నిజమైన అదృష్టవంతులు మాత్రమే మాతో చేయి కలుపుతారు

4, మార్చి 2023, శనివారం

సత్యోదయం

 
ప్రాణపు అలల పైన

పయనిస్తున్న పసిడి వెలుగు

ప్రాక్తన జగతినంత 

పరికిస్తున్న ప్రభుని చూపు

క్షణికపు లోయలోకి 

దిగి వస్తున్న నిత్యాత్మక ఎరుక 

మరణపు ఛాయనంత

మారుస్తున్న సత్యోదయ కాంతి