నిజమైన అదృష్టవంతులు మాత్రమే మాతో చేయి కలుపుతారు

25, జూన్ 2017, ఆదివారం

రెండవ అమెరికా యాత్ర -68 (కొన్ని రాండమ్ ఫోటోలు)