ఆట 

విడుపు కోరి వేచింది 


యుగయుగాల ఎదురుచూపు 

ముగిసిందని తెలుస్తోంది 

నరనరాల వెలుగుకైపు 

వెల్లువలై పారుతోంది


తూర్పుదిశను క్రొత్తవెలుగు 

తొంగి తొంగి చూస్తోంది

వేచి ఉన్న ప్రేమికుని 

వెలుగుకన్య తాకింది