“The world is a puzzle; no need to make sense out of it." - Socrates

16, మార్చి 2014, ఆదివారం

తారాస్తోత్రానికి చేర్చిన క్రొత్త పద్యములు

తారాస్తోత్రం(శ్రీవిద్య 51 భాగం)లోని అన్ని శ్లోకాలకూ తొమ్మిది తొమ్మిది చొప్పున తెలుగు పద్యములు పూర్తికాలేదు.కొన్ని బాకీ ఉండిపోయినవి. కనుక ఆయా శ్లోకముల దిగువన ఈ తెలుగు పద్యములు క్రొత్తగా ప్రస్తుతం చేర్చబడినాయి.ఈ క్రొత్త పద్యములతో శ్రీవిద్య 51 భాగం పరిపూర్ణత్వాన్ని సంతరించుకున్నది.

మత్తేభము||
భృకుటీ మూలపు దాపటన్ మధురముల్ భృంగేశ నాదంబులన్
నికరంబౌ ఘనయోగ భూమికల నానందంబుగా దేలుచున్
సుఖకాసారపు లోతులన్ మునిగి యాసాంతంబు రంజిల్లుచున్
అకలంకాత్ములు సంచరింతురిలలో ఆరూఢచిద్రూపులై

త్రివేణీసంగమస్థానమైన భ్రుకుటీమూలమున లయించిన చిత్తముకలవారలై తుమ్మెదఝుంకారము వంటి ఓంకారప్రణవనాదమును వినుచూ సుఖసముద్రపు లోతులలో నఖశిఖపర్యంతము ఆనందఝరిలో మునిగి నీ భక్తులైన శుద్దాత్ములు నీదైన చిద్రూపమును పొందినవారై ఈ భువిలో సంచరిస్తున్నారు కదా.

కం||తెలియని తనమున జేసిన
కలుషపు కార్యంబులెల్ల కరచెడి వేళన్
పలుచన యయ్యెడి వేళల
కలవరముల బాపి గాచు కామేశ్వరివే

అమ్మా.తెలియనితనంతో నేను పూర్వం చేసిన చెడుపనులు పక్వమునకు వచ్చి పాములై నన్ను కరుస్తున్న వేళలో,కాలం ఎదురు తిరిగి లోకంలో నేను హీనుడనైనవేళలో,నా కలవరమును మానసిక కల్లోలమును పోగొట్టి నన్ను రక్షిస్తున్న మహాకామేశ్వరివి నీవేకదా.

కం||తెంపరితనమున కర్మల
నింపున నేజేసి మగుడనీటుల బడుచున్
కంపంబున వేడ;సకల
తాపంబుల బాపజేయు తారిణి వీవే

మూర్ఖుడనై కుకర్మలను ఆనందముగా చేసి తదుపరి కర్మపరిపాకమున బాధలలో చిక్కుకొని అసహాయుడనై భయముతో నిన్ను వేడిన రోజులలో దయామయివై నా సమస్త తాపములనూ అంతమొనర్చిన భవతారిణివి నీవే కదా.

కం||అమ్మా యని నోరారగ
నెమ్మనమున బిల్చినంత నగవుల గనుచున్
సమ్మతమున దరిజేరుచు
నిమ్మహిలో సుతులకిడుదు విష్టఫలంబుల్

ఎవరైనా సరే మనసారా 'అమ్మా' అని నిన్ను ఆర్తితో పిలిచినంతనే వారివైపు చిరునవ్వుతో చూచి,ప్రేమగా వారి చెంతకు చేరి,వారివారికి కావలసిన ఫలములను ఇప్పుడే ప్రసాదిస్తున్నావు కదా.

కం||అనలాత్మక దేహంబున
వినిహితమౌ మార్గమందు విశృంఖలవై
కనివిని ఎరుగని రీతుల
అనవరతము సంచరించు అద్భుతవీవే

సాధకుని సూక్ష్మశరీరము తపోబలంవల్ల అగ్నిమయంగా ఉంటుంది. దాని యందున్న తేజోమయ నాడీమార్గంలో నీఇష్టం వచ్చినట్లుగా సంచరిస్తూ ఆతనిలోని కల్మషములను ప్రక్షాళనగావిస్తూ నిత్యమూ ప్రకాశించే అద్భుతరూపిణివైన కుండలినివి నీవేకదా.

కం||వ్యూహంబుల ఛేదింపుచు
సాహసమున సత్యమార్గ సమయాంతరివై
అహమహమను భావమణచి
సహజాత్మక బోధనొసగు సురపాలినివే 

అమ్మా.గ్రంధిత్రయమనబడే అంతర్వ్యూహమును  నీవు సులభముగా ఛేదించగలవు.అతిసాహసివై సత్యమార్గమైన సుషుమ్నాపధమున సంచరించుచూ అహమహమనే నిరంతర భ్రాంతిని వదిలించి సహజాత్మ బోధను కలిగించగల దేవతారాధ్యవు నీవే కదా.

కం||రక్కసి మూకల నెంతయు
అక్కజమొప్పార గూల్చి అభయం బిడుచున్
మిక్కిలి కూరిమి మీరగ
చక్కగ మమ్మెపుడు గాచు చండికవీవే

నాలోని దుష్టగుణములనబడే రాక్షసిమూకలను ఆశ్చర్యమొప్పగా కూల్చి, మిక్కిలి ప్రేమతో ఎల్లప్పుడూ నన్ను రక్షించి అభయాన్ని ప్రసాదిస్తున్న చండికవు నీవే కదా.

కం||అరిషడ్వర్గములనబడు
సురవైరీగణము నెల్ల చూర్ణము జేయన్
పరతత్త్వము నందించగ
సరియెవ్వరు నీకు నిత్య సంసిద్ధతలో

ప్రతిమానవునీ ఆవేశించి యున్న షడ్వర్గములే రాక్షసగణము.ఈ రాక్షసగణము నశించనంతవరకూ మనిషికి పరతత్వము లభించదు.ఈ రాక్షసగణమును అంతమొనర్చి పరమార్ధమును అందించుటలో నీవు నిత్యసంసిద్ధవు.నీకు సాటి వేరెవ్వరూ లేరు.

కం||నీవే మాయవు మగుడన్
నీవే మాయాతిరిక్త నిత్యేశ్వరివై
నీవే కని,పెంచి,తుదకు
నీవే సమయింతువిచట నిఖిలాండములన్    

అమ్మా.నీవే మాయవు.మరలా నీవే మాయాతీతవగు నిత్యసత్యమువు.ఈ సమస్త లోకములనూ చరాచరాది సమస్తజాలమునూ నీవే కని పెంచి తుదకు సంహరిస్తున్నావు. ఈ సమస్తమూ నీ లీల తప్ప వేరేదీ కాదు.