నిజమైన అదృష్టవంతులు మాత్రమే మాతో చేయి కలుపుతారు

31, జనవరి 2013, గురువారం

ఏకాంతవాసం

కొత్త సంవత్సరంలో నేను తీసుకున్న నిర్ణయాల అమలులో భాగంగా జనవరిలో సమాజానికి దూరంగా 'ఏకాంతవాసం' జయప్రదంగా జరిగింది.

ఆ రెండురోజులూ ఎవరితోనూ సంబంధం లేకుండా నాలోకంలో నేనున్నాను. అతితక్కువ ఆహారం,పూర్తి మౌనం,రహస్యయోగసాధన,మార్షల్ ఆర్ట్స్ అభ్యాసం,ప్రకృతిలో మమేకమై విహరించడం,బాహ్యాంతరిక ప్రకృతి రహస్యాలను అర్ధం చేసుకుంటూ ఏకాంతవాసం గడిచింది.

ముఖ్యంగా చీకటి రాత్రులలో సమాజానికి దూరంగా నిర్మానుష్య ప్రదేశాలలో ఒంటరిగా ఉండటం చాలా వింత అనుభూతినిస్తుంది.అలా ఉండటంవల్ల ఎన్నో భయాలు వదిలిపెట్టి వెళ్లిపోతాయి. మానసికంగా మనం ఆధారపడే కృత్రిమ ఆలంబనలు కూలిపోతాయి.అనవసరంగా కల్పించుకున్న ఎన్నో బంధాలూ అనుబంధాలూ తెగిపోయి మనసు ఎంతో తేలికపడుతుంది.ఆత్మాశ్రయత్వం అలవాటౌతుంది.

వ్రాయడానికి వీలులేని అంతరిక అనుభవాలను ఏకాంతవాసం ఇచ్చింది.ఇకపై ప్రతినెలా కనీసం మూడురోజులు ఈ సాధన కొనసాగుతుంది.