నిజమైన అదృష్టవంతులు మాత్రమే మాతో చేయి కలుపుతారు

9, ఏప్రిల్ 2012, సోమవారం

కాలజ్ఞానం - 9

మూలుగుతున్న దేశానికి 
వ్యతిరేకంగా కుట్ర 
విధ్వంసరచనకు వీలు కల్పిస్తోంది
స్వార్ధ నాయకులకు
ముందు చూపేదీ 
కన్నతల్లిని అమ్ముకునేవాళ్ళకు
నీతి ఎలా ఉంటుందీ?
నీచులంతా కలిసి 
నిస్సహాయ అబలను 
చుట్టుముడతారు