నిజమైన అదృష్టవంతులు మాత్రమే మాతో చేయి కలుపుతారు

27, జూన్ 2022, సోమవారం

మా ఆశ్రమం మొదలైంది - 2 (కొన్ని ఫోటోలు)

 

Plants are our first priority

Plantation of Ficus Religiosa plant by our Secretary and his wife

Nataraju doing planting

Sunil tying the plant to a supporting stick


Teamwork

Women power

Shaktis of our organisation

Shaktis of our organisation

Our board
Women disciples at work


The Bodhi Tree

Our President (PSF India) watering the plant

Software engineers doing labour


Group in actionReleasing Savitri Upaniahad from AshramOur makeshift residence for two days
Our secretary (PSF India) Murty, the One man army of our Ashram.


Group Photo near the board

Me watering the plant

At Jillellamudi

View from our house in JillellamudiClouds enroute
Felicitating Murty and Sandhya for their unforgettable services

Group Photo


Opening the gate

Entering the Ashram land holding the photo of Sri Ramakrishna, Sarada Devi and Swami Vivekananda

Kottapatnam BeachOffering Naivedyam to Dikpalakas near the west side border near pond

Dikpalaka Prayer

Our Board

Speaking in the opening ceremony

Dikpalaka Prayer


Offering Naivedyam to Dikpalakas
Kottapatnam Beach near Ongole

God looking at our Ashram from the sky

Sunset at our Ashram