నిజమైన అదృష్టవంతులు మాత్రమే మాతో చేయి కలుపుతారు

14, సెప్టెంబర్ 2022, బుధవారం

మూడవ అమెరికా యాత్ర - 19 (బ్రతుకుబాట)

ఏ కళ్ళను చూచినా

ఏదో వెదుకులాట

ఏ మనిషిని చూచినా

అదే బ్రతుకుబాట


తెలియని గమ్యాలు

తెరవని నయనాలు

ఆగని పయనాలు 

అందని మజిలీలు


ప్రతి బ్రదుకులోనూ

బావురంటోందొక వెలితి

ప్రతి పరుగులోనూ

ఆవిరౌతోందొక ప్రగతి


ఊహల ఉద్వేగాలకూ

నిజాల నిట్టూర్పులకూ

నిరంతర స్నేహమేగా

మనిషి జీవితం


అది ఇండియా అయినా సరే

ఇంకెక్కడైనా సరే

మనకది అర్థమైనా సరే

కాకపోయినా సరే