నిజమైన అదృష్టవంతులు మాత్రమే మాతో చేయి కలుపుతారు

13, ఏప్రిల్ 2020, సోమవారం

ఎందుకౌతుంది?

మిస్సవకపోతే
బస్సెందుకౌతుంది?
బుస్సుమనకపోతే 
పామెందుకౌతుంది?

మాడిపోకపోతే
పప్పెందుకౌతుంది?
నీళ్లు తాగించకపోతే
ఉప్పెందుకౌతుంది?

మడత పడకపోతే 
మడమెందుకౌతుంది?
మాడ్చి చంపకపోతే 
ఎండెందుకౌతుంది?

గుచ్చుకోకపోతే
ముల్లెందుకౌతుంది?
పుచ్చు రాకపోతే
పండెందుకౌతుంది?

తప్పు చెయ్యకపోతే
వయసెందుకౌతుంది? 
మెప్పు కోరకపోతే 
మనసెందుకౌతుంది?

ఏడిపించకపోతే
ప్రేమెందుకౌతుంది?
వాడిపోకపోతే
ఫువ్వెందుకౌతుంది?

తనను వీడిపోయేది
జ్ఞాపకమెలా అవుతుంది?
వలచి ప్రేమ చూపేది
నాటకమెలా అవుతుంది?

అనుదినమూ తెల్లగానే ఉంటే 
కాగితమెందుకౌతుంది?
అంతా అనుకున్నట్లే జరిగితే
జీవితమెందుకౌతుంది?